Belang van maatwerkaanpak sector onverminderd groot voor de waterkwaliteit, verdienmodel en de derogatie!

Donderdag 20 januari hebben  ministers Staghouwer (LNV) en van der Wal (natuur en stikstof) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken omtrent het 7e actieprogramma. Hierin wordt benoemd dat de Europese Commissie de voorstellen in het voorgestelde 7e actieprogramma en de daarmee samenhangende aanpak van stikstof uit het regeerakkoord (nog) niet stevig en concreet genoeg vinden. Aankomende weken gaat het ministerie werken aan een aanvulling op het 7e Actieprogramma. NAJK werkte samen met andere partijen aan een alternatief (de maatwerkaanpak) op het actieprogramma van het ministerie.  NAJK pleit dan ook om alles op alles te zetten om dit alternatief doorgang te laten vinden.

De Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten van de Europese Unie om iedere vier jaar een plan te maken met maatregelen om het juiste grond- en oppervlaktewater te krijgen. De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater moet minder dan 50 mg/L zijn en eutrofiëring, het teveel aan voedingsstoffen in het oppervlaktewater, moet worden tegengegaan. Het 7e Actieprogramma loopt van 2022-2025.

Stevige en concrete maatregelen
In de Kamerbrief hebben de ministers de contouren weergegeven van de aanvullingen op het 7e actieprogramma. Het zijn concrete en stevige maatregelen. Twee voorbeelden die in de Kamerbrief worden genoemd zijn:

  • het verlagen van de productieplafonds doordat bedrijven meedoen aan een stoppersregeling
  • gronden van deze bedrijven, als zij uitspoelingsgevoelige gronden hebben, uit te sluiten van bepaalde teelten.

De planning is om medio februari de aanvulling op het 7e actieprogramma vast te stellen en in te dienen bij de Europese Commissie. NAJK vindt dit heel vergaande maatregelen en roept op oog te houden voor het perspectief van hen die door willen. De maatwerkaanpak geeft dit perspectief. De nieuwe aanvullingen mogen dan ook het alternatief niet in de weg zitten. Dit wordt ook zo benoemd in de Kamerbrief. NAJK gaat er vanuit dat dit meegenomen wordt in de uitwerking.

Derogatie
Wanneer er een door de Europese Commissie goedgekeurd actieprogramma is, kan Nederland een derogatie aanvragen. Nu het actieprogramma (nog) niet voldoende is bevonden kan er ook geen derogatie aangevraagd worden. Een grote zorg voor NAJK. De derogatie draagt immers bij aan een betere waterkwaliteit en geeft melkveebedrijven de mogelijkheid om meer mest op eigen bedrijf te plaatsen.