NAJK vraagt op Wereldvoedseldag aandacht voor de positie van jonge boeren

Afgelopen vrijdag, 16 oktober, toog een bus vol leden van NAJK naar Brussel om op uitnodiging van Europarlementariër Jan Huitema een bezoek te brengen aan het Europees Parlement. Op de dag van het bezoek aan Brussel was het Wereldvoedseldag. NAJK heeft de gelegenheid aangegrepen om in Brussel aandacht te vragen voor de positie van jonge boeren.

Op Wereldvoedseldag wordt stilgestaan bij de vraag ‘wat voedsel nu eigenlijk voor ons betekent’. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingevoerd onder het credo ‘nooit meer honger’. In Brussel, de plek waar dit ooit allemaal begon, heeft NAJK de gelegenheid aangegrepen om aandacht te vragen voor de rol van jonge boeren binnen het wereldvoedselvraagstuk.

Met een groeiende wereldbevolking en een veranderend consumptiepatroon zal de voedselproductie wereldwijd nog met tientallen procenten moeten groeien om in de toekomst iedereen te kunnen voeden. Voor jonge boeren ligt hier dus een grote opgave. Zij zullen dit voedsel moeten produceren binnen de eisen en wensen die de maatschappij daar aan stelt. Onder het motto ‘Future, food, farmers’ heeft NAJK om steun en sympathie gevraagd voor jonge boeren, de voedselproducenten van de toekomst.

NAJK aanwezig bij conferentie ‘Knowledge for Young Farmers’

Op 15 en 16 oktober namen Iris Bouwers (portefeuillehouder Internationaal) en Sander Thus (portefeuillehouder Bedrijfsovername) namens NAJK deel aan de conferentie ‘Knowledge for Young Farmers’ in Brussel. De conferentie werd georganiseerd door de Europese Commissie.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van het onderzoek ‘Exchange programmes for young farmers’ gepresenteerd. Dit onderzoek is toegespitst op de vraag aan welke vorm van kennisvoorziening jonge boeren in Europa momenteel behoefte hebben. Daarbij is specifiek ingegaan op de volgende punten:

 • Wat hebben jonge boeren nodig?
 • Welke uitwisselingsprogramma’s gericht op jonge boeren, zijn er nu?
 • Maak een gids om uitwisselingsprogramma’s te verbeteren.

Het onderzoek vond plaats in alle 28 EU-landen en is uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met LEI en Aequator Groen & Ruimte. Voor het onderzoek zijn in totaal ruim 2200 jonge boeren uit alle 28 landen geïnterviewd.

De zaken waar jonge boeren in heel Europa tegenaan lopen zijn: beschikbaarheid en verwerving van land in zowel eigendom als huur, beschikbaarheid van kapitaal en de ontwikkeling van kennis. Het bleek verder dat jonge boeren hun nieuwe kennis eerst vooral van collega’s halen en daarna van andere organisaties of adviesbureaus. Jongeren zoeken informatie vooral via internet, excursiedagen en opleidingsdagen. Opvallend was dat online trainingen zoals e-learning heel laag scoorden in populariteit, ook in Nederland.

Aanbevelingen omtrent de kennisbehoefte van jonge boeren zijn:
1) Aangeboden kennis en nieuw ontwikkelde uitwisselingsprogramma’s moeten klantgericht en per land aangepast aan de specifieke wensen van de jonge boer zijn.
2) In acht moet worden genomen dat de kennisbehoefte van de jonge boer afhankelijk is van hun opleidingsniveau.
3) Het zou veel tijd besparen om bij de ontwikkeling van nieuwe uitwisselingsprogramma’s uit te gaan van bestaande, beproefde programma’s.
4) Flexibiliteit is belangrijk voor jonge boeren. Houd bij uitwisselingprogramma’s rekening met de tijd en financiële beperkingen van jonge boeren.
5) Het oplossen van de meest belangrijke behoeften van jonge boeren, zoals het mogelijk zijn van het kopen of huren van meer landbouwgrond, kan een toename van het aantal jonge boeren mogelijk maken.

Er zijn gelukkig al een heel aantal uitwisselingsprogramma’s in heel Europa ontwikkeld. Variërend van korte duur tot lange duur (7-8 maanden). Opvallend is dat de uitwisselingsprogramma’s in de West-Europese landen beter gewaardeerd worden. Deze programma’s passen meer bij de behoefte van jonge boeren en sluiten aan op wat er mogelijk is.

Bij het ontwikkelen van uitwisselingsprogramma’s zijn een aantal zaken van groot belang:
1) Zorg dat het echt werkt, dus ken je doelgroep en pas hier je programma op aan.
2) Zorg ervoor dat je op de juiste manier met je doelgroep communiceert.
3) Zorg ervoor dat de opgedane ervaringen gedeeld blijven worden en dat hier vervolg aan gegeven wordt.
4) Blijf je programma continue aanpassingen aan de veranderende behoeften van je doelgroep.

NAJK ziet grote overeenkomsten tussen de aanbevelingen uit het onderzoek en de wijze waarop binnen NAJK programma’s, zoals Wereldboeren, ontwikkeld worden. In vergelijking met andere Europese landen blijkt dat de Nederlandse jonge boeren en tuinders met dit sort programma’s goud in handen hebben. NAJK zet in om ook in 2016 weer volop activiteiten te organiseren in het kader van Wereldboeren, zoals discussiebijeenkomsten, trainingen en studiereizen.

Lees binnenkort het onderzoek en de resultaten op: ec.europa.eu/agriculture/external-studies/index_en.htm

Volharding

Wat betekent dit voor jonge boeren en tuinders? Welke gevolgen heeft dit voor bedrijfsovername en bedrijfsperspectief? Wordt het hierdoor aantrekkelijker om boer of tuinder te worden? Dat zijn de vragen die wij ons als NAJK, bij alle ontwikkelingen die in de agrarische sector gaande zijn, doorlopend stellen. Te vaak is nog de conclusie dat voorgenomen wet- en regelgeving niet positief uitpakt voor onze achterban.

Hoe kunnen we obstakels voor zijn? Welke oplossingen kunnen wij aanbieden? Wie kan ons helpen? En waarom zouden zij dat doen? Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor mijn bedrijf, dat geldt in de wereld van belangenbehartiging net zo goed. Ons doel is om de positie van de jonge boer of tuinder in het vizier van beleidsmakers te krijgen, nog voordat de eerste letter op papier is gezet. Daarmee kan een heleboel leed worden voorkomen.

Vaak lukt dat, maar daarna wacht ons de volgende arena. In het publieke debat of in de zalen van de Tweede Kamer gaan we met voor- en tegenstanders de discussie aan. Als alle belangen bij elkaar komen, de discussie heftiger wordt, dan wordt onze roep om aandacht voor agrarische jongeren ook luider. Ook op dat moment mogen de jongeren niet vergeten worden. Iemand moet de hand op blijven steken.

Soms dreigt het echt de verkeerde kant uit te gaan. Dan kunnen we niet anders dan een statement maken. Met de vuist op tafel slaan; tot hier en niet verder. Het is een valkuil waar we allemaal gemakkelijk in dreigen te vallen: in onze verhitte discussies en pleidooien vergeten waar het allemaal in de eerste plaats om was begonnen. Elk idee, iedere regel of wet, begon ooit vanuit de wens om de agrarische sector te verbeteren. Daar geloof ik in. En voor elke stap vooruit hebben we de jonge boeren en tuinders nodig. Wie anders gaan het immers doen?

Tel daarbij op dat we oplossingen moeten bieden die goed uitpakken voor alle soorten jonge boeren en tuinders die wij vertegenwoordigen. De beste oplossing voor de grootste groep. En niet alleen voor de jonge boeren en tuinders van vandaag, maar ook voor die van morgen. Een puzzel van belangen, wensen, noodzakelijkheden en mogelijkheden.

Om moedeloos van te worden? Ooit vrij van kritiek? Op allebei die vragen is het antwoord stellig ‘nee’. Misschien dat onze inzet te herleiden is tot jeugdig enthousiasme? Ordinair eigenbelang? Ook daarop is het antwoord ‘nee’. Wanneer besef ik het meest waar we het voor doen? Als ik mag komen uitleggen in zaaltjes vol met onze leden. Elke avond in zo’n zaaltje levert meer energie op dan het kost.

Dan word ik keer op keer met mijn neus op de feiten gedrukt: jonge boeren en tuinders hebben belang en noodzaak. We hebben een goed verhaal te vertellen. En dat blijven we dus ook doen.

Eric Pelleboer
Voorzitter NAJK

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft in september weer voordeel, speciaal voor leden! Via Interpolis krijg jij 8,5% korting op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Neem voor meer informatie contact op met jouw verzekeringsexpert bij Rabobank. >>
 • Op het gebied van belangenbehartiging speelden afgelopen maand verschillende dossiers.
  – NAJK heeft in diverse media fel gereageerd op het voornemen om te bezuinigen op groen onderwijs.
  – NAJK heeft een zetel in de regiegroep die samen met staatssecretaris Dijksma het stelsel van fosfaatrechten moet uitwerken.
  – Het deelakkoord van Spelderholt over een pachtherziening heeft niet geleid tot een volledig akkoord. NAJK kon niet instemmen omdat het niet acceptabel is als reguliere pacht minder aantrekkelijk wordt. Lees het hele bericht >>
  – NAJK legt via de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken grote druk bij de provincies om zo snel mogelijk te komen tot een openstelling van de Jonge Landbouwersregeling.
 • NAJK organiseerde het NK Veebeoordelen in Elsendorp. Uitslag: 1e: Rob Scholten (Geesteren, Overijssel) 2e: Jorien Vosman (Rijssen, Overijssel) 3e: Gerrit de Groot (Herwijnen, namens Zuid Holland). Beste nieuwkomer/aanmoedigingsprijs: Gido Groothuis (Doornspijk, Gelderland). >>
 • De nieuwe seizoensgids met daarin alle informatie voor AJK’s is beschikbaar. Een papieren editie is verkrijgbaar via jouw provinciale AJK. Een digitale editie vind je hier >>
 • NAJK organiseerde eind september een ‘Dagje Praktijk’ voor de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Ambtenaren konden die dag meewerken op het bedrijf van NAJK-boeren en tuinders. Op 6 oktober worden de NAJK-ers verwelkomt op het ministerie voor de ‘Terugkomdag’, met onder andere staatssecretaris Dijksma.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in Boerderij, Nieuwe Oogst, Veldpost, Agraaf en Handel & Techniek.

 Wat zal NAJK voor jou doen in oktober?

Natuurlijk zal er in oktober ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 16 oktober organiseert NAJK een bezoek aan Brussel en het Europees Parlement. De deelnemers zullen ontvangen worden door Jan Huitema.
 • In 2016 zal een nieuwe editie van de MaisChallenge plaatsvinden. Nieuw aan deze editie is een vrije rassenkeuze. Inschrijven kan tot 18 november en het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf je snel in! >>

Jonge boer proof!

In 5 minuten pitchen exposanten op de beurs tegenover de jonge boeren jury in hun eigen stand. Daarna volgt een vragenronde van de jonge boeren jury van maximaal 10 minuten. Aan de hand van de pitch en de vragenronde bepaald deze jury of de exposant klaar is voor de nieuwe generatie boeren. Hierin staat de presentatie, de stand, communicatie en houding  richting de jonge boeren centraal. Is de exposant op de beurs Jonge Boer Proof is de vraag die centraal staat. Hebben ze de capaciteiten in huis om op de beurs ook de aanstormende generatie aan te spreken in hun stand?  Zo ja, dan krijgen ze op de beurs het keurmerk: Jonge Boer Proof!

Het keurmerk ontvangt een exposant natuurlijk niet zomaar. De jury bestaat uit een groep van 3 tot 5 jonge boeren tussen de 16 en 35 jaar. Zij zijn vooraf getraind tot volwaardig jurylid. Na iedere pitch gaat de jury in beraad aan wie ze wel of geen keurmerk uitdelen. Het bevindingsrapport wordt eveneens teruggekoppeld aan de exposant, zodat zij eventueel waar nodig verbeteringen kunnen toepassen in het aanspreken van agrarische jongeren. Nog op dezelfde dag worden de keurmerken uitgereikt aan de exposanten.

Per agrarische beurs van Evenementenhal waar NAJK aan deelneemt wordt er maximaal 1 pitchdag georganiseerd. Bij voorkeur vind deze pitchdag plaats op de eerste dag van de beurs. Over het gehele beursseizoen worden de punten vergeleken van de exposanten welke het Jonge Boer Proof! keurmerk hebben ontvangen. De exposant dat het beste uit de bus komt krijgt de Jonge Boer Proof! award aan het einde van het beursseizoen.

Uw stand ook Jonge Boer Proef!?

Staat uw bedrijf op minimaal één van de agrarische vakbeurzen van Evenementenhal? Dan kunt u zich aanmelden voor Jonge Boer Proof! Een initiatief van NAJK. Uw bedrijf kan hiermee het Jonge Boer Proof! keurmerk verdienen en misschien wel dingen naar de award! NAJK zal hierover breeduit berichten in haar media. Dus stuur een email naar Colinda van Ekris: cvanekris@najk.nl en meldt u aan. Want iedere stand zou de capaciteiten moeten hebben om de aanstormende generatie boeren aan te spreken.