NAJK ondersteunt lobby pluimveesector

Financiële tegemoetkoming voor broedeiproducenten

Er komt een financiële tegemoetkoming voor broederijen en vermeerderingsbedrijven. Deze bedrijven zijn direct getroffen door de ingrijpende bestrijdingsmaatregelen die de overheid heeft genomen tegen de vogelgriep. De omvang van de schadevergoeding zal worden bepaald door taxateurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Broederijen en vermeerderingsbedrijven krijgen een schadevergoeding voor de broedeieren en eendagskuikens die zij tijdens de periode van de landelijke standstill en de overgang naar de regionale aanpak (donderdag 20 november tot zaterdag 29 november, 10 dagen) niet op de Nederlandse markt kwijt konden. Deze periode is in lijn met Europese voorschriften. De omvang van de schade zal worden vastgesteld door een taxateur van RVO.nl. De betreffende ondernemers krijgen naar verwachting binnen enkele weken duidelijkheid over de tegemoetkoming.

De kosten van de tegemoetkoming komen ten laste van het Diergezondheidsfonds (DGF), van waaruit alle bestrijdingsmaatregelen worden gefinancierd. Ook bedrijven die (preventief) geruimd worden ontvangen een schadevergoeding van het DGF. Dit fonds wordt gevuld door premies van de pluimveesector, de Rijksoverheid en de Europese Unie.

Bedrijven met eenden uit voorzorg onderzocht

Sinds afgelopen maandag 24 november, worden alle pluimveebedrijven met eenden uit voorzorg onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep. Uit onderzoek is gebleken dat eenden drager kunnen zijn van vogelgriep, zonder dat er veel klinische verschijnselen waarneembaar zijn. Daarmee vormen eenden een extra risico op verspreiding van vogelgriep. De onderzoeksresultaten van de eendenbedrijven zullen naar verwachting in de loop van volgende week beschikbaar komen.

Het ministerie heeft aangegeven nog niet over te gaan tot afbouw van de huidige maatregelen. Aanvoer van eendagskuikens naar bedrijven wordt dus nog niet mogelijk. Het ministerie  vindt de situatie te instabiel en bouwt een veiligheidsmarge in om de incubatietijd van de griep te overbruggen.

NAJK ondersteunt lobby

De vogelgriep heeft in de eerste week ongeveer €10 miljoen gekost. Voor iedere week dat het regioverbod van kracht is en er geen nieuwe kuikens naar de bedrijven mogen, komt daar nog eens € 9 tot 10 miljoen bij. Dit blijkt uit een indicatieve berekening van het LEI. De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVIE), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) zetten zich daarom in voor oplossingen voor knelgevallen en het versoepelingen van de strikte maatregelen waar mogelijk.

NAJK onderstreept het belang voor de pluimveesector en ondersteunt daarom de lobby die momenteel gevoerd wordt. Annet van den Akker, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille Intensief: “De financiële schade is enorm. Voor het toekomstperspectief van de pluimveehouders, en de pluimveesector in zijn geheel, is het van belang dat de bedrijven door kunnen draaien. Tegelijkertijd wordt alles op alles gezet om nieuwe besmettingen van vogelgriep te voorkomen.”

Informatie

Voor actuele informatie over de regelgeving verwijzen kun je terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telefoonnummer 088 – 042 42 042, en de sites van het ministerie en de RVO. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de vogelgriep opgesteld. De NVWA een speciaal knelgevallen telefoonnummer opengesteld voor het melden van knelpunten op de bedrijven: 0900 – 0388. Het is van belang dat u als pluimveehouder knelgevallen rechtstreeks meldt bij de NVWA

Directe link naar meer informatie en de volledige regelingen:

NAJK om tafel met Jaco Geurts van het CDA

Op woensdag 26 november 2014 gingen Koen Bolscher (portefeuille melkveehouderij) en Sander Thus (portefeuille bedrijfsovername) namens het dagelijks bestuur van NAJK in gesprek met het CDA. Zij spraken met Tweede Kamerlid Jaco Geurts en Barend van Wonderen, inhoudelijk medewerker op het dossier landbouw. Tijdens het gesprek heeft NAJK met het CDA van gedachten gewisseld over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij, de Jonge Landbouwersregeling en fiscale maatregelen voor jonge boeren en tuinders.

Wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Namens NAJK heeft Koen Bolscher zijn dank uitgesproken aan Jaco Geurts en het CDA voor de inzet op het amendement die een bredere overdraagbaarheid van de fosfaatproductiereferenties mogelijk maakt. De amendementen rondom grondgebondenheid hebben het niet gehaald bij de stemming in de Tweede Kamer afgelopen week. De komende tijd zal uitwijzen hoe de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ingevuld gaat worden.

Jonge Landbouwersregeling

CDA en NAJK hebben hun zorgen gedeeld rondom de invulling van de Jonge Landbouwersregeling. “Duidelijkheid over de invulling hiervan duurt langer dan gepland en het lijkt erop dat de invulling ingewikkelder wordt gemaakt dan nodig is”, aldus Sander Thus. “NAJK blijft met de provincies in gesprek om tot een goede invulling te komen waarbij het doel, het ondersteunen van jonge landbouwers na bedrijfsovername, gewaarborgd blijft.” CDA heeft aangegeven dat zij als Tweede Kamer een achteraf controlerende rol heeft.

Fiscale maatregelen voor jonge boeren en tuinders

Dit voorjaar staat in het teken van de herziening van het belastingstelsel. Overnames in de agrarische sector vallen of staan met goede faciliteiten rondom bedrijfsoverdrachten. Daarnaast is het van groot belang jonge agrarisch ondernemers vooral in het begin van hun agrarische leven zoveel mogelijk ruimte te bieden om te ondernemen en te investeren. CDA wil NAJK graag ondersteunen in het tot stand laten komen van een goed ondernemersklimaat voor jonge boeren en tuinders.

Ronde Politiek

Het gesprek met het CDA is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site.

UPDATE: Uitbraak vogelgriep

Nieuw pakket maatregelen vogelgriep

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken.

Nederland is opgedeeld in vier regio’s, waardoor contacten tussen
pluimveehouders tot een minimum worden beperkt en pluimveerijke gebieden worden gescheiden. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden (Gelderse Vallei en de Peel) elk in een andere regio vallen. Ook is de indeling zo, dat deze twee pluimveerijke gebieden zich in een andere regio bevinden dan de respectievelijk 3 en 10 kilometergebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen). Bij noodzakelijke transporten zijn hygiëne maatregelen erg belangrijk. Per rit mag slechts een pluimveebedrijf worden bezocht, waarna de transportwagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Het verplaatsen van pluimveemest kent een aanzienlijk risico, en blijft daarom verboden. Het vervoer van vleeskuikens naar de slacht binnen Nederland is beperkt tot binnen de regio.

De capaciteit van de slachterijen in Oost Brabant en Limburg is inmiddels onvoldoende gebleken om de vleeskuikens in deze regio te kunnen slachten. Daarom heeft Dijksma besloten tot het instellen van een corridor voor vleeskuikens.

Voorwaarden voor veilig transport

De veiligheidscorridor loopt van Zuidoost-Nederland (regio C) naar West-Nederland (regio A) via de snelwegen A2, A15, A16 en A20. Onder strenge voorwaarden wordt toegestaan dat vleeskuikens naar twee aangewezen slachterijen in de naastgelegen regio (regio A) mogen worden vervoerd om daar geslacht worden.

Bedrijven die gebruik van de corridor willen maken, moeten de transportwagens een dag van te voren aanmelden bij de NVWA en mogen alleen over de vastgestelde route naar de slachthuizen en weer terug rijden. Bovendien mogen er op de slachthuizen op de dagen dat er voor regio C wordt geslacht, alleen dieren uit deze regio worden aangevoerd. Zo komen wagens uit verschillende regio’s niet met elkaar in contact.

Eieren van buiten de BT (beschermings- en toezicht-) gebieden

Het transport van consumptie-eieren en broedeieren afkomstig van pluimveehouderijen of gemengde bedrijven met commercieel pluimvee is geregionaliseerd. Het vervoer vindt plaats in een wagen die is gestickerd conform de betreffende regio. Dit vervoer moet rechtstreeks gebeuren vanaf de houderij naar een broederij of naar een andere locatie waar géén pluimvee aanwezig is, zoals een eierpakstation. Vanaf een broederij of een andere opslagplek mogen de eieren door heel Nederland worden vervoerd. De eieren kunnen ook worden geëxporteerd.

Export van eendagskuikens van buiten de BT gebieden

De afvoer van eendagskuikens vanaf broederijen voor de export is toegestaan. Dat geldt ook voor export via de luchthaven Schiphol. Een transportwagen met eendagskuikens mag door alle regio’s rijden. Wel moet een exportcertificaat aanwezig zijn bij het transport. De regeling wordt hier met terugwerkende kracht op aangepast.

Aanvoer pluimvee onwenselijk

Op dit moment is het niet wenselijk dat er nieuw pluimvee aangevoerd wordt naar de bedrijven. Een grotere hoeveelheid pluimvee kan leiden tot meer besmettingen van andere pluimveebedrijven. Berekeningen van het CVI laten zien dat het vrijwel onontkoombaar is dat introductie van virus in regio’s met veel pluimvee leidt tot een epidemie. Het blijft daarom verboden om eendagskuikens naar pluimveebedrijven binnen Nederland te vervoeren.

Het vervoer van eendagskuikens heeft een zeer gering veterinair risico, in tegenstelling tot vervoer van andere soorten pluimvee. Daarom is vervoer voor export van eendagskuikens van schone bedrijven buiten de 10 kilometerzones onder strenge voorwaarden wel toegestaan.

Variant vogelgriep eendenbedrijf Kamperveen vastgesteld

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het vogelgriepvirus op het besmette eendenbedrijf in Kamperveen het H5N8-type betrof. Dit bedrijf is vorige week vrijdag geruimd. Hiermee is in totaal op 4 bedrijven in Nederland de variant H5N8 vastgesteld (Hekendorp, Ter Aar en twee bedrijven in Kamperveen). Op de 32 bedrijven in de 10 kilometerzone in Kamperveen is geen vogelgriepvirus aangetroffen. Dat blijkt uit de resultaten van de onderzoeken (PCR) die op deze bedrijven zijn gedaan door de NVWA.

Houd je aan de nieuwe maatregelen

“Het is goed dat de staatssecretaris aanvullende maatregelen heeft getroffen”, aldus Annet van den Akker, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille Intensief. “De maatregelen hebben veel impact op de pluimveesector, voor nu is het allerbelangrijkste dat we de vogelgriep onder controle houden. Het advies om voorlopig alle pluimveegerelateerde bijeenkomsten te annuleren blijft dan ook staan. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft een document met voorzorgsmaatregelen opgesteld om insleep van vogelgriep te voorkomen. Van den Akker: “Ik wil iedereen op het hart drukken zich aan de voorzorgsmaatregelen van de GD en de nieuwe maatregelen van de staatssecretaris te houden, in het belang van de gehele sector’.

Informatie

Voor actuele informatie over de regelgeving verwijzen we naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telefoonnummer 088 – 042 42 042, en de sites van het ministerie en de RVO.

Directe links naar meer informatie en de volledige regelingen:

PERSBERICHT: Meer ruimte voor bedrijfsoverdracht in melkveewet

Gisteren heeft de Tweede Kamer gestemd over moties en amendementen die tijdens het debat over het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij zijn ingediend. NAJK is tevreden over de verbreding van de mogelijkheden die zijn gerealiseerd met betrekking tot bedrijfsoverdracht.

Dankzij een amendement van Jaco Geurts van het CDA, mede ingediend door de ChristenUnie, PVV en SGP, is bedrijfsoverdracht in het kader van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij nu mogelijk tot in de derde graad.

Staatssecretaris Dijksma zegde eerder tijdens het debat over het wetsvoorstel toe dat zij praktische oplossingen zal bieden voor buitenfamiliaire bedrijfsovername, op vragen van Helma Lodders van de VVD. NAJK heeft in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer de politici nadrukkelijk verzocht om meer oog te hebben voor de beperkte mogelijkheden rondom bedrijfsoverdracht.

“In het wetsvoorstel werd bedrijfsoverdracht te sterk beperkt”, aldus Koen Bolscher, portefeuillehouder melkveehouderij binnen het dagelijks bestuur van NAJK. “De melkveefosfaatreferentie kon alleen worden overgedragen aan een persoon met een bloed- of aanverwantschap in de eerste graad of ingebracht worden in een maatschap met een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat. Bedrijfsoverdracht van de melkveefosfaatreferentie tussen partners, of door een aanverwantschap na de eerste graad, werd hierdoor onmogelijk.”

NAJK heeft bij de politiek aandacht gevraagd voor het gegeven dat bedrijfsovername veelal plaatsvindt op een grotere schaal: overname van het bedrijf van een verder familielid, zoals ooms en tantes (derde graad). Daarnaast stimuleert NAJK actief, mede ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, buitenfamiliaire bedrijfsovername. Bolscher stelt: “Voor behoud van voldoende jonge agrarische ondernemers zal deze vorm van bedrijfsovername in de toekomst bovendien steeds belangrijker worden.“

Verruiming van de mogelijkheden rondom bedrijfsovername was een belangrijk punt voor de leden van NAJK. Daarnaast heeft NAJK, in nauwe samenwerking met LTO Nederland, NMV en NZO gepleit voor een beperking van het wetsvoorstel om intensieve groei te remmen. De sector kan instemmen met het voornemen om grondgebondenheid te versterken via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) maar blijft pleiten voor een beperking van extremen om daardoor verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij te behouden.

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer werd duidelijk dat er vooralsnog niet meer ruimte zal worden geboden voor het vergroten van grondgebondenheid via samenwerking tussen boeren. NAJK is groot voorstander van het verruimen van de mogelijkheden om grond op deze wijze aan het bedrijf te binden, waarbij het niet noodzakelijk is dat grond in eigendom of pacht is. “Juist voor jonge agrarische ondernemers is het belangrijk dat zij hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen, ook in het kader van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Door de hoge kosten die met grondaankoop gemoeid zijn en de beperkte regionale grondmobiliteit, is het aankopen van grond meestal juist voor jonge boeren geen optie. Als zij hun grondgebondenheid kunnen vergroten door het aangaan van een samenwerking met een andere boer op het vlak van voer en mest, biedt dit een oplossing”, aldus Bolscher.

UPDATE: Nieuwe uitbraken vogelgriep

Afgelopen donderdag op 20 november 2014 is in Ter Aar, provincie Zuid-Holland, bij een pluimveebedrijf met drie stallen met in totaal rond 43.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op basis van Europese regels het bedrijf geruimd. Het is vastgesteld dat de vogelgriep op het bedrijf in Ter Aar de hoogpathogene H5N8 betreft. Deze variant werd ook aangetroffen op het bedrijf in Hekendorp. In een straal van 10 kilometer rondom Ter Aar zijn geen bedrijven met vogelgriep aangetroffen.

Gister (21 november 2014) is een derde geval van vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf in Kamperveen, provincie Overijssel, met in totaal rond 10.000 vleeskuikenouderdieren. Verdere details van deze besmetting zijn nog niet bekend. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk door de NVWA geruimd. Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse vandaag beschikbaar komen. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Rond het bedrijf in Kamperveen wordt een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 34 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In het gebied met een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Kamperveen heeft de NVWA bij een pluimveebedrijf klinische verschijnselen aangetroffen die passen bij vogelgriep. Het type vogelgriep is nog niet bekend. Om die reden is besloten de bedrijven in de 1 kilometerzone uit voorzorg te ruimen. Het betreft hier twee pluimveebedrijven.

Maatregelen opnieuw ingesteld

Na de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (de H5N8 variant) in Hekendorp werden onmiddellijk maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Uit voorzorg geldt vanaf donderdag 20 november 2014 14.00 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur.

Tevens is de ophok- en afschermplicht voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte voor deze periode van maximaal 72 uur opnieuw ingesteld. Voor bedrijfsmatige pluimveehouderijen geldt deze plicht al tot minimaal 18 december 2014. In deze periode geldt ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Tevens geldt voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren. Ook geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte.

De door vogelgriep getroffen pluimveebedrijven in Ter Aar en Hekendorp hebben voor zover nu bekend is geen direct contact met elkaar gehad. Dat heeft de NVWA laten weten na een eerste onderzoek. Er is nog niets bekend over eventuele verbanden tussen de andere uitbraken.

Schok voor de pluimveesector

“Even was er opluchting toen onderzoek binnen het 10 kilometergebied rondom het eerder besmette pluimveebedrijf in Hekendorp uitwees dat de vogelgriep zich niet verder had verspreid. De nieuwe uitbraken zijn een grote schok voor de pluimveesector. Er heerst veel onrust en onzekerheid”, aldus Annet van den Akker, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief. “Wij adviseren pluimveegerelateerde bijeenkomsten te annuleren. Daarnaast roepen wij iedereen op risicogebieden te vermijden. Het is van ontzettend groot belang dat we deze dierziekte onder controle houden.”

De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmet pluimvee. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep, over het algemeen verloopt vogelgriep bij mensen mild.

Informatie

Voor actuele informatie over de regelgeving verwijzen we naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telefoonnummer 088 – 042 42 042, en de sites van het ministerie en de RVO.

Directe links naar meer informatie en de volledige regelingen:

PERSBERICHT: NAJK-symposium groot succes

Op 20 november 2014 organiseerde het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) het uitverkochte symposium ‘van Traditie naar Ambitie’ in Utrecht. Dit  symposium, speciaal georganiseerd voor jonge boeren en tuinders uit Nederland, stond in het teken van de rol van het gezinsbedrijf in de agrarische sector. Zowel Koningin Máxima als staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken waren bij het symposium aanwezig.

“We kijken terug op een geslaagde dag met een prachtig programma”, zegt Eric Pelleboer, voorzitter van NAJK. “Het is een uniek evenement geworden. Jonge boeren en tuinders, bedrijfsleven, wetenschap en beleidsmakers samen in gesprek over de toekomst van het agrarisch gezinsbedrijf in Nederland. Natuurlijk met als hoogtepunten het bezoek van Koningin Máxima.” Koningin Máxima kreeg tijdens het symposium het onderzoeksrapport ‘De toekomst van het agrarisch familiebedrijf’ overhandigd uit handen van de NAJK-voorzitter. Achter de schermen sprak Koningin Máxima met vijftien jonge boeren en tuinders over de uitdagingen die zij zien in hun toekomstig agrarisch ondernemerschap. “Wij voelen ons gesteund met de interesse en betrokkenheid van Koningin Máxima in de agrarische sector. Dat doet ons goed”, aldus Pelleboer.

Staatssecretaris Dijksma sprak tijdens het symposium over de belangrijke eigenschappen van jong ondernemerschap: “Om goed met veranderingen in de sector en het bedrijf om te kunnen gaan is het belangrijk om te blijven leren, kennis toe te passen waar nodig en flexibel mee te bewegen met de veranderingen”, aldus Dijksma tijdens het NAJK-symposium. Tevens benadrukte staatssecretaris Dijksma dat traditie in het agrarische bedrijf nooit stilstand mag betekenen. Aan het oudste agrarische familiebedrijf van Nederland reikte Dijksma een award uit. De prijs ging naar Erve Hiddink van familie Vrielink, hun boerderij stamt uit het jaar 1593.

Tijdens het symposium presenteerde Ilse Matser (lector Familiebedrijven op Hogeschool Windesheim) de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘De toekomst van het agrarische gezinsbedrijf’. Krijn J. Poppe (bedrijfseconoom en onderzoeker bij LEI Wageingen UR), Lianne Veenstra (agrarisch ondernemerscoach) en Nils den Besten (melkveehouder en coöperatiebestuurder) praatten in een deskundig drieluik over de ontwikkelingen van agrarische bedrijven. Jonge boeren Peter de Regt (akkerbouwer), Monique van de Wolfshaar-van Asten (varkenshouder) en Niek Groot Wassink (melkveehouder) gaven hun visie omtrent ‘van Traditie naar Ambitie’ toegespitst op hun eigen bedrijfsontwikkeling. Directielid van bierbrouwerij Bavaria, Jan-Renier Swinkels, vertelde over de ervaring en waarde van het familiebedrijf Bavaria. Dagvoorzitter Lars Sørensen praatte de dag op interactieve en enthousiaste wijze aan elkaar.

Tijdens het symposium kwam nadrukkelijk naar voren dat jonge boeren en tuinders nog steeds het gezinsbedrijf met veel passie en ambitie willen voortzetten. “Spreken en discussiëren over de rol van het agrarisch gezinsbedrijf is van belang voor de toekomst van de agrarische sector. Tijdens het symposium ‘van Traditie naar Ambitie’ is dit kritisch besproken en met een open blik benaderd”, aldus Pelleboer.

Het symposium ‘van Traditie naar Ambitie’ is mede mogelijk gemaakt door de partners van NAJK: Rabobank, DeLaval, FrieslandCampina, Flynth, Interpolis en ForFarmers Hendrix.

Bekijk de foto’s van het NAJK-symposium ‘van Traditie naar Ambitie’ op de Facebookpagina van NAJK.

NAJK-bestuurder Annet van den Akker over uitbraak vogelgriep

Op zondagochtend 16 november is op een pluimveebedrijf in Hekendorp een hoog pathogene (zeer besmettelijke) aviaire influenza, ofwel vogelgriep, geconstateerd. Vanaf zondag 16 november 2014 om 11.30 uur is er een tijdelijke standstill afgekondigd in heel Nederland. De standstill heeft tot doel om de virusverspreiding zoveel mogelijk in te dammen. Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Op gemengde bedrijven met commercieel gehouden pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten, rauwe melk en mest van overige dieren op het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72-uur.  Daarnaast is er een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte afgekondigd voor heel Nederland. Ook is een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee verplicht gesteld en geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee. De verplichtingen gelden ook voor hobbypluimveehouders en houders van ander gevogelte. 

Er is een zone ingesteld van 10 km rondom het bedrijf in Hekendorp, waarvoor extra maatregelen gelden. In dit gebied geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel voor 30 dagen. Binnen de 10 km-zone liggen 11 andere pluimveebedrijven, waarvan er 5 leeg staan. Van 2 bedrijven in een straal van één kilometer om het besmette bedrijf in Hekendorp is intussen bekend dat daar geen virus is geconstateerd (één ervan stond leeg). Resultaten van overige screenings in de 10 km-zone worden morgen verwacht. Op 6 bedrijven wordt vandaag de screening uitgevoerd. De beperkingen gelden ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij. Het verbod geldt ook hier voor andere dieren en mest van andere dieren. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Voor deze bedrijven geldt voor deze hele periode een bezoekersregeling en ook dienen hier extra hygiënemaatregelen in acht te worden genomen.

Tijdens een basisoverleg van het ministerie van Economische Zaken vandaag, is nadere informatie verstrekt over de vogelgriep uitbraak. De regelingen voor transport van vlees en eieren (pakstations) wordt met terugwerkende kracht aangepast; vervoer van en naar distributiecentra en supermarkten en im- en export is toegestaan voor zover die niet rechtstreeks van veehouderijbedrijven afkomstig zijn. Over mogelijke oorzaken en tracering wordt gedacht aan twee opties: wilde vogels en mogelijke contacten naar andere bedrijven en regio’s. En zijn geen contacten (geweest) met de recentelijk getroffen bedrijven in Duitsland (kalkoenen) en het Verenigd Koninkrijk (eenden).

Pluimveehouders wordt dringend aangeraden hun koppels extra goed in de gaten te houden. Als er lichte, afwijkende verschijnselen zijn, wordt geadviseerd om dit te melden. Ook bij het getroffen bedrijf waren er aanvankelijk op maandag lichte verschijnselen en pas op vrijdag beperkte uitval. Er wordt rekening gehouden met een incubatietijd van 5 á 6 dagen.

In het beperkingsgebied van 10 km wordt geadviseerd geen bijeenkomsten voor veehouders te houden. Voor de rest van Nederland wordt veehouders met een (neventak) commerciële pluimveehouderij geadviseerd in elk geval gedurende de standstill geen bijeenkomsten te houden en te bezoeken. Voor de overige sectoren kunnen ledenbijeenkomsten ‘gewoon’ doorgaan. Ook hierbij geldt dat voorzichtigheid voorop moet staan.

Gevolgen uitbraak

De producten in de winkelschappen zijn veilig en kunnen zoals altijd worden geconsumeerd. Mensen kunnen bij intensief contact met besmette dieren, o.a. pluimveehouders zelf en degenen die ruimen, griep oplopen. In die gevallen gaat het om een milde vorm van griep en milde verschijnselen. De ziekte is niet overdraagbaar van mens op mens. De precieze effecten op de pluimveesector zijn niet goed in te schatten. Er is nog veel onduidelijkheid over de uitbraak. Annet van den Akker, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille Intensief: ‘Voor nu is het voornamelijk zaak om de maatregelen strikt op te volgen en de uitbraak in te dammen. Dat de uitbraak op een scharrelbedrijf zonder uitloop heeft plaatsgevonden laat zien dat elk houderijsysteem besmet kan worden door vogelgriep en deze ziekte dus de gehele pluimveesector raakt. Dit is een goed leermoment waar de pluimveesector uiteindelijk meer verbonden en sterker uit zal komen. Voor de toekomst is het van belang dat er binnen de EU, en wellicht ook daarbuiten, eenzelfde beleid komt om het risico op uitbraak en verspreiding van (hoog pathogene) vogelgriep te minimaliseren. Voor nu is het te hopen dat de financiële gevolgen door de uitbraak minimaal zijn. De pluimveesector zit op dit moment al in zwaar weer.’

Informatie

Voor actuele informatie over de regelgeving verwijzen we naar RVO, T 088 – 042 42 042, en de sites van het ministerie en de RVO.

Directe links naar meer informatie en de volledige regelingen:

Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma over de uitbraak van vogelgriep in Hekendorp
Tijdelijke regeling standstill hoogpathogene aviaire influenza 2014
Regeling instelling beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene aviaire influenza

Stuur jouw innovatie voor morgen in en maak kans op € 5.000,-!

Wie kan er beter een geslaagde innovatie bedenken dan diegene die het dichtst bij het vuur zit? Niemand natuurlijk. Daarom roept het Innovatiefonds voor telers de agrarische ondernemers op om hun ideeën en ontwerpen op het boerenbedrijf te delen in ruil voor een vergoeding van maximaal € 5.000 om het idee verder uit te werken. De inschrijving sluit op 15 november. Zorg dat jouw innovatie voor deze tijd is ingestuurd en verbluf de vakkundige en onafhankelijke jury met jouw briljante idee.

Innovatiefonds voor telers

Het Innovatiefonds voor telers is een initiatief van Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, OCI Agro en Syngenta en wordt gesteund door NAJK. Het Innovatiefonds voor telers is opgezet om innovaties in de land- en tuinbouw te stimuleren.

Past mijn innovatie bij het fonds?

Op elk boerenbedrijf worden eigen trucjes gehanteerd om het gebruiksgemak van machines en productieprocessen zo optimaal mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het verbouwen of samenvoegen van machines, maar ook door het zelf creëren van een nieuw product. Alle goede ideeën die nog niet te koop zijn op de markt, mogen ingezonden worden bij het Innovatiefonds voor telers. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de ingezonden innovaties. Zien zij potentie in jouw innovatieve concept, product of dienst, dan wordt de beloning toegekend.

Meld jouw innovatie aan

Heb jij een vernieuwend idee op jouw agrarische bedrijf en ben je bereid om dat verder uit te voeren? Meld jouw innovatie dan voor morgen, 15 november 2014, aan op de website.

Neem ook eens een kijkje bij innovaties die het Innovatiefonds voor telers al toegekend hebben gekregen.https://www.innovatiefondsvoortelers.nl/nominaties

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • NAJK ledenvoordeel: NAJK mocht in oktober vrijkaarten weggeven voor de tentoonstelling ‘Sicco Mansholt, een goede Europeaan’ in Rotterdam. Daarnaast mocht NAJK vrijkaarten weggeven voor de EuroTier in Hannover. Houdt de website van NAJK,Facebook of Twitter in de gaten om geen enkele ledenactie te missen.
  • NAJK organiseerde een beurstraining tijdens de RMV Hardenberg. De jongeren kregen de unieke kans om voorafgaand aan de beurs de vloer op te mogen en een exclusief kijkje achter de schermen te nemen. Deze speciale behandeling had één doel: optimaal gebruik (leren) maken van alles dat de beurs jou te bieden heeft. Houd de website van de NAJK in de gaten om je aan te melden voor de volgende editie van “Haal meer uit je beurs”.
  • NAJK was op de RMV Hardenberg aanwezig met onze eigen stand. Tijdens deze beurs hebben we 47 nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit seizoen staat NAJK nog op 3 agrarische beurzen.
  • NAJK biedt je de kans om €5.000 euro te verdienen met jouw idee. Meedoen is heel makkelijk en aanmelden kan nog tot 15 november! Kijk hier voor meer informatie.
  • Op het gebied van belangenbehartiging was vooral het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij erg actueel. NAJK is nauw betrokken bij de stellingname omtrent dit  wetsvoorstel. Volg het via deze link. Namens NAJK is Koen Bolscher vanuit het dagelijks bestuur betrokken bij dit dossier.
  • NAJK organiseert op 20 november een groot symposium speciaal voor jou! ‘Van Traditie naar Ambitie’. Mis deze NAJK-dag niet. Op 21 oktober mochten we bekendmaken dat Koningin Maxima en staatssecretaris Dijksma allebei bij ons symposium zullen zijn. Bestel je kaart snel via deze link.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand verschenen berichten van NAJK onder andere Boerderij Vandaag, Nieuwe Oogst, Veldpost, Veeteelt, de regionale bladen Brabants Dagblad, De Gelderlander, BN De Stem, De Stentor, Tubantia, De Limburger en Eindhovens Dagblad.

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal er in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • Het activiteitenseizoen is in volle gang. Heb jij het programma van jouw AJK nog niet compleet? Geen probleem. NAJK biedt voldoende keuze. Wil jij een avond ‘Versier met Plezier’, ‘AgroEnergiek’, een cursus ’Financieel Inzicht’ of ‘Bewust Op Weg naar Overname’? Of ben je benieuwd naar het werk van een dagelijks bestuurder van NAJK en onze lobby omtrent bijvoorbeeld de Melkveewet, pachtbeleid, bedrijfsovername of Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Wij komen graag bij jouw AJK. Meer informatie  bij Kirsten Haanraads, algemeen secretaris NAJK via khaanraads@najk.nl. Kijk op de website van NAJK voor het meestactuele aanbod van avondprogramma’s, trainingen en cursussen.
  • Natuurlijk de NAJK-dag voor onze leden: ‘Van Traditie naar Ambitie’. Volg het ook via social media met #VTNA of bekijk de berichtgeving op www.vantraditienaarambitie.nl.
  • De stellingen van het discussiestuk ‘kostprijs’ zullen in november worden vastgesteld. Jonge boeren en tuinders, vertegenwoordigd in de 124 lokale en 10 provinciale afdelingen van NAJK, gaan tot en met eind november de discussie aan met maatschappelijke organisaties en met elkaar over de kostprijs van de agrarische sector. Jullie standpunten worden door NAJK uitgedragen.

NAJK bij Next Generation Farmer

Op woensdag 5 november gingen in Houten 75 deelnemers aan het Seminar Next Generation Farmers (and the future community which supports them) met elkaar in gesprek over de onvermijdelijke generatiewissel die de komende jaren in agrarische familiebedrijven zal plaatsvinden. Jonge ondernemers staan voor complexe uitdagingen en nieuwe kansen. Een cruciale rol om dit proces te laten slagen is weggelegd voor het sociale krachtenveld waarin de jonge boer moet opereren. Juist over dit krachtenveld ging het gesprek. Namens NAJK gingen voorzitter Eric Pelleboer en dagelijks bestuurder bedrijfsovername Sander Thus met de deelnemers het gesprek aan.

De agrarische sector is in verandering. Jonge boeren hebben meer verantwoordelijkheden en meer rollen dan voorheen. Als jonge boer ben je ondernemer op een mondiale markt, maar ook landschapsbeheerder, netwerker, voorlichter en representant van het voedsel in ons winkelschap. Succes wordt niet langer gedefinieerd door alleen de winst van het bedrijf. Sociale acceptatie, zichtbaarheid voor de consument, aanspreekbaarheid en het creëren van draagvlak zijn nieuwe, belangrijke elementen van succes geworden. Zelfkennis, visievorming, reflectie en persoonlijke competenties spelen daarin een belangrijke rol. Agrarisch ondernemerschap vraagt meer dan kennis van de bedrijfsvoering alleen. Na een gezamenlijke aftrap gingen de deelnemers in groepjes uiteen om tafelgesprekken te voeren. In het tafelgesprek ging NAJK dieper in op de verschuiving en daagde deelnemers uit te onderzoeken wat de agrarisch ondernemer van de toekomst nodig heeft om succesvol te zijn. Met de deelnemers werd daarom het interactieve kwaliteitenspel gespeeld: welke kwaliteiten zorgen voor een toekomstbestendige ondernemer en wie en wat heeft hij of zij nodig om dit verder te ontwikkelen?

Een paar concrete punten die naar voren kwamen gedurende het gesprek:

–  Veel boeren zijn teveel op het eigen bedrijf gericht, er moet meer naar buiten gekeken worden!;
–  Om een transitie teweeg te brengen, moet je als boer zelfbewust zijn. Ken je eigen sterkten en zwakten;
–  Wat bijvoorbeeld goed werkt is het Rabobank Opvolgers Perspectief. Hiermee wordt gekeken waar de talenten zitten;
–  Vakkennis is daarbij belangrijk, maar nog veel belangrijker is ambitie, de motivatie, het willen samenwerken. Met je karakter onderscheidt je jezelf.
–   Het onderwijs kan helpen in het stimuleren van creativiteit en flexibiliteit, door deze aspecten bij een persoon op originele manieren en met nieuwe ‘tools’ aan te zwengelen.