Iris Bouwers nieuwe portefeuillehouder internationaal bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2015 Iris Bouwers unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Bouwers zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille Internationaal. Deze portefeuille neemt zij over van Inge van Schie, die namens NAJK vanaf 2011 de belangen van jonge boeren en tuinders internationaal behartigde. 

Bouwers volgt in Dronten de opleiding ‘Bedrijfskunde & Agribusiness’ aan de CAH Dronten. Ze is afkomstig van een agrarisch bedrijf in Zuidwolde, Drenthe, met vleesvarkens en akkerbouw. Afgelopen jaar werd Bouwers verkozen in de gemeenteraad van Dronten. “Ik heb de kans gekregen om mijn passies voor landbouw en politiek te combineren, als woordvoerder op de dossiers over land- en tuinbouw, water en milieu- en duurzaamheidsbeleid”, zegt Bouwers hierover. “Binnen NAJK zal ik onze jonge boeren en tuinders internationaal mogen vertegenwoordigen. De positie van de jonge boeren in het GLB nu en vanaf 2020 vormen hierbij speerpunten.”

NAJK heeft tijdens de ALV afscheid genomen van Inge van Schie-Rameijer, die vier jaar lang de portefeuille internationaal onder haar hoede had. Het vicevoorzitterschap van NAJK, dat ook door van Schie bekleedt werd, is overgedragen aan Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. Van Schie kijkt terug op een bevlogen bestuursperiode: “De onderhandelingen over het nieuwe GLB, en de positie van jonge boeren daarin, was een enerverende periode. Een hoogtepunt was voor mij echter ook het symposium ‘Van Traditie naar Ambitie’, met koninigin Maxima en staatssecretaris Dijksma. Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode bij NAJK.”

Onderzoek: agrarische jongeren zien toekomst in familiebedrijf

Veel agrarische jongeren hebben de ambitie om het bedrijf van hun ouders over te nemen of zijn daar al mee bezig. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Familiebedrijven van Windesheim in samenwerking met LEI Wageningen UR en uitgevoerd onder leden van NAJK. Liefst 85% van de ondervraagde jongeren heeft de intentie om het agrarisch familiebedrijf over te nemen, is daar mee bezig of heeft dit al gedaan. Met name de vrijheid, autonomie en de ruimte voor ondernemerschap zijn belangrijke drijfveren om agrarisch ondernemer te worden.

Hoog opgeleid en maatschappelijk actief

Meer dan 70% van de 220 ondervraagde jongeren vindt het belangrijk dat het bedrijf binnen de familie blijft. Uit het onderzoek blijkt verder dat de agrarische jongeren ambitieus, en ook hoogopgeleid en maatschappelijk actief zijn. Bijna de helft van de respondenten heeft een hogere beroeps- of universitaire opleiding gevolgd. Ruim 40% van de jongeren geeft aan naast het werk op het agrarisch bedrijf nog een andere baan te hebben en een meerderheid van de jongeren is bestuurlijk actief, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, kerk, agrarische belangenorganisatie of maatschappelijke organisatie.

Knelpunten

Financiering van de overdracht ziet ongeveer de helft van de ondervraagden als mogelijk probleem bij een (toekomstige) bedrijfsovername. Ook maken agrarische jongeren zich zorgen over de winstgevendheid van het bedrijf en de al dan niet aanwezige mogelijkheden tot schaalvergroting.

Een ander knelpunt dat ruim een derde van de jonge ondernemers ervaart, is de verdeling van het bedrijf of het vermogen tussen familieleden. Goede communicatie tussen de generaties is cruciaal voor het succes van de overname, stelt dr. Ilse Matser, lector Familiebedrijven bij Windesheim. “Hoewel er binnen veel families heel open over de bedrijfsopvolging wordt gecommuniceerd, blijkt uit ons onderzoek dat er ook bedrijven zijn waar de familie nog nooit om tafel heeft gezeten om over de overname te praten.”

Twijfels bij jongeren in glastuinbouw

Ongeveer drie op de vier agrarische jongeren is sterk of volledig betrokken bij de dagelijkse en strategische besluitvorming binnen het familiebedrijf. Enige uitzondering vormen de jongeren in de glastuinbouw: hier geldt dit voor minder dan de helft van de respondenten. “Dit zou te maken kunnen hebben met het type management op deze bedrijven, waarbij veel mensen moeten worden aangestuurd en vaak ook niet-familieleden onderdeel van het management zijn”, zegt ir. Harold van der Meulen van LEI Wageningen UR. Relatief veel jongeren in de glastuinbouw geven aan het bedrijf niet te willen overnemen of twijfelen nog. Dit heeft te maken met het feit dat het economisch rendement in de sector de afgelopen jaren sterk onder druk staat waardoor de overname van glastuinbouwbedrijven op dit moment in combinatie met de bedrijfsomvang moeilijk te financieren is.

Ondernemers van de toekomst

“Agrarische jongeren, ambitieus en veelzijdig. Dit onderzoekt bevestigt voor ons dat de agrarische jongeren van nu echt de ondernemers van de toekomst zijn”, zegt Eric Pelleboer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). “De uitdagingen waar zij voor staan zijn voor ons herkenbaar. Dat onze inzet nu gestaafd wordt door dit onderzoek, maakt ons des te meer vastberaden om obstakels voor deze aankomende ondernemers weg te nemen.”

Over het onderzoek

In 2014 hebben Windesheim en LEI Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de rol van vrouwen in agrarische bedrijven. Hieruit bleek dat vrouwen een steeds belangrijkere rol binnen het bedrijf vervullen en sterk betrokken zijn bij bedrijfsbeslissingen en strategische zaken. Dit onderzoek onder agrarische jongeren is een vervolg hierop en geeft een beeld van de positie van jongeren op agrarische bedrijven in Nederland. Aan het onderzoek deden 220 respondenten mee, allen lid van NAJK. Met een aantal van hen is een diepte-interview gehouden om meer te weten te komen over het hoe en waarom van de keuzes die agrarische jongeren maken in het opvolgingsproces binnen het bedrijf.

Smart farming: geen hype maar een nieuw fenomeen

Op maandag 8 juni spraken acht NAJK-leden met John de Hoon van Interpolis over twee vernieuwende onderwerpen: big data en precisielandbouw. Samen vormen deze twee begrippen de basis voor de belangrijkste trend in de land- en tuinbouw van dit moment: smart farming. De mogelijkheden om informatie te genereren, te delen, te combineren en te analyseren nemen elke dag toe. Die enorme hoeveelheid data geeft de ondernemer van de toekomst nieuwe inzichten en een nieuwe manier van denken. Het komende activiteitenseizoen zal NAJK een discussiestuk wijden aan het thema ‘smart farming’.

Samen met Interpolis spraken de aanwezigen over vragen zoals: Waarom is dit belangrijk voor jonge boeren? Wat betekent dit voor jouw bedrijf? Wat zijn de kansen en bedreigingen. Haal jij het juiste uit jouw data? Hoe bescherm je jouw gegevens?

Het verhaal van John de Hoon van Interpolis maakte snel duidelijk dat er met het onderwerp ‘smart farming’ volop nieuwe wegen zijn te verkennen: van GPS en drones, tot robots, van open source tot toegang tot informatie over consumentenaankopen. Meer daarover aankomend seizoen bij jouw AJK via het discussiestuk, of in samenwerking met Interpolis met een avondprogramma op maat.

Samen door één deur

Samen ben je sterker dan alleen. Je leeft niet alleen op de wereld. Één voor allen, allen voor één. Zomaar wat spreuken over samenwerking. Soms zo logisch dat je met elkaar rekening hoort te houden, maar vaak wordt dit wanneer het erom spant toch vergeten. In reactie op de discussie over het fosfaatproductieplafond hebben wij onlangs met het opiniestuk ‘Jij is wij’gereageerd.

De achterliggende gedachte van ons opiniestuk is dat wij de overtuiging hebben dat als we als landbouwsector in zijn geheel een goede toekomst willen we deze met elkaar in moeten vullen. Dit betekent rekening houden met elkaar: sectorbreed, landbouwbreed én maatschappijbreed. Uiteindelijk maak je samen keuzes waar je samen achterstaat. In het geval van het fosfaatproductieplafond betekent dit bijvoorbeeld dat je elkaars bestaansrecht respecteert, in de wetenschap dat wanneer uitbreiding bij de ene sector een krimp bij een andere sector betekent, je uiteindelijk het probleem nog niet oplost.

Samenwerking staat ook centraal bij bedrijfsovernames. Hierbij gaat het ook om ‘wat gun je elkaar’. Rekening houden met elkaar is daarin namelijk ook van groot belang. Wanneer maten niet samen door één deur kunnen is een bedrijfsovername namelijk gedoemd te mislukken. Van afstemming over simpele praktische zaken tot aan het bepalen van de overnamesom. Enkel wanneer de overdragers de opvolger gunnen het bedrijf in goede staat over te nemen én de opvolger de overdragers een goede oude dag gunt is de basis voor een geslaagde overname goed. Vaak is deze basis aanwezig, soms ook niet. Maar omdat een bedrijfsovername zo dicht bij de persoon staat moet er wel oog zijn voor deze noodzaak.

Ook bij ontwikkelingsruimte voor bedrijven geldt een vergelijkbare problematiek. Op dit gebied hebben we in dat licht, gelukkig, tot op zekere hoogte, wettelijke kaders die bepalen of vergunningen mogelijk zijn. Die kaders bepalen we met de overheid samen, al geeft zelfs het voldoen aan de kaders nog geen garanties voor het probleemloos verkrijgen van vergunningen. Echter, wanneer je in staat bent om samen met de betrokken partijen door één deur te kunnen gaan, gaat een vergunningprocedure ook soepeler.

In alle gevallen betekent dit dat je ruimte gegund moet krijgen. Geloofwaardigheid moet je verdienen. Door afspraken na te komen, de ander ook ruimte te bieden en vooral de kracht te zoeken in het versterken van elkaar. Vandaar dat wij zeggen, ‘Jij is wij’. Zonder wij ook geen ruimte voor jij.

Sander Thus,
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille bedrijfsovername

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • NAJK heeft gereageerd op de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad begin mei. Hierin hebben de Europese ministers van landbouw toegezegd dat vereenvoudiging van het GLB op verschillende punten moet plaatsvinden, waaronder bij de top-up voor jonge boeren.
  • Belangrijke informatie over de top-up voor jonge boeren. Hoe kom je hiervoor in aanmerking? Welke voorwaarden zijn er en hoe moet je daar aan voldoen? Lees het hier.
  • NAJK heeft een nieuw spel ontwikkeld, speciaal voor een avond bij jouw AJK of JAV: BoerenBattle. Wil jij deze avond alvast reserveren en meer informatie over BoerenBattle? Klik dan op deze link.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in gesprekken met politici, bij CEJA, in Nieuwe Oogst en in Boerderij.

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?
Natuurlijk zal er in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • Een nieuwe editie van het NAJK-blad BNDR valt in juni bij jou op de mat. Ken je iemand die de BNDR niet ontvangt, maar wel lid is? Zorg dat de gegevens van dit lid dan goed in de ledenadministratie staan. Een lid dat de BNDR niet ontvangt mist ook alle andere voordelen, updates en nieuwsberichten.
  • NAJK organiseert samen met ForFarmers de Young Farmers Day op vrijdag 26 juni in Lochem. NAJK-leden hebben gratis toegang, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Mis het niet en meld je dus meteen aan via www.youngfarmersday.nl.
  • Op donderdag 25 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van NAJK plaats. Dit jaar is ZAJK onze gastheer. Tijdens de ALV worden de financiën aan het NAJK-bestuur ter goedkeuring voorgelegd en vindt verkiezing van leden van het dagelijks bestuur plaats.
  • NAJK organiseerde op 3 en 4 juni het Dagje Praktijk. Jullie enthousiasme en aanmeldingen waren overweldigend. Voor ons reden om in september een tweede editie te organiseren. De terugkomdag op het ministerie van Economische Zaken zal ook verplaatst worden naar september. Aanmelden kan binnenkort.

PERSBERICHT – De grens is bereikt

NAJK neemt standpunt in over overschrijding fosfaatplafond door de melkveehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) pleit voor een beperking van de fosfaatproductie in de melkveehouderij via een systeem van fosfaatrechten, op het moment van overschrijding van het sectorfosfaatplafond. De vereniging heeft hiertoe besloten op basis van de huidige fosfaatproductiecijfers en de verwachte ontwikkeling door de melkveehouderij.
Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de fosfaatproductie in 2014. Uit deze cijfers bleek dat de melkveehouderij het plafond in 2014 heeft overschreden. “Voor NAJK was dit een duidelijk signaal”, zegt Koen Bolscher, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “Het nationale fosfaatproductieplafond is een gegeven vanuit huidige regelgeving. Verruiming of overschrijding is voor NAJK op dit moment geen optie. In een paar weken tijd hebben we met onze provinciale bestuurders en leden uit onze klankbordgroepen melkveehouderij en intensief een traject van besluitvorming opgezet. Afgelopen week zijn we tot een gedragen, gezamenlijke visie gekomen.”

“NAJK vertegenwoordigt de belangen van de jonge boeren van nu en van die van de toekomst: ons standpunt berust op verantwoordelijkheid nemen vanuit de sector” zegt Bolscher. “De grens is voor de melkveehouderij nu bereikt. We hadden dit graag anders gezien en het lijkt misschien raar om te pleiten voor een beperking maar we zijn ingehaald door de realiteit. We gaan niet doorschuiven of uitstellen. We moeten dit oplossen.” Het NAJK-bestuur, bestaande uit afgevaardigden uit alle provinciale AJK’s, heeft ingestemd met een systematiek waarbij de melkveehouderij zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van de overschrijding. “De inzet van NAJK is een systeem van fosfaatrechten. Uitwisseling van rechten tussen sectoren is daarbij in principe niet mogelijk. De fosfaatrechten op het individuele bedrijf worden gebaseerd op een referentiemoment in het verleden. We kiezen daarvoor het moment van forfaitaire overschrijding van het sectorplafond. De fosfaatrechten zijn in onze visie wel verhandelbaar binnen de sector.”

Bolscher gaat ook in op het verschil tussen de gewenste fosfaatrechten in de melkveehouderij en de bestaande systematiek van dierrechten in de pluimvee- en varkenshouderij. “Dijksma geeft ons drie opties in haar brief aan de Tweede Kamer. Van die drie keuzes bieden fosfaatrechten voor jonge ondernemers de beste oplossing. Fosfaatrechten bieden een ondernemer de ruimte om te sturen via vakmanschap en efficiëntie. Daarmee is dit de beste keuze voor een duurzame zuivelketen. Voor de overige sectoren kan het huidige systeem van dierrechten werken. Wij staan nu echter voor de keuze en kunnen daarin gebruik maken van datgene wat we binnen de sector al hebben, zoals de Kringloopwijzer.”

“Het referentiemoment ligt in het verleden. Wij geloven dat de grens immers al bereikt is en overschreden”, vervolgt Bolscher. “Boeren hebben baat bij duidelijkheid. Staatssecretaris Dijksma zou op dit punt snel duidelijkheid moeten verschaffen. We roepen het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer op om onduidelijkheid voor de ondernemer weg te nemen. We moeten per direct weten waar we aan toe zijn, zowel omtrent het referentiemoment als het moment waarop het systeem in werking zal treden. Belangrijk voor ons is ook dat dit systeem eindig is. De fosfaatrechtensystematiek heeft als doel de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond te brengen. Binnen dat fosfaatplafond zal de fosfaatkringloop leidend zijn in de bedrijfsontwikkeling en leiden tot een nieuw evenwicht.”

DeLaval en NAJK slaan handen weer ineen

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en DeLaval hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend waardoor DeLaval partner van NAJK blijft. Op maandag 1 juni is het contract met een looptijd tot en met 2017 officieel ondertekend door Geert-Jacob van Dijk (directeur DeLaval Benelux) en Eric Pelleboer (voorzitter NAJK).

DeLaval en NAJK werken al jarenlang samen aan een versterking van de interactie met de jonge melkveehouders. Ook in de komende jaren zal uitwisseling en kennisdeling centraal staan, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe concepten, producten, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinrichting op het vlak van melken, voeren, koelen en stalinrichting.

“NAJK wilde graag de succesvolle samenwerking met DeLaval voortzetten. We hechten een groot belang aan goede contacten met de belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven. DeLaval laat duidelijk blijken dat zij groot belang hechten aan een goed contact met de jongeren in de melkveehouderij,” aldus Eric Pelleboer.

Geert-Jacob van Dijk van DeLaval is verheugd dat DeLaval als marktleider, de constructieve samenwerking met NAJK de komende jaren voortzet. “We willen de boeren van de toekomst met nieuwe inzichten, technologie, visie en ervaring ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Met name in de veranderende en uitdagende omgeving waarin de jonge agrariërs zich bevinden zijn passie, ondernemerschap en gedrevenheid noodzakelijk om elkaar scherp te houden. Met het partnerschap willen we de komen jaren, samen met de meer dan 8000 NAJK-leden, deze uitdaging aangaan.” Ook de komende jaren zullen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van DeLaval uitgebreid aan bod komen.

NAJK en FromFarmers organiseren Young Farmers Day

Op 26 juni 2015 organiseren het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Coöperatie FromFarmers de Young Farmers Day. Deze dag, speciaal georganiseerd voor jonge boeren en tuinders uit Nederland, staat in het teken van de trots en toekomst van jonge agrariërs. Het interessante programma wordt aan elkaar gepraat door dagvoorzitter Yvon Jaspers, bekend van Boer zoekt Vrouw.

Wat brengt de toekomst voor jonge boeren en tuinders en hoe gaan zij hun stempel drukken op de dynamische sector en de wensen van de consument? Hoe spelen jonge agrariërs in op de groeiende wereldbevolking en op persoonlijk vlak: hoe behouden zij de boerentrots op de sector? Tijdens de Young Farmers Day wordt er met de aanwezigen en inspirerende sprekers antwoord gezocht op bovenstaande vragen.

Sprekers

Yvon Jaspers is de dagvoorzitter van de Young Farmers Day. Daarnaast zal trendwatcher Richard van Hooijdonk een boekje open doen over de ontwikkelingen en trends van de agrarische sector. Vier jonge agrariërs vertellen over hun vooruitstrevende bedrijf en gaan vervolgens onder leiding van Yvon Jaspers in gesprek met de zaal. Tevens krijg je deze dag de mogelijkheid om een rondje te lopen over het imposante bedrijventerrein van ForFarmers.

Meer informatie

De Young Farmers Day wordt georganiseerd van 10:00 uur tot 16:00 uur op vrijdag 26 juni 2015. De dag wordt verzorgd op het terrein van ForFarmers in Lochem. Toegang tot het evenement is kosteloos, aanmelden is wel verplicht. Drankjes, hapjes en de lunch worden mogelijk gemaakt door ForFarmers. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.youngfarmersday.nl.

OPINIE: Jij is wij

Geen enkele sector ten koste van een andere sector, dat is ons uitgangspunt. Ongeacht omvang, economische waarde of maatschappelijke waardering. Bij ons geldt niet het recht van de op dat moment meest kapitaalkrachtige. Wij zijn familie. Alle sectoren die samen de Nederlandse land- en tuinbouw vormen, zijn onderdeel van hetzelfde geheel.

Met dat uitgangspunt maken we het onszelf er vaak niet makkelijker op. Er zijn genoeg discussies: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, PAS, pacht, dierrechten, fosfaat, Melkveewet, AMvB. Wat een oplossing biedt voor de één, is soms onacceptabel voor de ander. Daarin schuilt ook de noodzaak: de uitdagingen waar wij als agrarische sector in Nederland voor staan, raken ons allemaal.

Daarmee komen we ook uit op een andere voorwaarde: wij zijn er niet alleen voor de jonge boeren en tuinders van nu. Wij zijn er ook voor het belang van de agrarische ondernemers van de toekomst, de jonge boeren en tuinders van over vijf, tien of twintig jaar van nu. Het is ook hun wereld waar wij nu vorm aan geven. Voor de belangen van deze toekomstige agrarische ondernemers strijden wij ook.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze uitdagingen niet door te schuiven naar de volgende generatie. Wij moeten onze problemen nu het hoofd bieden. Ook als dat betekent dat wij geconfronteerd worden met problemen van nu, terwijl de oorzaak van die problemen al ver achter ons ligt.

Solidariteit, verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid, voor nu en voor straks, daarin schuilt onze taak als belangenbehartiger. Dat vormt ook ons bestaansrecht. De standpunten die wij gezamenlijk formuleren, vormen onze visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. In die toekomst spelen alle sectoren en alle regio’s een rol. Op het moment dat wij niet in staat blijken om tot gezamenlijk gedragen standpunten te komen, valt het toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw uiteen. Dat willen wij niet: wij willen een toekomst in Nederland, allemaal.

Om die toekomst te behouden nemen wij zelf de regie in handen. Proactief geven wij zelf vorm aan onze realiteit. Als wij niet zelf met een oplossing komen, dan doen anderen – de politiek, de maatschappij, het bedrijfsleven – dat voor ons, waarbij een goede toekomst voor ons samen geen vanzelfsprekendheid is.

Opnieuw hebben we te maken gekregen met een uitdaging die we aan kunnen: de overschrijding van het fosfaatproductieplafond. Veel gesprekken, overleggen, discussies; de afgelopen weken hebben wij gezocht naar een visie, samen. Solidariteit, verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid. Met oog voor de ontwikkelingen om ons heen en de andere uitdagingen waar we ook nog steeds voor staan.

We hebben het nu in handen. Gedragen door onze provincies en binnen alle sectoren. De komende weken gebruiken wij om ons standpunt te polijsten, te versterken en in detail uit te werken. We hebben niet stilgezeten en zullen dat ook niet gaan doen. Wij vragen iedereen hetzelfde te doen.

Samen zijn wij sterker. Jij is wij.

Het dagelijks bestuur van NAJK

Wil jij toegang tot het Brokkenmakersterrein op de Zwarte Cross?

Ben jij een trouwe fan van de Zwarte Cross? Ken jij elk stukje weiland waar feest wordt gevierd uit je hoofd, maar moet je bij de toegang tot het Brokkenmakersterrein altijd weer rechtsomkeer? Dan heeft NAJK goed nieuws! NAJK heeft een aantal codes bemachtigd van ForFarmers, waarmee NAJK-leden een toegangskaart kunnen kopen voor de Zwarte Cross mét toegang tot het Brokkenmakersterrein. Dit is natuurlijk inclusief zo’n prachtig t-shirt en een gratis consumptie. Wil jij gebruik maken van deze actie? Stuur dan een mail naar: evandenmanacker@najk.nl.

Let op: alleen NAJK-leden kunnen gebruik maken van deze actie! Hoe weet jij zeker of je lid bent? Vier keer per jaar verschijnt de BNDR, het ledenblad van NAJK, bij ieder lid op de deurmat. De BNDR wordt niet ontdubbeld per adres. Krijg jij geen BNDR? Neem dan contact op met jouw plaatselijke AJK of word lid via: www.najk.nl/lid-worden/.