Maak noodpakket voor land- en tuinbouw ook praktisch toepasbaar

Op 17 maart 2020 presenteerde het kabinet het noodpakket banen en economie om de gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven te beperken. Zo wordt onder andere de borgstelling MKB-landbouwkrediet tijdelijk verruimd, komt er een tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, wordt er een noodloket opgezet voor een tegemoetkoming en is er uitstel van betaling van belastingen. NAJK is tevreden met de aangekondigde maatregelen, maar deze maatregelen moeten in de verdere uitwerking wel aansluiten op de dagelijkse praktijk in de agrarische sector. Ook dient er aandacht te zijn voor bijkomende problemen die ontstaan als gevolg van het coronavirus. NAJK pleit er daarom voor dat de uitwerking van het noodpakket van de land- en tuinbouw praktisch wordt ingevuld en oog heeft voor bijkomende gevolgen.

De gevolgen van het coronavirus gaan niet voorbij aan de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit is nu al duidelijk zichtbaar in de sierteelt, prijzen die dalen en nevenactiviteiten die moeten sluiten. Hoogstwaarschijnlijk worden de gevolgen nog groter door onder andere uitval van vraag en mogelijk beperkte beschikbaarheid van seizoensmedewerkers. “De regelingen die het kabinet heeft aangekondigd zijn goed, maar de impact op de land- en tuinbouw gaat nog verder. Voor de toekomst van de sector is het belangrijk dat het noodpakket ook toegankelijk is voor ondernemers zonder personeel in de land- en tuinbouw om bedrijven met toekomstperspectief overeind te houden”, aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK.

Aangekondigde regelingen

NAJK pleit ervoor dat het pakket aan regelingen ook toegankelijk moet zijn voor de individuele ondernemers in de land- en tuinbouw.

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL), wordt tijdelijk verruimd.  Agrarische ondernemers die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus kunnen op deze financiering via de bank een beroep doen. Het ministerie van LNV staat borg voor een deel van deze lening, waardoor banken eenvoudiger werkkapitaal kunnen verstrekken. “Deze regeling kan essentieel zijn in de liquiditeitsbehoefte voor bedrijven die op korte of op middellange termijn als gevolg van lagere prijzen en/of vraaguitval door het coronavirus in de problemen zijn gekomen. Hierbij is het essentieel dat de voorwaarden voor deze regeling dusdanig zijn dat ze passen binnen de financieringsstructuur van agrarische bedrijven. Hieronder verstaat NAJK onder ander een voldoende lange aflossingstermijn”, aldus Arfman.

NAJK doet ook een beroep op ketenpartijen in de sector die ook met de gevolgen van deze crisis worden geconfronteerd. Arfman: “Individuele ondernemers in de land- en tuinbouw hebben vaak de zwakste positie in de keten, het zou zeer ongepast zijn dat partijen met een sterkere positie en meer mankracht nu misbruik zouden maken van de situatie door onredelijke prijsonderhandelingen.”

Voor agrarische bedrijven met personeel, die ook vaak zijn ingehuurd op projectbasis of via uitzendbureaus met doorlopende contracten, dienen de regelingen voor werktijdverkorting ook toegankelijk te zijn. Hierbij gaat het om loonbetaling en het behoud van werkgelegenheid te kunnen garanderen.

Seizoensarbeiders

Een belangrijk aspect waar op dit moment nog geen aandacht voor is zijn de seizoensarbeiders. Op agrarische bedrijven is vaak sprake van arbeidspieken. Gedurende deze pieken wordt de (extra) arbeidsbehoefte in verschillende sectoren ingevuld met extern personeel, soms ook afkomstig uit het buitenland (‘seizoenswerkers’). Maatregelen moeten erop gericht zijn dat de beschikbaarheid van deze ‘seizoenswerkers’ niet verder verstoord worden. Daarnaast dient er oog te zijn voor voldoende beschikbaarheid van deze medewerkers of er moet een stimuleringspakket komen voor mensen die zich hier tijdelijk voor inzetten. NAJK ziet graag dat de overheid hier nog een regeling voor maakt.

Voor alle Nederlanders zijn het op dit moment heftige tijden. Met elkaar moeten we de schouders eronder zetten.

Afgelasting OAJK bestuurdersavond 24 maart

Naar aanleiding van de aangescherpte regels rondom het coronavirus vanuit de overheid en het RIVM heeft OAJK besloten om de bestuurdersavond van dinsdag 24 maart aanstaande niet door te laten gaan.

Vul jij de JOLA evaluatie ook in?

Van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 was de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) voor de vijfde keer opengesteld. Heb jij een mening over de JOLA? Of heb je ideeën hoe de JOLA beter kan? Vul dan hier de evaluatie in!

CDG Arable Crops | Dezelfde opbrengst, minder middelen

Waar het de vorige keer ging over ‘The food vs. feed competition’, ging het dit keer meer over de vraag: ‘hoe kunnen we de opbrengsten van gewassen continueren als we minder pesticide moeten gebruiken?’ Is dat mogelijk? En wat is daarvoor nodig? Dit was één van de discussies tijdens de akkerbouw adviesgroep voor de Europese Commissie specifiek over granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen (CDG Arable COP).

Het is natuurlijk een complexe vraag wat al een tijd speelt, maar nu meer dan ooit van belang wordt geacht door The Farm to Fork-strategie. Deze strategie maakt deel uit van The Europeaan Green Deal dat oplossingen en mogelijkheden zoekt om Europees voedsel veilig, voedzaam en van hoge kwaliteit te blijven produceren, maar met een minimum impact op de natuur. Door de verschillende aanwezige experts van FoodDrink Europe (met o.a. Unilever, Nestlé) en COPA COGECA (met o.a. LTO) tot aan CELCAA (handelaars van grondstoffen), Europa Bio en BeeLife lijkt het dat er veel verschillen zijn, maar in het algemenen waren we het eens met de vraag aan de commissie: hoe dan?

Drie kanttekeningen die ik daarbij graag naar voren wil halen:

 • Je kunt bepaalde of alle pesticide verbieden, maar deze middelen worden nu niet voor niks gebruikt. Ik ben van mening dat geen enkele boer bestrijdingsmiddelen gebruikt, omdat ze het leuk vinden, maar uit noodzaak voor een goede kwaliteit en een goede opbrengst van een gewas. Het kost tijd om andere methodes te vinden en daarbij, wie moet dit regelen? De boer die de zaadveredelaar de opdracht geeft, producenten van landbouwmechanisatie of organisaties daar weer omheen? Minder pesticide gebruiken is mogelijk, maar dan gaan de opbrengsten in eerste instantie wel naar beneden.
 • Meer biologisch produceren is een optie, maar hoe willen we dat gaan doen? Stel we gaan meer importeren (de EU importeert grofweg 150 miljoen ton per jaar), hoe krijgen we dan dezelfde Europese standaard? En hoe ga je om met bijvoorbeeld de arbeidskosten/omstandigheden als je soja uit Brazilië haalt? Daarbij accepteer je de afhankelijkheid. We kunnen op dit moment nog niet de omslag maken dat elke boer biologisch wordt en de huidige hoeveelheid produceert.
 • Wie gaat de kosten betalen die met deze omslag verband houdt. Is de consument bereid om voor biologische producten meer te betalen? Hoe zouden we die omslag kunnen creëren zodat het direct verband houdt met het verdienmodel van de boer.

Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie was aanwezig om The Farm to Fork-strategie te presenteren, een update te geven, feedback op te halen en toelichting te geven op de discussie. De Europese Commissie gaf aan dat ze de problemen en vragen erkennen en daarbij benadrukken ze o.a. dat niet iedereen biologisch moet worden. Er zijn meer systemen om duurzamer te boeren.

Een ander standaard onderwerp op de agenda dat voortborduurt op het voorgaande is de marktsituatie van de gewassen waarbij we terugkijken en vooruitkijken naar de situatie. Zoals iedereen het wel eens was: na een zeer droge en hete zomer van 2019 konden we wel wat water gebruiken maar de regenval deze winter was weer te extreem. De milde wintertemperaturen en overvloedige regenval hebben echter een gunstig effect gehad op de productie van wintertarwe in Europa dit seizoen. Toch is er ook hier een keerzijde. De zeer natte omstandigheden in Europa kunnen de komende aanplantingen van tarwe deze lente weer vertragen. En wat de lente niet kan zaaien, kan de zomer niet rijpen en de herfst niet oogsten. We zullen eraan moeten wennen. Want veranderingen in temperatuur en neerslag, evenals andere weersextremen, zullen de komende jaren nog veel invloed gaan hebben op de gewasopbrengsten en de productiviteit.

Zoals verwacht zijn er nog veel vragen en nog geen concrete antwoorden omtrent hoe we verder moeten met o.a. de invulling van the Farm to Fork-strategie en wat voor concrete impact dat gaat hebben op de Europese en op de Nederlandse landbouw. Door mee te geven waar wij (jonge) boeren tegen aanlopen, kan de Commissie de opmerkingen en ideeën gebruiken voor een betere implantatie en realisatie van het beleid. In de lente komt de Europese Commissie met een meer inhoudelijke invulling op deze strategie.

Het voordeel dat Nederland heeft, is dat we vooroplopen met kennis en ontwikkelingen en op dit moment aan de (meeste) eisen kan worden voldaan waar andere Europese landen nog (meer) moeite mee hebben. Echter, hoe produceren we genoeg op een duurzame manier? Hoe creëren we een eerlijke prijs? En hoe passen we nieuwe ontwikkelingen toe om de hoge doelstellingen te halen? Dit zijn reële vragen waar nog geen direct antwoord op kan worden gegeven. Het is abstract en makkelijker gezegd dan gedaan, maar persoonlijk denk ik dat door wetenschap te combineren met praktijkervaringen, we moeten komen tot een toekomstbestendige landbouw. Waarbij tijd, geld en het proces zo moeten worden ingericht dat het haalbaar en begrijpelijk is.


Een aantal NAJK leden nemen namens NAJK deel aan cdg’s, dit zijn de adviesgroepen van de Europese Commissie. Zij vertellen graag over hun ervaringen en over de onderwerpen die hier worden besproken. 

Joline Brouwers vertegenwoordigd NAJK in Brussel op het gebied van Arable Crops.

Maatregelen NAJK Coronavirus

Beste allemaal,

Naar aanleiding van de aangescherpte regels rondom het coronavirus vanuit de overheid en het RIVM geeft NAJK een advies voor de komende evenementen en bijeenkomsten van alle AJK’s. Zie onderstaand bericht:

Beste leden,

Door verspreiding van het coronavirus zouden wij als NAJK de leden van onze lokale en provinciale afdelingen willen adviseren alle activiteiten tot en met 31 maart op te schorten. Hoewel de meeste NAJK activiteiten onder de 100 deelnemers blijven (de huidige grens van de landelijke richtlijn om bijeenkomsten af te gelasten), zien wij echter dat er landelijk veel (kleine) bijeenkomsten uiteindelijk niet door gaan in verband met de vele afmeldingen. Naast dat er bij NAJK activiteiten ook veel afmeldingen ter verwachten zijn, willen wij niemands gezondheid in gevaar brengen. Om die redenen en omdat we de continuïteit van onze bedrijven voorop stellen, gaan we op dit moment wat verder dan de landelijke voorschriften en adviseren wij alle NAJK gerelateerde bijeenkomsten tot en met 31 maart voorlopig uit te stellen.

Vul jij de JOLA evaluatie ook in?

Van maandag 2 december 2019 tot en met vrijdag 7 februari 2020 was het mogelijk om een aanvraag te doen voor de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). Een aantal jaren geleden heeft de overheid de JOLA in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen jonge agrariërs een aanvraag indienen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Heb jij een mening over de JOLA? Of heb je ideeën hoe de JOLA beter kan? Vul dan de evaluatie in!

Elk jaar doet NAJK een evaluatie onder alle jonge agrarisch ondernemers in Nederland over de JOLA om deze te verbeteren en aan te laten sluiten bij jullie behoeften. Vul de evaluatie van de JOLA 2019 hier in. Je kunt je evaluatie tot 1 april 2020 aan ons doorgeven.

Uitslag evaluatie 2018

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of

discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 4 februari was NAJK aanwezig op het Akkerbouw Symposium in de evenementenhal in Gorinchem. Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, nam deel aan de paneldiscussie over de communicatie tussen boer en burger.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig bij de CEJA-vergadering. CEJA is het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren waar NAJK bij aangesloten is. Hierbij kreeg hij een update van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook werd de uitwerking van de Green Deal met de Farm to Fork Strategy nader onder de loep genomen.
 • Het was een intensieve maand voor het Landbouw Collectief. Er waren diverse overleggen en bijeenkomsten. Dagelijks bestuurders Marije Klever en Andre Arfman waren hierbij aanwezig.
 • Om Nationale Warme Truiendag wat kracht bij te zetten, verlootte NAJK op 7 februari de enige echte NAJK-trui. Deed jij ook mee aan onze win-actie?
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig bij een borrel van het Wereld Natuurfonds (WNF) over het GLB. Het was goed om met elkaar in overleg te zijn geweest, maar de verschillende meningen zijn niet nader tot elkaar gekomen.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, was aanwezig bij een bijeenkomst van de Sociaal-Economische Raad (SER), de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Daar kreeg hij een presentatie van de Green Deal.
 • NAJK heeft er weer een kennispartner bij! NAJK-voorzitter Andre Arfman en Gerrit van der Scheer, CEO Royal Reesink, zette definitief een handtekening onder een 3-jarig partnerovereenkomst tussen Royal Reesink en NAJK. Royal Reesink kijkt er naar uit om nog intensiever in contact te komen met de jonge agrarische ondernemers.
 • Boeren werden opgeroepen om op 14 februari met iemand in gesprek te gaan buiten hun eigen Een gesprek voeren met een onbekende over een thema dat boer en samenleving raakt. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark deed mee aan de #makeadate2020. Hij ging in gesprek met een aantal burgers en een ambtenaar van het ministerie van LNV.
 • Alleen ben je sneller, samen kom je verder! Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, schreef een column over de discussies in het Landbouw Collectief.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, was aanwezig bij een bijeenkomst van Stichting Weidegang. Daar gaf hij, net als iemand van het ministerie van LNV, een toelichting hoe er omgegaan wordt met het stikstofdossier en hoe het een en ander ervaren wordt.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de GrAJK-bestuursvergadering. Hierin is onder andere gesproken over de effecten van het trekkerrijbewijs. Een interessante avond met genoeg stof tot nadenken.
 • Ook woonde dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes een presentatie bij over het ecoploegen. Deze werd georganiseerd door de Akkerbouw Commissie van AJF (Friesland) en trok ruim 60 geïnteresseerden.
 • CEJA heeft in Brussel gedemonstreerd voor een realistisch GLB-budget. Jonge boeren moeten ook ruimte krijgen om de uitdagingen aan te gaan.
 • Voorzitter Andre Arfman heeft input gegeven aan een onderzoek over de visie op kringlooplandbouw en het bijbehorende verdienvermogen. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een onderzoek van WUR in opdracht van het ministerie van LNV.
 • De klankbordgroep GLB van NAJK is bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over de ontwikkelingen naar het nieuwe GLB en om de inzet van NAJK hierop af te stemmen. Dit was de eerste bijeenkomst van de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, met de klankbordgroep.
 • Dagelijks bestuurders Marije Klever en Andre Arfman waren aanwezig bij de presentatie van de resultaten van het Mesdagfonds op de analyse van de RIVM-cijfers.
 • CRV en NAJK gaan ook in 2020 weer het NK Veebeoordelen organiseren. In maart gaan de eerste voorrondes al van start.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe voorzitter en dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. We zijn erg benieuwd wie straks ons dagelijks bestuur komt versterken!

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk wordt er in maart ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en Interpolis organiseren op 2 maart een avond speciaal voor alle jonge ondernemers in de agrarische sector. Samen met NAJK en Interpolis houden jullie de risico’s onder controle!
 • Door heel Nederland organiseren NAJK en DeLaval de We Live Milk Days. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het over meer geld verdienen met een langere levensduur van de koe. Op 3, 4, 5, 10 en 11 maart gaan DeLaval en NAJK dieper in op de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe.
 • Het einde van Boer Bistro komt in zicht! Het project van NAJK, PJ.nl en SFYN. In maart worden de laatste diners georganiseerd op verschillende boerenerven door het land.
 • Vanaf 14 maart kunnen alle leden van NAJK weer het ledenblad de BNDR in de brievenbus verwachten. Ditmaal met het thema ‘Imago’.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, heeft in maart verschillende overleggen ter voorbereiding op het opzetten het kenniscentrum bedrijfsovername. Het kenniscentrum moet de voordeur in Nederland worden waar iedereen terecht kan met vragen rondom bedrijfsovername en naar de juiste ondersteuning doorverwezen kan worden.
 • Op 17 en 18 maart staat NAJK op de Dutch Poultry Expo in Hardenberg. Kom je onze stand bezoeken?
 • Op 18 maart vindt de kick-off van de MaïsChallenge plaats op het Aeres Hogeschool in Dronten.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman heeft in maart een (kennismakings)gesprek met de directie van RVO.
 • In maart zal NAJK de afgelopen openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) evalueren onder de jonge boeren. Houdt onze social media en website in de gaten om te weten wanneer de enquête uitgaat.
 • 1 en 2 april organiseert NAJK samen met Aeres Dronten het evenement ‘Meer waarde uit gras’. Het evenement wordt gehouden bij het Agri Innovation Centre in Dronten. Gras is meer dan weidegang alleen. Gras kent vele functies en kwaliteiten. Dit jaar worden deelnemers uitgedaagd om verder te kijken, trends te onderzoeken en na te denken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grasland. Tijdens het evenement zijn er verschillende workshops te volgen.

Denk ook aan morgen!

Op dit moment vinden vele discussies plaats in de politiek en daaromheen over verschillende dossiers. Het lijkt soms wel dat er overal problemen zijn die acuut opgelost moeten worden en dan het liefst zo snel mogelijk. Of het nu om eisen gaat op het gebied van klimaat, stikstof of biodiversiteit, dat lijkt niet uit te maken. Mocht de overheid niet snel of adequaat genoeg reageren dan kennen we wel een actiegroep die de overheid via de rechter dwingt actie te ondernemen. Te vaak zien we hierin dat er ondoordachte keuzes worden gemaakt die geen rekening houden met de situatie ‘morgen’.

Afgelopen zomer heeft het kabinet een klimaatakkoord bereikt over hoe Nederland gaat voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord. Organisaties, waaronder NAJK, zijn gevraagd dit akkoord te ondertekenen en hun bijdrage daaraan te leveren. Nu staan we als NAJK daar niet onwelwillend tegenover, immers wij zien ook wel dat klimaatverandering een bedreiging kan vormen voor de Nederlandse landbouw en dat wij als landbouw daar juist ook een oplossing in kunnen bieden, maar desondanks hebben we toch nog niet getekend. De reden hiervoor is dat we in Nederland te maken kregen met het stikstofprobleem. Dit probleem, dat na een rechtelijke uitspraak acuut werd, vraagt wederom nu om een (ingrijpende) oplossing. Een oplossing op stikstof kan ook gevolgen hebben voor hetgeen dat wij als landbouw kunnen leveren in het klimaatdossier en daarmee ook gevolgen hebben in hoeverre wij de afspraken in het klimaatakkoord na kunnen komen. Vandaar dat wij hebben gevraagd om een integrale oplossing voor beide dossiers, waardoor we weten waar we aan toe zijn en welke stappen we morgen wel en niet kunnen nemen.

Nu men volop bezig is met het zoeken naar oplossingen in het stikstofdossier en de inkt nauwelijks is opgedroogd van het Nederlandse klimaatakkoord zien we het volgende uitdagende dossier al onze kant op komen, de Green Deal uit Brussel. De plannen van EU commissaris Timmermans gaan op het gebied van klimaat nog een aantal stappen verder dan het al uitdagende klimaatakkoord van Nederland. Daarnaast bevat deze Green Deal een uitdagende paragraaf over biodiversiteit. Kortom, opnieuw een koerscorrectie richting de toekomst, waarbij integraliteit ver te zoeken is.

Nu pleit ik er niet voor dat we als landbouw niets hoeven te doen, integendeel! De Nederlandse landbouw is juist ver gekomen door constant te innoveren en zich aan te passen aan de uitdagingen die voorbij kwamen. Om ook in de toekomst succesvol te blijven, met behoud van maatschappelijk draagvlak, moeten we blijven meebewegen met de wensen uit de maatschappij. Het zetten van de hakken in het zand, waar ook sommige partijen voor pleiten, draagt hier zeker niet aan bij. Wel moet de overheid voldoende rekening houden met het aanpassingsvermogen van de sector en hen daarvoor voldoende tijd, ruimte en middelen gunnen. Zijn deze randvoorwaarden niet aanwezig dan wordt het een lastig verhaal. Kortom overheid, wees helder in de doelen die je wilt bereiken en kijk ook naar de gevolgen die deze hebben op andere doelen waar je het morgen over wilt hebben. Laat niet constant het spanningsveld tussen de verschillende doelen, die elkaar soms tegenspreken, op ons boerenerf samen komen om vervolgens morgen tegen ons te zeggen dat we de verkeerde keuze hebben gemaakt!

 


Andre Arfman

Als voorzitter van NAJK zet Andre Arfman zich voor de belangen van jonge agrariërs en specifiek op het klimaatdossier. Dit combineert hij met zijn baan bij Alfa Accountants en het werk op het melkveebedrijf in Vorden.

NAJK en Interpolis gaan samen verder en starten een jongerenraad

Tijdens een inspirerende avond op proefstal Kalverhouderij Beekzicht in Barneveld op maandag 2 maart ondertekenden NAJK en Interpolis de hernieuwde samenwerking. “Heel waardevol om elkaar te blijven inspireren. Dat is waarom we samen verder gaan en een Interpolis- jongerenraad starten,” aldus Andre Arfman, voorzitter van NAJK. “Wij delen graag onze kennis, maar laten ons heel graag inspireren door de ideeën en visie van jonge, actieve ondernemers uit de glastuinbouw, veehouderij en open teelt,” aldus Adri Witlox van het agrarisch bureau van Interpolis.

Het bezoek aan de duurzame en innovatieve proefstal Kalverhouderij Beekzicht leverde mooie inzichten die bruikbaar zijn voor de aanwezigen uit alle sectoren. Over en weer werden beelden, ideeën en visies  uitgewisseld. Waarop baseer je je keuzes bij de ontwikkeling of transitie van je bedrijf? Wat zijn hiervan de effecten voor je bedrijf van vroegtijdige keuzes op  bijvoorbeeld bouw, teelt of  vleesras? Over en weer werd gesproken over bekende bedrijfsontwikkelingen. De deelnemers werden uitgedaagd na te denken over onderwerpen waar niet iedereen bij stilstaat, maar toch mee geconfronteerd wordt.  Hoe ga je bijvoorbeeld om met de gevolgen van het veranderende weer, brand, uitval van installaties en verandering van wetgeving? De deelnemers waren positief verrast over de dynamiek en inspiratie die ontstonden tijdens deze discussieavond.

Een mooie volgende fase in de samenwerking tussen NAJK en Interpolis
Arfman: “De wereld van ondernemers verandert snel. Bij bedrijfsovername komt meer kijken dan vakkennis en ambitie. Wij hebben, meer dan onze ouders, te maken met innovaties, duurzaamheidsvraagstukken en onze omgeving. Goed om te kijken welke partijen je daarbij betrekt én wat de gevolgen zijn van de keuzes die je maakt. Heel waardevol om met elkaar in gesprek te zijn. Dit wordt doorgezet in de Interpolis-jongerenraad.” Witlox is verheugd op deze nieuwe manier van samenwerken: “Het overnemen van een agrarisch bedrijf gaat naast financiering over ondernemerschap en het beheersbaar maken van risico’s. Wij delen graag onze kennis, maar laten ons bij de ontwikkeling van onze visie en strategie  graag inspireren door jonge ondernemers uit de glastuinbouw, veehouderij en open teelt. Dat we dat nu doen met een jongerenraad is een mooie nieuwe impuls aan onze samenwerking.”

Jongerenraad
Met de ondertekening van het contract is ook de Interpolis-jongerenraad bezegeld. De raad komt drie keer per jaar bij elkaar en is samengesteld uit jonge boeren en tuinders uit alle sectoren.