Sector en keten bundelen krachten om tot doeltreffend 8e APN te komen

Een groot aantal organisaties uit de agrarische sector heeft de handen ineen geslagen om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland. Partijen uit zowel plantaardige als dierlijke ketens gaan als consortium de samenwerking met elkaar aan om invulling te geven aan het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Met de inhoud van het voorgaande 7e APN en vooral het proces daaromheen waren de sector- en ketenpartijen niet blij, daar hopen zij nu verandering in te kunnen brengen.

De groep bestaat uit organisaties van boeren en tuinders en ketenpartijen (BO Akkerbouw, Cumela, Vigef, LTO, NAJK, NAV, NMV, NZO, POV, Stichting TOG en Vigef). Dit consortium staat voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw in Nederland. De partijen willen een doelgericht, effectief, uitvoerbaar en betaalbaar actieprogramma met maatregelen die passen bij een goede landbouwpraktijk. Dit vraagt om een vooruitziende blik en een proactieve houding van sector en keten. Hiertoe nemen de consortiumpartijen nu het initiatief. Een integrale benadering en het voorkomen van afwenteling zijn randvoorwaardelijk. Hiervoor zijn doelsturing en het meten van resultaten belangrijke instrumenten. Het is cruciaal dat de boeren en tuinders daarbij door de overheid ondersteund worden, via faciliterend beleid, monitoring, advisering en kennisdeling. De basis moet zijn dat de sector haar verdienvermogen behoudt.

De partijen uit het consortium gaan daarvoor graag de samenwerking aan met het ministerie van LNV. Zij zijn ervan overtuigd dat door nauw samen te werken doeltreffend beleid kan worden ingericht waarmee de waterkwaliteit nog verder kan worden verbeterd.

Volgende Bodemscheurkalender verschijnt in 2025: meld je nog snel aan!

Het besluit is gevallen: de volgende editie van de Bodemscheurkalender verschijnt in 2025! Je leest het goed, 2025. De initiatiefnemers zijn al begonnen met de voorbereidingen. Voor deze editie creëren ze nu meer mogelijkheden om mee te doen met de productie en verspreiding van de Bodemscheurkalender 2025 (BSK) of om deze los te bestellen.

De Bodemscheurkalender 2023 bleek een schot in de roos. De kalender bomvol weetjes, praktische tips en quizjes over bodembeheer belandde als cadeau in de brievenbus van in totaal 26.000 akkerbouwers en melkveehouders. Daarnaast werden 3.000 exemplaren verspreid onder studenten van het groene HBO- en MBO-onderwijs en via de netwerken van de initiatiefnemers BO Akkerbouw, DAW, WUR en JEEN. De kalender kwam daarna op menig keukentafel of kantoor te liggen of bij het toilet te hangen.

Hoe kan ik een bijdrage leveren?
De initiatiefnemers werden overvallen door het overweldigende enthousiasme voor de kalender en de grote animo om ze te kunnen bestellen. Daar was bij de editie van 2023 geen rekening mee gehouden. Voor de editie van 2025 willen BO Akkerbouw, WUR en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en communicatiebureau JEEN teleurstellingen voorkomen. Belangstellende organisaties en bedrijven krijgen de gelegenheid om vroeg aan te haken als ze inhoudelijk een bijdrage willen leveren of relaties de BSK 2025 cadeau willen doen.

Achtergrondinformatie
Met de Bodemscheurkalender willen de initiatiefnemers laagdrempelig praktische kennis over bodembeheer delen. De inspirerende inhoudelijke mix zorgt voor een dagelijkse prikkel en houdt het thema dichtbij en levend. De editie van 2025 omvat naast het thema Bodem ook wetenswaardigheden rond de thema’s Klimaat, Waterkwaliteit en Plantgezondheid.

En nu?
Wees er snel bij. Begin 2024 maken we keuzes op inhoud en hoeveel exemplaren er gedrukt moeten worden. Voor de zomer gaat de kalender namelijk al naar de drukker. Als je meerdere exemplaren wilt bestellen of mee wilt denken over de inhoud, meld je dan voor eind januari 2024 aan viainfo@bodemscheurkalender.nl(link sends e-mail) of telefonisch bij Gijs Gjaltema van JEEN, tel. 06 42 57 05 29. Wil je meer lezen over de BSK, kijk dan op www.bodemscheurkalender.nl

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

Online (bij)leren over groenbemesters met DAW

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van de bodemgezondheid. Daar weet de 27-jarige Jur Veenink uit Zeewolde alles van. Naast een breed scala aan gewassen is er op het biologische akkerbouwbedrijf van hem en zijn vader ook veel ruimte voor groenbemesters. Hij ziet de online cursus van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), die in samenwerking met de WUR is ontwikkeld, als een mooie kans om de kennis weer wat op te frissen.

Jur Veenink heeft samen met zijn vader een biologisch akkerbouwbedrijf in Zuidelijk Flevoland. Ze hanteren een biologisch bouwplan met 1 op 8 rotatie. Naast de vele gewassen die ze telen is er ook ruimte voor groenbemesters. “Na de aardappelen, erwten, bonen, tarwe en spinazie wordt sowieso een groenbemester geteeld, dat is meer dan de helft van ons areaal.”

Waarom groenbemesters?
“De voornaamste redenen dat we groenbemesters zaaien is het doorwortelen van losgemaakte grond, de opname van nutriënten die we in het najaar op het land strooien, het creëren van draagkracht voor een volgende bewerking en het aantrekken van insecten door bloeiende planten. Daarnaast werkt het op ons biologische akkerbouwbedrijf goed voor de onkruidbeheersing. De groenbemesters creëren een dekkende laag op de grond, zodat onkruid niet de kans krijgt om te groeien. Dit najaar was het best wel nat natuurlijk. Na de uien zaaien we normaal ook gele mosterd in tegen de onkruiddruk, dat hebben we dit jaar niet kunnen doen en het staat nu echt groen van het onkruid!”

Jij volgde de gratis e-learning rondom groenbemesters, vertel!
“Het handboek voor groenbemesters heb ik ook, maar die pak je er niet elke dag bij. Deze gratis online cursus van het DAW kost maar een uurtje van je tijd en helpt je bij de bewustwording van wat groenbemesters doen, wat je ermee kan en geeft inzicht in de kansen en gevaren.”

Wie raad je aan deze cursus te volgen?
“Vooral voor scholieren is het heel interessant en voor degenen die wel een opfriscursus kunnen gebruiken. De e-learning zit hartstikke mooi in elkaar. Ik kom net uit de schoolbanken en dan heb je er al veel erover geleerd, maar ik kan me voorstellen dat een leraar deze e-learning goed in kan zetten tijdens de lessen. De oudere generatie zou er ook nog veel van kunnen leren.”

Waarom?
“Ik denk dat bij heel veel bedrijven de jongeren de groenbemestersplanning maken. Dat doe ik thuis ook. Ik neem deze uiteraard wel door met mijn vader, maar die stelt dan vragen aan mij: ‘Waarom doe je dat zo?‘ of ‘Waarom kies je deze mix?’. Deze e-learning kan een mooie kans zijn om samen de voordelen te ontdekken.”

Wat neem je mee uit deze cursus?
“Het is fijn dat er in de cursus ook aandachtspunten worden genoemd. Bijvoorbeeld dat je bij een bepaald type groenbemesters er wel rekening mee moet houden dat het weer ondergewerkt wordt vóór het hoofdgewas. Bij bepaalde groenbemesterssoorten is dat heel lastig, dus het is goed om daar bij stil te staan. Daarnaast geeft de cursus ook aan wanneer het niet verstandig is een bepaalde groenbemester in te zaaien. Bijvoorbeeld wanneer je op lichte (zand)gronden boert en de aaltjesproblematiek best aanwezig is. In het handboek moet je echt op zoek naar deze informatie en via de e-learning wordt deze informatie je letterlijk aangereikt.”

Doe de gratis online cursus over groenbemesters!
Wat is de ideale groenbemester voor mijn perceel? En hoe kom ik tot een goede keuze hierin? Akkerbouwers en melkveehouders die zich dat afvragen, kunnen hierover hun kennis vergroten door de online cursus over groenbemesters te volgen. Deze cursus duurt een uur(tje), is gratis en kan je in je eigen tempo en tijdstip volgen op je mobiel of pc.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.agrarischwaterbeheer.nl/groenbemesters.

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

 

Online mediacampagne zet in op het verminderen van emissie via erf, perceel en drift

De dalende trend in normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater stagneert. Dat is zorgelijk voor het milieu en voor de sector. Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, starten BO Akkerbouw, waar NAJK lid van is, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland vandaag de online mediacampagne #Emissiereductiesprint.

De daling van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen stagneert sinds 2018-2019, zo bleek tijdens het webinar ´Middelenpakket uit de sloot´. Recent onderzoek in opdracht van BO Akkerbouw toont aan dat akkerbouwers vooral maatregelen nemen tegen drift. Slechts 5% neemt maatregelen om afspoeling, uitspoeling en erfemissie te voorkomen. Werk aan de winkel in de sector!

Meer kennis, aanpassing in werkwijze
De drie initiatiefnemers verspreiden met #Emissiereductiesprint al langer goede praktijkvoorbeelden om emissie tegen te gaan. Dit krijgt nu een extra impuls. Door kennis, tips en inspiratie via een online mediacampagne actief naar de doelgroepen te brengen, zetten de initiatiefnemers in op minder emissie via erf, perceel en drift. Dit gebeurt door het delen van korte, praktische tips via social media en vakmedia. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Akkerbouwers telen duurzaam en hebben belang bij een schone sloot en
een gezond milieu. Voor het beschikbaar houden van een effectief middelenpakket en voor het halen van de waterkwaliteitsdoelen.”

Normoverschrijdingen hebben effect op herbeoordeling van middelen
Hedwig Boerrigter, Kennismatcher Akkerbouw bij het DAW: “Het is een verantwoordelijkheid van alle boeren en tuinders om letterlijk het middelenpakket uit de sloot te houden. Iedere druppel die per ongeluk in de sloot terechtkomt is er één te veel.” Tijdens het webinar werd duidelijk dat de stoffen met de meeste normoverschrijdingen belangrijke middelen zijn voor akkerbouwers in het toch al flink gekrompen pakket.

Voorkomen van emissie doen we met elkaar
Tineke de Vries, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, benadrukt het belang om normoverschrijdingen te voorkomen: “We willen afgerekend worden op doelen in plaats van het moeten voldoen aan middelvoorschriften. Het voorkomen van
normoverschrijdingen staat dan wel met stip op één.”

Gezamenlijk initiatief van sectororganisaties
BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en LTO Nederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om goede initiatieven en maatregelen uit de praktijk intensiever onder de aandacht van akkerbouwers te brengen. De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en het DAW Kennisprogramma. De online mediacampagne is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds.

Voor meer informatie over de campagne en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen: www.emissiereductiesprint.nu.

Op excursie naar de Boerderij van de Toekomst

‘Hoe werkt dat nu met vaste rijpaden?’ en ‘Wat zijn de ervaringen met groenbemesters?’ zijn vragen die voorbij komen tijdens de excursie naar de Boerderij van de Toekomst. De Boerderij van de Toekomst biedt een middenweg waar natuur en landschap een plek krijgen en emissies zoveel mogelijk naar nul gaan. De nieuwe excursiedata voor 2023 zijn bekend! 

Voor de Boerderij van de Toekomst in Lelystad liggen de excursiedata vast: 6 en 20 april, 11 mei, 8 en 29 juni, 20 juli, 31 augustus en 21 september. De excursie beslaat een ochtend of middag, inclusief lunch. Inschrijven kan hier.

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

Hoe maak jij jouw keuzes? Deel jouw ervaringen

Als (jonge) boer neem je dagelijks tientallen beslissingen voor jouw bedrijf, zowel voor de korte als lange termijn. José Dijkshoorn wil voor haar afstudeeronderzoek graag in gesprek met jonge boeren over hoe zij ondernemen en keuzes maken.

Met jouw ervaring als agrariër kan jij José helpen meer inzicht te krijgen hoe er ondernomen wordt op een boerenbedrijf, hoe jij te werk gaat en wanneer je besluit wat te doen.

Afstudeeronderzoek
“Ik studeer aan de Technische Universiteit in Delft. Het afstudeeronderzoek doe ik in opdracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De uitkomsten uit het onderzoek helpen het DAW om haar kennis en informatie rond bodem- en watermaatregelen beter af te stemmen aan de behoefte van boeren, aan jou en jouw collega’s”, aldus de studente.

José wil graag leren van jouw ervaringen en komt daarom graag op bezoek om mee te helpen bij jouw dagelijkse werkzaamheden én voor een gesprek over ondernemerschap.

Praktische informatie:

  • José is op zoek naar jonge agrariërs (t/m 35 jaar), die in een maatschap/vof zitten;
  • Ze loopt een dag(deel) mee en heeft een gesprek met jou;
  • Ter voorbereiding op het gesprek worden vooraf enkele vragen toegestuurd;
  • Ze zou graag eind januari, begin februari op bezoek komen.

Interesse? Neem contact op met José Dijkshoorn, j.dijkshoorn@student.tudelft.nl, tel. 06 -13 30 51 94

 

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

Sleutelpositie voor Kennismatchers in het DAW

Het enthousiasme bij boeren, de samenwerking tussen verschillende partijen en de betrokkenheid van het Kadaster. Voor Reinder Jan Wagevoort springen deze zaken eruit bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) sinds hij 1,5 jaar geleden begonnen is als Kennismatcher Open Teelten voor het DAW.

“Ik ging er vrij open in. Ik had nog niet eerder van het DAW gehoord”, vertelt Reinder Jan in ons ledenblad BNDR. Hij combineert zijn rol als Kennismatcher met zijn werkzaamheden als projectmedewerker en bestuursondersteuner bij NAJK. “Ik vind dit het leukste en belangrijkste project dat ik heb. De leukste door de hoeveelheid kennis die je hoort, ziet en deelt en de belangrijkste, omdat we het wel hebben over onze toekomst als agrarische sector. We moeten er nog flink aan werken om alle doelen te halen en al de aanwezige kennis bij de boer en partners te brengen. Als Kennismatchers heb je een van de sleutelposities hierin. Tegelijkertijd kunnen wij ook niet zonder regiocoördinatoren en DAW-projectleiders. Je doet het echt met elkaar.”

Lees hier het hele artikel uit de BNDR.

 

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

DAW organiseert Landelijke Bodemdag op donderdag 30 juni

Donderdag 30 juni organiseert het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een Landelijke Bodemteamdag op Boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Deze Bodemteamdag is voor bodemadviseurs die deelnemen aan een Regionaal Bodemteam of voor bodemadviseurs die geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Programma

9.30 – 9.45 uur Inloop met koffie en thee
9.45 – 10.00 uur Opening door Dirk Johan Feenstra (DAW-support)
10.15 – 12.00 uur Workshop ronde één
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.15 – 15.00 uur Workshop ronde twee
15.00 – 15.15 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Keuze uit vier workshops

De Landelijke Bodemteamdag staat in het teken van kennis opdoen, ervaringen delen en netwerken.

  • Workshop ‘Hoe zorg ik dat mijn organische stof op orde blijft?’ Petra van Vliet (Eurofins) gaat in op de berekening van de organische stofbalans. Wat is de invloed van het bouwplan op de balans en hoe kan je hierop sturen? Welke groenbemester kies je en wat voor invloed heeft dit op de aaltjesbesmetting? Workshop ‘Gezonde Bodem en Bedrijfsvoering’.
  • René Jochems (Groeibalans) vertelt over de samenhang tussen koolstof, mineralen en bodemleven. Een workshop waarin voldoende tijd is voor vragen en bijbehorende praktische oplossingen.
  • Workshop ‘Voorkomen en opheffen van bodem verdichting’. Guido Bakema (WUR) maakt inzichtelijk wat het effect is van bodemverdichting, en hoe dit kan worden voorkomen of opgeheven. Als hulpmiddel hierbij wordt het model Terranimo gebruikt. Dit model maakt aan de hand van de bodem-, gewicht-, band en vochtsituatie het effect op de bodem visueel.
  • Workshop ‘Organische stof en bodemleven: nieuwe kennis omzetten naar de praktijk’ gegeven door Guusje Koorneef (WUR), Sophie van Rijssel (NIOO KNAW) en Kyle Mason-Jones (NIOO-KNAW). In deze workshop staan de volgende vragen centraal: Welke typen organische stof komen voor in de bodem en hoe kun je het organische stofgehalte beheren zodat het stabiele koolstof toeneemt? Waar loopt men tegenaan in de praktijk, wat willen we met organische stof (vastleggen of mineraliseren)?

Aanmelden

In verband met het programma en eventuele dieetwensen verzoeken we je om je aan te melden. Aanmelden kan door op deze link te klikken. Heb je vragen? Mail of bel met Minou Hegge via mhegge@ltonoord.nl of 06-13154629.

 

Regionale Bodemteams vallen onder het traject ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’ dat is opgericht binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

 

Geef je op voor de startbijeenkomst van jouw Regionale Bodemteam

Ga met DAW naar de boerderij van de Toekomst!