Eindelijk zicht op openstelling Jonge Landbouwersregeling

Op donderdag 21 januari 2016 maakte staatssecretaris Van Dam bekend dat van 1 maart tot en met 16 april 2016 in alle provincies de lang verwachte Jonge Landbouwersregeling wordt opengesteld. Boeren en tuinders, jonger dan 41 jaar, kunnen subsidie aanvragen voor investeringen om zo een steun in de rug te krijgen. Zoals NAJK bepleit heeft, is gekozen voor een uniforme regeling met minimale provinciale verschillen. Provincies zullen hun budgetten van 2014 en 2015 hiervoor benutten.

“Wij als NAJK zijn verheugd dat er eindelijk helderheid is over de datum van de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. “We hebben lang moeten wachten op duidelijkheid over de invulling en openstelling van de regeling, maar nu weten jonge boeren en tuinders dan eindelijk dat ze van de regeling gebruik kunnen maken.”

Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over de voorwaarden omtrent de Jonge Landbouwersregeling. Jonge boeren dreigden na hun maatschapsperiode buiten de regeling te vallen. Op verzoek van NAJK zijn hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. Die gaf onlangs uitsluitsel over deze kwestie. Jonge boeren en tuinders kunnen, ook bij overname na een maatschap, tot de leeftijd van 41, eenmalig gebruikmaken van de regeling. “Over de exacte invulling van de Jonge Landbouwersregeling zijn wij nog met het ministerie van Economische Zaken en RVO in gesprek”, zegt Thus.

Om de uitvoeringskosten beperkt te houden is er gekozen voor een korte investeringslijst. De openstelling van 2016 zal, in verband met de openstelling in 2017, worden geëvalueerd naar inhoud en werkwijze. Thus: “NAJK had gehoopt op een uitgebreidere lijst, maar deze is er helaas niet gekomen. We zullen nauw betrokken zijn bij de evaluatie en namens alle jonge boeren en tuinders met aanbevelingen komen.”

Update Jonge Landbouwersregeling

In de beantwoording op vragen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken toegezegd om te faciliteren bij een openstelling van de Jonge Landbouwersregeling in 2015. Staatssecretaris Dijksma deed deze toezegging in antwoord op vragen in het kader van de begrotingsbehandeling. De provincies, die verantwoordelijk zijn voor de Jonge Landbouwersregeling, hebben eind september bij de staatssecretaris aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben voor de voorbereidingen voor de openstelling.

“Een openstelling van de Jonge Landbouwersregeling laat veel te lang op zich wachten”, zegt Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. “Wij hechten er groot belang aan dat de regeling zo snel mogelijk beschikbaar is voor de jonge ondernemers. We zijn blij dat staatssecretaris Dijksma dit belang deelt. Het is nu aan de nieuwe staatssecretaris Van Dam om dit een goede uitwerking te geven.” Uit de antwoorden van het ministerie blijkt dat facilitatie in openstelling door EZ ertoe moet leiden dat de Jonge Landbouwersregeling toch nog in 2015, met uitloop naar het eerste kwartaal van 2016, wordt opengesteld. “Bij zowel EZ als de provincies zijn de intenties om tot een snelle openstelling te komen goed, maar de uitwerking hiervan laat opnieuw lang op zich wachten” zegt Thus, “Het doel moet zijn om zo snel mogelijk tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen, zodat jonge landbouwers in staat zijn om de Jonge Landbouwerssubsidie aan te vragen. Want daar gaat het om!”

Openstelling Jonge Landbouwersregeling eind 2015

In de afgelopen maanden is veel bewerkstelligt voor de komende (eerste) openstelling van de Jonge Landbouwersregeling vanuit POP3. Elke provincie heeft een eigen openstelling voor de Jonge Landbouwersregeling. Door het Regiebureau POP is het openstellingsbesluit voorbereid. Het regiebureau is op dit moment in overleg met RVO, SMK en NAJK over de concept investeringslijst. Hierop staan alle investeringen die voor de Jonge Landbouwersregeling in aanmerking komen. De investeringen op de lijst moeten bijdragen aan modernisering van het landbouwbedrijf, waarbij de meest duurzame methodes voorrang krijgen.

Onder de doelgroep van de Jonge Landbouwersregeling vallen de jonge boeren en tuinders die vlak voor of na bedrijfsovername een steun in de rug kunnen gebruiken bij de modernisering van hun bedrijf. Om te voorkomen dat elke jonge landbouwer die in een samenwerking zit in aanmerking komt vindt er op verzoek van NAJK een verrekening plaats op basis van het aandeel eigen vermogen van de jonge ondernemer in een samenwerking.

Naar verwachting zullen alle provincies op 2 november (uiterlijk 9 november) de Jonge Landbouwersregeling openstellen. De sluiting van de openstellingsperiode zal in december zijn. Vervolgens zijn circa vier maanden nodig om de aanvragen toe te kennen. Wanneer de exacte data van openstelling per provincie bekend is, wordt dit vermeld op de NAJK-website.

Top-up en Jonge Landbouwersregeling? Zorg voor je vermogensopbouw!

Zit je in maatschap? En kom jij als jonge boer in aanmerking voor een top-up of een subsidie van de Jonge Landbouwersregeling? Zorg dan dat je maximaal profiteert van deze mogelijkheden voor jonge boeren.

De extra hectarebetaling en de investeringssteun komen ten goede van het bedrijfsresultaat van de maatschap of andere samenwerking. De samenwerkingsvorm ontvangt de steun omdat jij een jonge boer bent. Je kunt hier met de verdeling van het bedrijfsresultaat rekening mee houden. Je kunt de steun separaat toekennen aan de jonge vennoot. Dan komt de steun voor jonge boeren ten gunste van de vermogensopbouw van de jonge vennoot. Dit kun je onderling afspreken, maar ook opnemen in je samenwerkingscontract. NAJK roept ook bedrijfsadviseurs op om er samen voor te zorgen dat de steun in de rug voor jonge boeren ook echt terecht komt waar het hoort: bij jou. Bijvoorbeeld door dit als standaard voor te stellen bij nieuwe samenwerkingscontracten of herzieningen hiervan.

Jonge boeren en GLB-subsidies, hoe zit dat nou?

NAJK krijgt veel vragen van leden en accountants/adviseurs over hoe het zit met de subsidiemogelijkheden voor jonge boeren. Wie is de doelgroep en wat kunnen jonge boeren eventueel krijgen? Hoewel nog niet alles bekend is, wil NAJK zo veel mogelijk duidelijkheid verschaffen.

Binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn er twee pijlers waarbinnen specifiek voor jonge boeren subsidiemogelijkheden liggen: een uitbetaling (top-up) bovenop de waarde van de betalingsrechten per hectare via de eerste pijler en een indirecte investeringssubsidie (Jonge Landbouwersregeling) via de tweede pijler.

Top-up

De doelgroep van de top-up bestaat uit alle jonge boeren onder de 41 jaar die minder dan 5 jaar geleden een bedrijf hebben opgericht (of hebben overgenomen) of minder dan 5 jaar geleden zijn toegetreden tot een maatschap of andere rechtspersoon. Daarnaast dien je beslissingsbevoegd te zijn wanneer je in een maatschap of andere rechtsvorm zit. Voor starters geldt dat je op zijn vroegst in 2013 mag zijn gestart en 5 jaar voor de start geen landbouwbedrijf mag hebben gehad.

NAJK is van mening dat beslissingsbevoegdheid (ook) aannemelijk is voor jongeren die langer in maatschap zitten. Daarom is NAJK op dit moment volop in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat iedere jongere zelf kan bepalen wanneer hij/zij beslissingsbevoegd is. Onbekend is echter nog hoe beslissingsbevoegdheid (Europees) kan worden aangetoond en of het ook mogelijk is om de datum van ingang zelf te bepalen. Hierover hoopt NAJK zo spoedig mogelijk nadere informatie te kunnen verschaffen.

Het subsidiebedrag van de top-up bedraagt +/- € 50,- per hectare vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal betalingsrechten van jouw bedrijf tot een maximum van 90 hectare.

Jonge Landbouwersregeling

De doelgroep van de Jonge Landbouwersregeling bestaat uit jonge ondernemers die bijna een bedrijf hebben overgenomen of reeds zelfstandig ondernemer zijn. Je komt alleen in aanmerking voor de regeling als dit jouw eerste bedrijf is en wanneer je in het verleden nog geen Jonge Landbouwerssubsidie toegekend hebt gekregen.

Wanneer je jonge boer in samenwerking bent (bijvoorbeeld in maatschap) kun je een percentage van de subsidie aanvragen dat gelijk is aan jouw percentage van het eigen vermogen binnen de samenwerking. Je zult minimaal 50% van het eigen vermogen op naam moeten hebben staan voor je het minimale bedrag aan Jonge Landbouwerssubsidie aan kunt vragen. Verder geldt: hoe dichter bij de overname, hoe hoger het subsidiebedrag. Het is dus aan te raden de subsidie aan te vragen op het moment wanneer de meeste ondersteuning nodig is: na bedrijfsovername.

De Jonge Landbouwerssubsidie wordt toebedeeld via een tendersysteem op basis van duurzaamheid. Dit betekent dat er een lijst komt van investeringen, verdeeld in een vijf categorieën, waarvoor je in aanmerking kunt komen voor Jonge Landbouwerssubsidie. De meest duurzame investeringen worden het eerste toegekend, net zolang totdat het budget (per provincie) verdeeld is. Welke investeringen op de lijst komen is op dit moment nog niet bekend, NAJK blijft hierbij nauw betrokken.

Het subsidiebedrag wordt naar alle waarschijnlijkheid 30% van een investering tot een investeringsbedrag van € 67.000,- per aanvraag. Het minimale bedrag om de aanvraag in behandeling te laten nemen is € 10.000,- (dit i.v.m. uitvoeringskosten) en het maximale bedrag is € 20.000,- (dit i.v.m. beperkt budget). Dit wordt in het geval van een samenwerking nog gecorrigeerd voor jouw aandeel in het eigen vermogen (let hierbij op de drempel van € 10.000,-).

Het aanvragen van de top-up zal synchroon lopen met de Gecombineerde Opgave. De Jonge Landbouwersregeling zal aan het einde van de aankomende zomer opengesteld worden.

Update Jonge Landbouwersregeling – Januari 2015

In het besluitvormingsproces rondom de Jonge Landbouwersregeling is deze maand een aantal besluiten genomen. Dit betekent dat alle provincies met de volgende besluiten akkoord zijn:

  • De Jonge Landbouwersregeling is voor iedereen onder de 41 jaar (mits je de subsidie niet eerder gekregen hebt).
  • De driejareneis is daarmee komen te vervallen. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat de subsidie zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige bedrijfsovername.
  • In het geval de aanvrager in een samenwerking (bijvoorbeeld in maatschap of BV) onderneemt is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen van de aanvrager in de samenwerking. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat ook via deze weg het beperkte budget zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige overname. De exacte invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt.
  • De minimaal aan te vragen hoeveelheid subsidie is € 10.000,- en het maximum is € 20.000,-. Het minimum is ingesteld omdat anders de uitvoeringskosten per aanvraag te hoog worden en het maximum is ingesteld om met het beperkte budget toch een groter aandeel jonge agrariërs in aanmerking te laten komen.
  • Er wordt nu door RVO gekeken of in gevallen wanneer er meerdere jonge agrariërs in één samenwerkingsverband zitten deze gezamenlijk een aanvraag kunnen doen om toch aan het minimumbedrag van € 10.000,- te komen.
  • De investeringen die in aanmerking komen voor de Jonge Landbouwersregeling komen gecategoriseerd op een investeringslijst te staan, waarbij de hoogst gerankte investeringen via een tendersysteem eerst in aanmerking komen.
  • NAJK wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de investeringslijst. De investeringen worden gerankt in vijf categorieën, waarbij duurzaamheid de leidraad zal zijn van de toekenning van de categorie. De meer reguliere investeringen komen daarmee in de lagere categorieën.
  • De eerste openstelling van de nieuwe Jonge Landbouwersregeling vindt na de zomer van 2015 plaats. Het budget van de gemiste openstelling van 2014 wordt verdeeld over de jaren 2015-2020.

Namens NAJK is Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername in het dagelijks bestuur bij NAJK, verantwoordelijk voor alles omtrent de Jonge Landbouwersregeling. Heb jij vragen of suggesties? Mail gerust.

NAJK om tafel met Jaco Geurts van het CDA

Op woensdag 26 november 2014 gingen Koen Bolscher (portefeuille melkveehouderij) en Sander Thus (portefeuille bedrijfsovername) namens het dagelijks bestuur van NAJK in gesprek met het CDA. Zij spraken met Tweede Kamerlid Jaco Geurts en Barend van Wonderen, inhoudelijk medewerker op het dossier landbouw. Tijdens het gesprek heeft NAJK met het CDA van gedachten gewisseld over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij, de Jonge Landbouwersregeling en fiscale maatregelen voor jonge boeren en tuinders.

Wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Namens NAJK heeft Koen Bolscher zijn dank uitgesproken aan Jaco Geurts en het CDA voor de inzet op het amendement die een bredere overdraagbaarheid van de fosfaatproductiereferenties mogelijk maakt. De amendementen rondom grondgebondenheid hebben het niet gehaald bij de stemming in de Tweede Kamer afgelopen week. De komende tijd zal uitwijzen hoe de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ingevuld gaat worden.

Jonge Landbouwersregeling

CDA en NAJK hebben hun zorgen gedeeld rondom de invulling van de Jonge Landbouwersregeling. “Duidelijkheid over de invulling hiervan duurt langer dan gepland en het lijkt erop dat de invulling ingewikkelder wordt gemaakt dan nodig is”, aldus Sander Thus. “NAJK blijft met de provincies in gesprek om tot een goede invulling te komen waarbij het doel, het ondersteunen van jonge landbouwers na bedrijfsovername, gewaarborgd blijft.” CDA heeft aangegeven dat zij als Tweede Kamer een achteraf controlerende rol heeft.

Fiscale maatregelen voor jonge boeren en tuinders

Dit voorjaar staat in het teken van de herziening van het belastingstelsel. Overnames in de agrarische sector vallen of staan met goede faciliteiten rondom bedrijfsoverdrachten. Daarnaast is het van groot belang jonge agrarisch ondernemers vooral in het begin van hun agrarische leven zoveel mogelijk ruimte te bieden om te ondernemen en te investeren. CDA wil NAJK graag ondersteunen in het tot stand laten komen van een goed ondernemersklimaat voor jonge boeren en tuinders.

Ronde Politiek

Het gesprek met het CDA is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site.