Dagelijks bestuurder Doeko van ’t Westeinde aanwezig bij symposium ‘Vergroening als kans’

Namens NAJK is Doeko van ‘t Westeinde aanwezig geweest bij het symposium getiteld Vergroening als kans. Het symposium werd georganiseerd door het Louis Bolk Instituut ter afsluiting van een vierjarig akkerrandenproject. Onder de naam ‘Bloeiend Bedrijf’ hebben 600 akkerbouwers in Nederland zogenaamde FAB-randen aangelegd. FAB staat voor functionele agrarische biodiversiteit. Het doel van deze randen was om op een natuurlijke manier gewasschade door plaaginsecten te voorkomen.


Het project is succesvol geweest als gekeken wordt naar het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers. Het insecticidegebruik in met name granen is sterk afgenomen. Door actief met akkerranden bezig te zijn, ging er voor veel akkerbouwers een wereld open. Kennisontwikkeling op dit gebied is dan ook een voorwaarde om deze manier van agrarisch natuurbeheer verder tot een succes te maken.

Tijdens het symposium is vooral nagedacht en gesproken over hoe in de toekomst dergelijke randen behouden kunnen blijven en hoe met de beperkte financiële middelen zichtbare biodiversiteit kan worden vergroot. Dat er een financiële vergoeding nodig is, is tijdens het symposium en in diverse workshops duidelijk geworden. Ook al dragen alle aanwezigen agrarisch natuurbeheer een warm hart toe. Betrokkenheid vanuit de hele keten is een voorwaarde om eindproducten met maatschappelijke meerwaarde tegen een hogere prijs te verkopen. Dat dit in lange complexe ketens met uniforme producten niet makkelijk is, is wel duidelijk geworden. In eerste instantie zijn er meer mogelijkheden voor nichemarkten.

Aangezien de huidige vergroeningsmaatregelen meer als last en verplichting gezien worden, zal het haar doel voorbij schieten werd gesteld. Toch zijn er best een groot aantal telers die zich voor akkerranden in willen zetten, maar die door de huidige voorwaarden hiertoe juist worden ontmoedigd. Ook van de jonge generatie boeren wordt gevraagd met oog voor omgeving te produceren. Dit wordt door NAJK onderschreven, maar het mag ondernemers niet in de weg staan.