Jonge boeren en tuinders nemen stelling in discussie omtrent gewasbescherming

De afgelopen twee maanden heeft binnen de gelederen van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) het discussiestuk ‘Gewasbescherming’ centraal gestaan. Uit deze discussie kwam onder andere naar voren dat de jonge boeren en tuinders gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk vinden voor behoud van voedselzekerheid. De jonge agrarische ondernemers zijn dan ook geen voorstander van een verbod op middelen, in ieder geval niet binnen nu en tien jaar.

In de discussies omtrent dit onderwerp is ook gesproken over communicatie en maatschappelijk draagvlak. De jonge boeren en tuinders zien een belangrijke taak weggelegd voor sectororganisaties in het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De jongeren leggen de verantwoordelijkheid voor communicatie over dit onderwerp echter niet alleen bij deze sectororganisaties.

“Onze achterban vraagt van ons een actieve rol in het vergroten van maatschappelijk draagvlak,” zegt Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille akkerbouw. “Communicatie over het onderwerp zien we als een gezamenlijk taak. Wij kunnen bijdragen aan de dialoog tussen agrarische ondernemers en consumenten. We gaan deze opdracht de komende tijd oppakken.”

Niet alleen communicatie over en maatschappelijk draagvlak voor het huidige gebruik zijn belangrijk. Jonge boeren en tuinders willen innovaties en nieuwe technieken gebruiken om hun middelengebruik te optimaliseren. “Voor een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zien de jonge boeren en tuinders veel in de mogelijkheden die smart farming hen biedt, zoals variabele dosering op perceelniveau of het beter monitoren van gewasschadedrempels. Investeringen vanuit de Jonge Landbouwersregeling zouden hiervoor bijvoorbeeld goed ingezet kunnen worden. Door verantwoorde omgang met middelen en het toepassen van slimme technieken werken agrarisch ondernemers aan het behalen van doelen ten aanzien van de waterkwaliteit”, aldus van ’t Westeinde.

Jonge boeren en tuinders nemen stelling in discussie omtrent kostprijs

Tijdens de discussies die naar aanleiding van het discussiestuk ‘Kostprijs’ zijn gevoerd, gaven jonge boeren en tuinders van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) aan dat zij niet geloven dat de bodem van de kostprijs in Nederland al bereikt is. Jongeren willen kritischer kijken naar de mogelijkheden die uitbesteding hen kan bieden en kosten drukken door onderling meer samen te werken.

Afgelopen maanden behandelde NAJK het discussiestuk ‘Kostprijs’. Door het hele land voerden jonge boeren en tuinders discussies omtrent stellingen gericht op dit onderwerp. Uit deze discussies kwam onder andere naar voren dat jonge boeren en tuinders, ondanks het negatieve effect op de huidige kostprijs, voor de lange termijn durven te investeren als dit de kwaliteit van hun product ten goede zou komen. Ze beseffen dat investeringen in kwaliteit echter niet altijd een meteen een positief effect op hun eigen rendement hebben. De blik van de jonge boeren en tuinders is echter gericht op de lange termijn.

De jongeren willen daarnaast dat de consument meer inzicht wordt gegeven in wat de effecten zijn van maatschappelijke eisen op de kostprijs van een product. Met een kleine meerderheid onderschreven de agrarische jongeren dat de markt nog meer leidend moet zijn in de bedrijfsstrategie op een agrarisch bedrijf en niet de kostprijs. In kleine meerderheid gaven zij tegelijkertijd aan het niet eens te zijn met de bewering dat jonge boeren en tuinders op dit moment gedwongen door de markt ongewenste keuzes moeten maken.

In de maanden december en januari behandelen de tien provinciale en 124 lokale AJK’s van NAJK het discussiestuk ‘Arbeid en automatisering’. De stellingname omtrent dit discussiestuk wordt begin februari bekend gemaakt.