Investeringslijst JOLA moet uitgebreider

NAJK evalueert JOLA

Na de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) in 2017 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn leden opnieuw om een beoordeling gevraagd. Opvallend is dat 68% van de respondenten geen investering op de lijst vond waar zij behoefte aan hebben. Uit de evaluatie van NAJK blijkt dat jonge landbouwers na bedrijfsovername vooral behoefte aan ondersteuning in grond, machines en gebouwen hebben.

“De investeringslijst moet beter aansluiten op de behoefte van jonge boeren en tuinders”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. “We zien graag een uitbreiding van de investeringslijst.”

Bekendheid JOLA groeit

De Jonge Landbouwersregeling is onder jonge landbouwers opvallend goed bekend. Slechts 4 procent van de ondervraagden was niet op de hoogte van de JOLA-regeling. In 2016 was dit nog 10 procent. Naast de bekendheid van de regeling, wisten de meeste respondenten ook voor welke investeringen de JOLA aangevraagd kon worden en was hen snel duidelijk of zij wel of niet in aanmerking zouden komen. Echter, ondanks de grote bekendheid heeft een grote meerderheid toch geen aanvraag gedaan. De investeringen op de investeringslijst paste niet bij hun behoefte.

Behoefte jonge landbouwers

Opvallend aan de uitslag is dat er voor 68 procent van de jonge landbouwers geen investering op de lijst stond waar zij behoefte aan hebben. Met name jonge landbouwers uit intensieve sectoren gaven aan geen bruikbare investering te vinden. Er staan volgens de respondenten veel ‘luxe’ producten op de investeringslijst maar de doelgroep heeft meer behoefte aan praktische doeltreffende investeringen. Ze gaven aan na de bedrijfsovername behoefte te hebben aan Grond, machines en gebouwen. De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt door de respondenten wel gezien als een steun in de rug.

Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 konden boeren en tuinders onder de 41 jaar zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de JOLA. De regeling is bedoeld als steun in de rug om investeringen te doen in de financieel zware periode na bedrijfsoverdracht. Ten opzichte van de voorgaande openstellingen was de investeringslijst uitgebreid. Dit werd goed gewaardeerd maar de investeringsmogelijkheden moeten aangevuld worden met praktische investeringen waar de jonge landbouwer direct iets mee kan.

De volgende openstelling van de regeling onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) via de provincies wordt vanaf december verwacht. Na succesvolle evaluatie in 2016 heeft NAJK opnieuw de JOLA geëvalueerd. Ruim 120 jonge landbouwers vulde de evaluatie over de JOLA in.

Bekijk hier de infographic met de resultaten.

NAJK vraagt leden om beoordeling JOLA

Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 was de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) voor de derde keer opengesteld. In 2016 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) voor de eerste keer een evaluatie gehouden. Deze werd door veel jongeren ingevuld en heeft ervoor gezorgd dat er diverse aanpassingen, verbeteringen, in de JOLA zijn doorgevoerd. De evaluatie was dus zeer succesvol en gaf provincies inzicht in hoe jonge ondernemers de JOLA ervaren.

Evaluatie JOLA

Niet alle actiepunten zijn overgenomen, ook de tijd is anders. Daarom evalueert NAJK ook de laatst opengestelde openstelling. Wij zijn benieuwd wat je van de aanpassingen vindt en welke actiepunten er volgens jou nog zijn! De evaluatie is bedoeld voor alle jonge agrarische ondernemers, ongeacht of je gebruik hebt gemaakt van de JOLA. Invullen van de evaluatie kan tot en met 29 april 2018.

Klik hier om naar de evaluatie te gaan. Het invullen duurt enkele minuten.

 

Jonge Landbouwersregeling 2017 vanaf 4 december open

Vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 is het mogelijk de subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) 2017 aan te vragen. De regeling is verbeterd ten opzichte van de openstellingen in 2016. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag per investering is niet meer aan de orde.

De JOLA is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De doelstelling van de regeling is het ondersteunen van jonge landbouwers in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De regeling is specifiek gericht op jonge land- en tuinbouwers, aangezien deze groep vaak door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig tot geen mogelijkheden heeft om zijn of haar bedrijf te versterken. Met de Jonge Landbouwersregeling kan de jonge landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar onder voorwaarden subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 30% over de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge landbouwer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000- per aanvraag.

Verbeteringen merkbaar

“NAJK heeft geconstateerd dat de JOLA bij de eerste openstellingen in 2016 voor veel jonge landbouwers niet voldeed aan de behoeften. De resultaten van de enquête van NAJK over de eerste openstelling van de JOLA zijn positief opgepakt door de provincies en heeft tot goede wijzigingen geleid”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag is niet meer aan de orde. Een andere aanpassing is dat jonge landbouwers voor vragen nu rechtstreeks bij RVO terecht kunnen in plaats van via de provincie. Tenslotte zijn onduidelijkheden en problemen in de eerste openstellingen zoveel mogelijk opgelost.
Thus: “Het aangeven van problemen bij het aanvragen van de JOLA of het aandragen van nieuwe ideeën voor investeringen op de lijst, is waardevol voor toekomstige aanpassingen van de JOLA. Blijf dat ook zeker tijdens en na deze openstelling bij jouw provincie of provinciale AJK doen. Lang niet alle voorstellen tot wijzigingen worden één op één overgenomen, maar voorstellen die vaak terug komen of gewoon gaan over feitelijke onjuistheden worden zeer serieus opgepakt door de provincies.”

Openstelling JOLA 2017

Doordat de JOLA provinciaal opengesteld wordt, kunnen de investeringsmogelijkheden per provincie verschillen. De volledige lijst van investeringsmogelijkheden is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2017. Hier kunnen ook de invulling en voorwaarden per provincie bekeken worden en kan vanaf 4 december een aanvraag gedaan worden. Provincies hebben de keuze één of meer van de investeringsmogelijkheden niet open te stellen. Dit wordt dan ook per 4 december op de aanvraagpagina weergegeven. Vooralsnog is bij NAJK bekend dat de provincies Gelderland en Limburg de gehele lijst openstellen en de provincies Groningen en Flevoland alleen de windmolens niet openstellen.

Mocht je vragen over de aanvraag hebben, dan kun je hiervoor terecht bij RVO. Mocht je tegen andere zaken aanlopen, dan kun je ook altijd contact opnemen met Sander Thus. Tijdens de jubileumdag op 2 december is Sander Thus ook aanwezig om vragen over de JOLA te beantwoorden!

Jonge Landbouwersregeling in december opnieuw open

De openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) vindt in december voor de derde keer plaats. De uitkomsten van de enquêtes van NAJK onder jonge boeren en tuinders zijn gebruikt om de regeling aan te passen. Eind oktober worden de publicaties, en daarmee duidelijkheid over de investeringsmogelijkheden, in alle provincies verwacht.

De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en loopt via de provincies. De regeling is bedoeld om jonge boeren en tuinders te ondersteunen met investeringen die hun bedrijf toekomstbestendiger maken. Zo kunnen jonge agrarisch ondernemers, met een zware financieringslast door bedrijfsovername, toch hun bedrijf verbeteren.

De voorwaarden en invulling van de JOLA wordt door een landelijke werkgroep voorbereid. De provincies beslissen vervolgens afzonderlijk van elkaar in welke mate ze de regeling openstellen. Provincies zouden hierbij nog onderdelen van de voorgestelde investeringslijst uit kunnen sluiten van openstelling. De meest duurzame technieken krijgen voorrang bij toekenning.

Op de openstellingen van maart 2016 en december 2016 was veel kritiek vanuit NAJK. Uit enquête bleek dat 70% van de respondenten, jonge boeren en tuinders, geen investering tussen de mogelijkheden vond waar zij behoefte aan hadden. Ook bleken investeringen op de lijst af te vallen voor aanvragers omdat deze investeringen niet aan een vereist minimaal investeringsbedrag voldeden. Deze resultaten werden door een onafhankelijk onderzoek door bureau Bartels bevestigd. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de werkgroep JOLA NAJK nauwer bij de totstandkoming van de derde openstelling betrokken.

Afgelopen dinsdag 12 september heeft de werkgroep de invulling van de JOLA aan de provincies voorgesteld. In ieder geval komt het minimale bedrag per investering te vervallen. Hierdoor komen ook de kleinere investeringen op de lijst in aanmerking. Het minimale uit te keren subsidiebedrag blijft wel gelijk om de uitvoeringskosten binnen de perken te houden. De voorgestelde investeringslijst is ten opzichte van de eerdere openstellingen uitgebreid met een selectie van wensen uit de enquête van NAJK en aanbevelingen van lokale en provinciale AJK’s. Het is nu aan provincies om te besluiten over de exacte openstellingen per provincie. In oktober/begin november wordt er door NAJK in alle provincies duidelijkheid over de openstelling verwacht. NAJK heeft de provincies opgeroepen zo spoedig mogelijk met duidelijkheid over de exacte invulling en voorwaarden te komen.

NAJK verzoekt de provincies de volledige voorgestelde lijst op te nemen om een brede doelgroep jonge boeren en tuinders te bereiken.

Controleer je inschrijving bij de Kamer van Koophandel vóór 15 mei

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de werkwijze om jonge landbouwers te beoordelen veranderd. Vanaf 2017 is de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijving leidend voor de beoordeling. Uit de KvK-inschrijving moet blijken of de jonge landbouwer recht heeft op de top-up (extra bedrijfstoeslag per hectare), betalingsrechten uit de Nationale Reserve en JOLA.

RVO heeft in het verleden alleen de akte van de firma of maatschap gebruikt om de blokkerende zeggenschap te controleren. Vanaf 2017 wordt de KvK-inschrijving leidend en moet deze uitwijzen dat de blokkerende zeggenschap goed is geregeld. In de praktijk blijkt dit vaak in de maatschapsakte wel goed geregeld te zijn, maar bij de inschrijving bij de KvK niet. NAJK roept de jonge landbouwers die gebruik willen maken van de genoemde regelingen op om hun inschrijving bij de KvK te controleren. De registratie bij KvK moet uiterlijk 15 mei in orde zijn. De akte van firma of maatschap kan echter nog steeds door RVO ter controle opgevraagd worden. De blokkerende zeggenschap moet daarom ook nog steeds in de akte goed opgenomen zijn.

Blokkerende zeggenschap

Eén van de voorwaarden voor de toekenning van extra bedrijfstoeslag is, dat de jonge landbouwer beschikt over “ blokkerende zeggenschap”. Een jonge landbouwer heeft een blokkerende zeggenschap, indien hij/zij ondernemersbeslissingen van meer dan € 25.000 kan tegen houden.
Indien alle maten/vennoten onbeperkt bevoegd zijn, is er geen sprake van blokkerende zeggenschap en kan geen toeslag worden verkregen. Wanneer het gaat om een samenwerking van alleen jonge landbouwers, dan mogen alle maten of vennoten wel onbeperkt bevoegd zijn.

Verder is er geen sprake van blokkerende zeggenschap, wanneer in de akte is opgenomen, dat de andere maten of vennoten de samenwerking eenzijdig kunnen opzeggen, zonder dat de Jonge landbouwer het zogenoemde voortzettingsrecht heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij proefmaatschappen. Deze komen dus niet in aanmerking voor de extra jonge-boeren steun. Klik hier voor meer informatie.

1 december tweede ronde JOLA open

Op donderdag 1 december 2016 is in alle provincies de tweede ronde van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) opengesteld. Boeren en tuinders, jonger dan 41 jaar, kunnen van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 subsidie aanvragen voor investeringen. Dit is voor hen een steun in de rug. De regeling is qua voorwaarden gelijk aan de openstelling eerder dit jaar, maar de investeringslijst is per provincie veranderd.

Bij deze openstelling zijn de resultaten van de evaluatie van NAJK en de voorlopige resultaten van de provinciale evaluatie over de JOLA meegenomen. “Het was te kort dag voor de provincies om de afgeronde evaluatie mee te nemen in deze openstelling,” aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. De provincies onderschrijven de resultaten van de NAJK-enquête en hebben toezeggingen gedaan. Zodra de officiële evaluatie van de eerste openstelling afgerond is, houden zij de regeling kritisch tegen het licht.

“Bij deze openstelling is de invulling met investeringsmogelijkheden verbeterd maar we zijn er nog lang niet. De regeling moet volgens NAJK namelijk jonge ondernemers ná bedrijfsovername, wanneer de kapitaalbeschikbaarheid laag is, ondersteunen om investeringen te doen.” De investeringslijst is ten opzichte van de vorige openstelling uitgebreid. Alleen de provincie Noord-Brabant heeft opnieuw veel mogelijkheden uitgesloten.

Jonge boeren en tuinders die gebruik willen maken van de JOLA kunnen een aanvraag doen via de website van hun provincie. Meer informatie over de voorwaarden en investeringsmogelijkheden zijn daar ook te vinden. Voor specifieke vragen kan men ditmaal rechtstreeks bij RVO terecht.

Ondersteuning jonge boeren en tuinders blijft van groot belang

Op maandag 21 november publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling, de cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Deze uitkomsten bevestigen wat het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) altijd al heeft aangegeven: stimulering van jonge boeren en tuinders is van groot belang. Slechts 40% van de agrarische bedrijven heeft een bedrijfsopvolger. Veel agrarische bedrijven zullen de komende jaren verdwijnen. Door de groeiende wereldbevolking zal de vraag naar voedsel echter alleen maar groter worden.

In 2016 waren er ruim 55 duizend landbouwbedrijven. Volgens de cijfers van het CBS hebben ruim 15.000 bedrijven geen opvolger. Het aantal stoppers onder de kleine bedrijven is groter dan onder grote bedrijven.

Vergrijzing

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar, aldus het CBS. Sander Thus, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille bedrijfsovername: “Het percentage stoppers is groter dan de groei van blijvende bedrijven. De agrarische sector vergrijst.” De vergrijzing belemmert, volgens NAJK, vernieuwing en innovatie in de sector. Nederland is koploper in de agrarische sector. Om die koppositie te behouden is vernieuwing en innovatie hard nodig. “Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van de toekomst. Het is in het belang van Nederland dat jonge boeren en tuinders niet belemmerd, maar juist gestimuleerd worden om het agrarische bedrijf over te nemen”, aldus Thus.

Stimulering

De steun voor jonge boeren blijft belangrijk om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering van de agrarische sector te stimuleren. “De Jonge Landbouwersregeling is een voorbeeld hiervan”, aldus Thus. De regeling is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat loopt tot 2020. Het is noodzakelijk dat ook na 2020 de Jonge Landbouwersregeling onderdeel blijft van dit beleid. De Jonge Landbouwersregeling is bedoeld om jonge ondernemers na bedrijfsovername een steuntje in de rug te geven. Thus: “De periode na bedrijfsovername is financieel de meest zware periode. Het is wel de meest belangrijke periode om te ontwikkelen. De Jonge Landbouwersregeling stimuleert ontwikkeling op agrarisch bedrijf. De cijfers bevestigen de noodzaak van een stimulans voor jonge agrarisch ondernemers.”

Verantwoordelijkheid

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de uitstroom van agrarische ondernemers groter is dan de instroom. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de oudste zoon of dochter het familiebedrijf overneemt. Bedrijfsovername is steeds meer een bewuste keuze voor jongeren. Er komt veel bij kijken: “Als boer of tuinder ben je 24/7 verantwoordelijk voor het agrarisch bedrijf. Je hebt te zorgen voor planten en dieren, maar moet ook het bedrijf draaiende houden. Daarnaast moet het bedrijf voldoende inkomsten genereren”, geeft Thus aan.

Boer zoekt Boer

NAJK ziet al jaren agrarische bedrijven eindigen omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die graag boer willen worden, maar geen bedrijf hebben. Om deze bedrijfsopvolgers en overdragers met elkaar in contact te brengen is NAJK het initiatief Boer zoekt Boer gestart. “Als je ouders geen agrarisch bedrijf hebben om over te nemen en de wens er wel is, is het lastig om te starten”, vertelt Thus. Via Boer zoekt Boer zorgt NAJK samen met het agrarisch bedrijfsleven voor goede begeleiding bij buiten familiaire bedrijfsovername. Het online platform Boer zoekt Boer brengt potentiële nieuwe boeren en boeren zonder opvolger met elkaar in contact. Thus: “De animo hiervoor groeit en we hopen dat dit een hulpmiddel is voor beide partijen.”

JOLA geëvalueerd door jonge landbouwers

Na de eerste openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) in 2016 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn leden om een beoordeling gevraagd. Ruim 200 jonge landbouwers vulde de evaluatie over de JOLA in. Opvallend is dat 70% van de respondenten geen investering op de lijst vond waar zij behoefte aan hebben. 

De volgende openstelling van de JOLA-regeling staat gepland op 1 december 2016. De inhoud van deze openstelling zou gebaseerd worden op het resultaat van de evaluatie van de eerste openstelling. Omdat de landelijke evaluatie niet op tijd afgerond is heeft NAJK de JOLA zelf onder de jonge landbouwers geëvalueerd. 66% van de respondenten komt uit de melkveehouderij of de akkerbouwsector. Ruim 40% van de geënquêteerde was zelfstandig ondernemer en 38% runt in maatschap het agrarisch bedrijf.

Bekendheid onder jonge ondernemers

De regeling is onder jonge landbouwers opvallend goed bekend. Slechts 10% van de ondervraagden was niet op de hoogte van de JOLA-regeling. Naast de bekendheid van de regeling, wisten de meeste respondenten ook voor welke investeringen de JOLA aangevraagd kon worden. Daarnaast was snel duidelijk of zij wel of niet in aanmerking zouden komen. Echter, ondanks de grote bekendheid heeft een grote meerderheid toch geen aanvraag gedaan. De investeringen op de investeringslijst paste niet bij hun behoefte.

De investeringslijst

Opvallend aan de uitslag is dat er voor 70% van de jonge landbouwers geen investering op de lijst stond waar zij behoefte aan hebben. Dit aandeel is groter bij veehouders en tuinders, dan bij akkerbouwers. 85% gaf aan dat er te weinig keuzemogelijkheden waren. Er zijn dan ook veel praktische doeltreffende investeringen genoemd, bij de vraag over welke investeringen op de investeringslijst moeten staan. Een ander opvallend resultaat is dat 45% het minimaal te investeren bedrag per investering te hoog vond.

Reactie NAJK

“Het is bijzonder dat provincies de nieuwe openstelling van de JOLA zijn gaan voorbereiden voordat de uitkomst van hun eigen evaluatie binnen is. Dit terwijl er uitdrukkelijk is toegezegd de uitkomst van de evaluatie te gebruiken.”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. De uitkomst van de enquête sluit aan bij de eerder gedane uitingen van NAJK over de JOLA. ‘’We zijn dankbaar voor de vele reacties die wij in korte tijd hebben mogen ontvangen. Dit geeft aan hoezeer de JOLA jonge ondernemers aan het hart gaat”, aldus Thus. Met de uitkomst heeft NAJK provincies aanbevelingen gedaan om de tweede openstelling aan te passen. Dit heeft betrekking op een forse uitbreiding van de investeringsmogelijkheden en inhoudelijke aanpassing van de voorwaarden van de JOLA waardoor nu met name jonge ondernemers na bedrijfsovername met kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven benadeeld worden.

Van 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 konden boeren en tuinders onder de 41 jaar zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de JOLA. De regeling is bedoeld als steun in de rug om investeringen te doen in de financieel zware periode na bedrijfsoverdracht. De regeling was dit voorjaar qua voorwaarden een andere regeling dan voorgaande jaren. De tweede openstelling van de regeling onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) via de provincies wordt vanaf 1 december 2016 verwacht.

infographic-evaluatie-jola-2016

Tweede kamer op de bres voor jonge boeren en tuinders

De Jonge Landbouwersregeling wordt samen met NAJK geëvalueerd om zo tot verbetering van de regeling te komen in 2017. Dit staat in een motie die donderdag 7 april is aangenomen in de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en CU hadden gezamenlijk een motie ingediend omdat de Jonge Landbouwersregeling niet past bij de investeringen van jonge boeren en tuinders en het budget niet bij de juiste doelgroep terecht komt. 

Eerder stelde SGP, VVD en CDA Kamervragen aan staatsecretaris Van Dam, naar aanleiding van de brief die NAJK aan de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer en de provinciale AJK’s naar de gedeputeerde van hun provincie stuurde. In antwoord op deze vragen en in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Van Dam aan de kritiek van NAJK op de Jonge Landbouwerregeling niet te herkennen. Een aantal politieke partijen lieten het daar niet bij zitten. Ze diende een motie in zodat NAJK kan bijdragen aan een betere openstelling in 2017.

In de motie verzochten VVD, SGP, CDA en CU de regering drie dingen. Als eerste werd verzocht om in overleg met NAJK en de provincies tijdens de evaluatie te bekijken aan wie en waaraan het budget is uitgegeven. Past binnen de doelstellingen van de Jonge Landbouwersregeling? Een terugkoppeling hiervan aan de Tweede Kamer moet voor de zomer gebeuren. Daarnaast verzochten de partijen dat, als blijkt dat het beschikbare budget niet volledig benut is en uit de evaluatie de noodzaak hiervan blijkt, er in het najaar van 2016 mogelijk een nieuwe openstelling komt. Als laatste werd verzocht dat de regering met de provincies en NAJK afspraken moet maken over de uitvoering van de openstelling 2017.

“Het is goed nieuws voor jonge boeren en tuinders dat de motie is aangenomen. Hierdoor kunnen de reacties vanuit de doelgroep meegenomen worden in de evaluatie. Samen met de provincies en de regering kunnen we tot een betere invulling komen”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. NAJK zal binnenkort via haar provinciale AJK’s de reacties op de voorwaarden en investeringsmogelijkheden van de Jonge Landbouwersregeling verzamelen, om zo tot gezamenlijke aanbevelingen te komen. Houd hiervoor de website en social media in de gaten!

JOLA update

Vanaf 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 wordt de Jonge Landbouwersregeling opengesteld. Op dit moment is nog niet alles duidelijk maar worden er wel kaders en contouren van de regeling geschetst. De nieuwe Jonge Landbouwers regeling is ondanks dat de naam gelijk is gebleven, qua voorwaarden een andere regeling dan de voorgangers. Hieronder zetten we de belangrijkste voorwaarden, zoals die nu bekend zijn, op een rij.

Doelgroep
Iedere boer of tuinder die onder de 41 jaar is, een erkende opleiding heeft doorlopen of 3 jaar werkervaring heeft, en voor het eerst gevestigd is, komt voor deze regeling in aanmerking. Dit geldt voor zowel zelfstandig gevestigde ondernemers als ondernemers in maatschap. Bij ondernemers in samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat zij een blokkerende stem hebben bij ondernemersbeslissingen van meer dan 25000 euro. Een Jonge landbouwer kan alleen in aanmerking komen indien hij zich voor het eerst als bedrijfshoofd heeft gevestigd.

Per bedrijf wordt slechts 1 aanvraag gehonoreerd. Er kunnen wel meerdere aanvragen per bedrijf worden ingediend. Dit betekent ook jonge ondernemers op bedrijven waar men in het verleden al Jonge Landbouwers subsidie ontvangen heeft, niet opnieuw voor deze regeling in aanmerking komen.

Subsidie
In de regeling kan een subsidie ontvangen worden van 30% van het investeringsbedrag. Minimum subsidie bedraagt 10.000,- euro, het maximaal 20.000,- euro. Wanneer wordt deelgenomen vanuit een maatschap dan geldt een korting.

In het verleden kon iedere investering voor de Jonge Landbouwers regeling in aanmerking komen. Nu is onderstaande lijst van toepassing, indien goedgekeurd door de provincie:

Investeringscategorie met score

 1. Zonnepanelen (6)
 2. Windmolen (4)
 3. Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) (6)
 4. Warmtekracht werkend op biomassa (6)
 5. Warmtekracht regulier ( niet geschikt voor biomassa) (4)
 6. Kleine windturbine (zonder vergunning) (6)
 7. Systemen voor precisie bemesting en/ of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur (8)
 8. Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) (6)
 9. Machines voor niet kerende grondbewerking (10)
 10. Machine voor spitten en zaaien tegelijk (10)
 11. GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden (7)
 12. Koematras, waterbed (6)
 13. Varkensvriendelijke vloeren (6)
 14. Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d. (6)

Het budget van de regeling wordt verdeeld op basis van het aantal punten dat een ondernemer haalt: de aanvragen met de hoogste punten komen het eerst voor een bijdrage in aanmerking. Het moment van indienen is niet van belang.

Evaluatie
Na deze eerste openstelling wordt de Jonge Landbouwersregeling geëvalueerd. Dan zal onder andere bekeken worden welke investeringen nog meer voor jonge boeren en tuinders van groot belang zijn en op de lijst thuishoren.

Bron: Subsidie-desk, Flynth adviseurs en accountants