FrieslandCampina | Sleutelrol van de agrariër in de grote maatschappelijke transities

Als jonge agrariër bereid je jezelf voor op de toekomst. Goede verdienmodellen en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol; FrieslandCampina kijkt hier samen met zijn leden naar. Samen proberen we de uitdagingen op ons pad, zoals de vermindering van uitstoot van stikstof en CO₂, om te buigen naar waardevolle kansen. Voorbeelden zijn de overstap naar hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling richting ‘kringlooplandbouw’. Met de onderscheidende duurzaamheidsprestaties van de leden kunnen we ook weer hogere vergoedingen vragen en daarmee weer een betere melkprijs realiseren. Het zijn duurzame initiatieven met meerwaarde. Goed voor de melkveehouder, de klant en de samenleving.

Energieneutraal met elkaar
Als FrieslandCampina richten we ons onder andere op het continu verlagen van emissies waar mogelijk en één van onze ambities die hierbij hoort is een ‘energieneutrale waardeketen’. Dat betekent voor ons enerzijds dat we alleen nog maar schone, niet fossiele energiebronnen gebruiken en anderzijds dat we eigenlijk zelfvoorzienend zijn in energie. De productie, vervoer en verwerking vindt dan compleet plaats met duurzame energie uit eigen keten. De eerste mijlpaal is om alle elektriciteit die FrieslandCampina wereldwijd gebruikt, duurzaam op te wekken in onze eigen keten in 2025. Dit wordt behaald als gemiddeld iedere melkveehouder twee keer de eigen elektriciteitsbehoefte opwekt, wat een realistisch doel is: de hoeveelheid elektriciteit die bijna 3.000 leden nu al opwekt maakt niet alleen deze locaties zelfvoorzienend, maar ook een deel van de supply chain. Daarnaast kijken we ook continu naar kansen voor duurzame energieopwekking op de eigen productielocaties.

Ruim 25% van onze leden is ook energieproducent
Veel bedrijven van leden wekken al duurzame energie op: ruim 25% van onze leden zijn naast melkproducent ook energieproducent. Vanuit het energieprogramma van FrieslandCampina vergroten we dit deel door samen te werken in de driehoek melkveehouder, FrieslandCampina en externe partners. Leden die energieproducent zijn worden gestimuleerd met een goede financiële prikkel voor de GvO’s (groencertificaten) en stroom, om de opgewekte stroom aan ons te verkopen. Via onze merken en klantencontracten halen we op deze manier extra meerwaarde uit de zuivelmarkt. Voor FrieslandCampina zit de winst vooral in het behalen van de energieambitie en kracht zetten bij het coöperatief ondernemerschap: een gezonde en duurzame bedrijfsvoering voor de hele keten. Zo levert deze samenwerking winst op voor elke partij.

Een paar voorbeelden
– Jumpstart is één van de belangrijkste projecten binnen ons energieprogramma. Binnen dit project staat het winnen van energie uit mest via monomestvergisting centraal. Uit de zuivere, dagverse mest wordt biogas gewonnen, waarna het wordt omgezet in groen gas of elektriciteit en warmte. Monomestvergisting heeft meerdere voordelen. Enerzijds reduceert het de uitstoot van methaan (een broeikasgas) uit de mestopslag en stikstof uit de stal en bij het uitrijden, en anderzijds kan er duurzame energie mee worden opgewekt. Daarnaast is het een goede eerste stap in de richting van verdere mestverwaarding, zoals het zelf produceren van kunstmest. Er zijn nu meer dan zestien installaties in gebruik bij onze melkveehouders en hier komen er nog ongeveer vijfentwintig bij. De monomestvergisting technologie heeft zich snel ontwikkeld, mede dankzij het coöperatieve Jumpstart initiatief en de inspanningen van de externe partners en onze melkveehouders. Het biedt veel waardevolle perspectieven om de komende jaren mee door te groeien.

– Ook schuurdaken die helemaal vol liggen met zonnepanelen zijn een steeds normaler beeld op het platteland. Op een gemiddelde agrarische schuur gaan gemiddeld meer dan duizend zonnepanelen. Dit biedt daardoor heel veel potentie binnen de energietransitie. Om dit te stimuleren, zijn we in 2016 gestart met het Solar-project. Binnen dit project hebben leden-melkveehouders de mogelijkheid via externe partner zonnepanelen laten plaatsen via een zogeheten dakhuuroplossing, waarbij niet zelf investeren maar het verhuren centraal staat. Inmiddels zijn ook veel leden-melkveehouders in staat om met eigen middelen een zonnedak te financieren.

– Daarnaast speelt windenergie een grote rol. Sinds 2019 is er in samenwerking, met de mogelijkheid om als melkveehouder van FrieslandCampina een kleine windmolen te plaatsen op de boerderij. Het traject biedt ontzorging en een financieel voordeel voor onze leden-melkveehouders. Er zijn inmiddels al zo’n 120 leden met een kleine windmolen en er zijn meer dan 450 geïnteresseerden.

Ook jij speelt een rol in de transities!
De agrarische sector heeft een sleutelrol in de grote maatschappelijke transities waarin we nu zitten, zoals de energie- en klimaattransitie en het landschapsbeheer. Hier ligt een grote uitdaging, maar een nog grotere rol voor de jonge agrariër om dit om te buigen in waardevolle kansen voor het eigen bedrijf. Samen zorgen we voor de grote verandering. Heel veel agrariërs zijn hier al mee begonnen – dus doe mee, onderzoek wat voor jouw locatie mogelijk is en pak je kans!