Peters en Weijers winnen MaïsChallenge 2014

Dat extra aandacht en vakkennis fors bijdragen aan een geslaagde snijmaïsteelt, bleek op de prijsuitreiking van MaïsChallenge 2014, de competitie georganiseerd door maïskweker Limagrain en NAJK. In deze tweede editie gingen 26 jonge melkveehouders in Noord/West en Zuid/Oost Nederland de uitdaging aan minimaal 2.020 kVEM méér van een hectare snijmaïs te oogsten. Met het ras LG 30.209 oogstte de eerste groep gemiddeld 18,6 ton droge stof en 18.990 kVEM per hectare, in regio Zuid-Oost was dit met het ras LG 30.248 zelfs 20,5 ton droge stof en 20.522 kVEM per hectare. Koen Peters uit Vethuizen en Arjan Weijers uit Giesbeek mochten op het landgoed van de Heerlijkheid Mariënwaerdt de hoofdprijs in ontvangst nemen: een geheel verzorgde studiereis naar Clermont-Ferrand, hét maïsproductiecentrum van Frankrijk en de bakermat van Limagrain.

Gezien de sleutelrol van hoogwaardig ruwvoer van eigen land sloten NAJK en Limagrain afgelopen jaar voor de tweede maal de handen ineen. Met de MaïsChallenge bieden zij een platform voor een verhoging van het bewustzijn en de kennis rondom de snijmaïsteelt. In de vorm van masterclasses, begeleiding door ruwvoerspecialisten en online uitwisseling werden de deelnemers gedurende het groeiseizoen bijgestaan om het maximale uit hun maïsland te halen.

Per regio waren drie prijzen te verdelen, op basis van een totaalscore op grondbewerking en inzaai, veldbeoordeling, oogst- en inkuilmanagement, betrokkenheid én de Challenge zelf: wie wist 2.020 kVEM per hectare méér te oogsten dan in 2013? De meeste deelnemers wisten een record-voederwaardeopbrengst van hun land te halen.

De 3 prijswinnaars per regio:

Regio Noord-West LG 30.209
1. Koen Peters
2. Jan Anne Roetman
3. Janita en Berto Beukhof-Schimmel

Regio Zuid-Oost LG 30.248
1. Arjan Weijers
2. Koen Bolscher
3. Rens Coolen

Wat is er bereikt? 

 • 3.374.000 kg droge stof totaal
 • 3.419.579 kVEM totaal
 • 7.433.867 kg melk totaal
 • LG 30.209: + 2.749 kVEM/ha t.o.v. 2013
 • LG 30.248: + 2.351 kVEM/ha t.o.v. 2013

Update Jonge Landbouwersregeling – Januari 2015

In het besluitvormingsproces rondom de Jonge Landbouwersregeling is deze maand een aantal besluiten genomen. Dit betekent dat alle provincies met de volgende besluiten akkoord zijn:

 • De Jonge Landbouwersregeling is voor iedereen onder de 41 jaar (mits je de subsidie niet eerder gekregen hebt).
 • De driejareneis is daarmee komen te vervallen. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat de subsidie zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige bedrijfsovername.
 • In het geval de aanvrager in een samenwerking (bijvoorbeeld in maatschap of BV) onderneemt is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen van de aanvrager in de samenwerking. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat ook via deze weg het beperkte budget zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige overname. De exacte invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt.
 • De minimaal aan te vragen hoeveelheid subsidie is € 10.000,- en het maximum is € 20.000,-. Het minimum is ingesteld omdat anders de uitvoeringskosten per aanvraag te hoog worden en het maximum is ingesteld om met het beperkte budget toch een groter aandeel jonge agrariërs in aanmerking te laten komen.
 • Er wordt nu door RVO gekeken of in gevallen wanneer er meerdere jonge agrariërs in één samenwerkingsverband zitten deze gezamenlijk een aanvraag kunnen doen om toch aan het minimumbedrag van € 10.000,- te komen.
 • De investeringen die in aanmerking komen voor de Jonge Landbouwersregeling komen gecategoriseerd op een investeringslijst te staan, waarbij de hoogst gerankte investeringen via een tendersysteem eerst in aanmerking komen.
 • NAJK wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de investeringslijst. De investeringen worden gerankt in vijf categorieën, waarbij duurzaamheid de leidraad zal zijn van de toekenning van de categorie. De meer reguliere investeringen komen daarmee in de lagere categorieën.
 • De eerste openstelling van de nieuwe Jonge Landbouwersregeling vindt na de zomer van 2015 plaats. Het budget van de gemiste openstelling van 2014 wordt verdeeld over de jaren 2015-2020.

Namens NAJK is Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername in het dagelijks bestuur bij NAJK, verantwoordelijk voor alles omtrent de Jonge Landbouwersregeling. Heb jij vragen of suggesties? Mail gerust.

Korting voor NAJK-leden op debatreeks ‘It’s the food, my friend!’

Na vijf succesvolle series over de toekomst van landbouw en voedsel in de Rode Hoed gaat de nieuwe, zesdelige debatreeks ‘It’s the food, my friend!’ stappen zetten naar een toekomstvisie voor landbouw en voedsel in Nederland vanuit mondiaal perspectief. NAJK-leden krijgen € 5,- korting op een entreekaart van de debatreeks ‘It’s the food, my friend!’ Dat kan door hier een ticket te kopen onder de noemer ‘studenten’. 

Voedselzekerheid staat weer hoog op de agenda. Door geopolitieke onrust, de verder uitdijende wereldbevolking, klimaatverandering en verlies van bodemvruchtbaarheid komen de voedselzekerheid en de natuur in het gedrang. Mede hierdoor is behoefte ontstaan aan een brede, meerjarige visie op voedsel die bijdraagt aan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame voedsel- en landbouwcultuur, zowel  hier als elders in de wereld.

Al ons voedsel is afhankelijk van ecologische kapitaal: vruchtbare bodem, schoon water, grondstoffen, energie en biodiversiteit. In het Internationale Jaar van de Bodem zetten we de schijnwerpers op de bodem en op water. De landbouw gebruikt wereldwijd 70% van het zoetwateraanbod. Er worden grenzen bereikt. Steden en landbouw concurreren in steeds meer gebieden om water. Ook tussen staten ontstaan spanningen. Hoe groot is de water footprint van Nederland? Wat zijn alternatieven? Hoe gaan multinationals als Unilever en FrieslandCampina om met water en ander ecologisch kapitaal? En wat kunnen we zelf doen? Via ons voedsel importeren we immers ook producten die veel water vragen maar in waterarme gebieden worden verbouwd. In sommige woestijngebieden lukt het om een vruchtbare bodem en groene omgeving te creëren met biodiversiteit en landbouw.

Aanstaande dinsdag 3 februari vindt de openingsavond van debatreeks ‘It’s the food, my friend!’ plaats in de Rode Hoed (Amsterdam). De openingsavond staat in het teken van ecologische bronnen van voedselproductie. Sprekers tijdens deze avond zijn Prof. Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies VU over bodemvruchtbaarheid, Prof. Arjen Hoekstra, Universiteit Twente, over de mondiale water footprint van de Nederlandse voedselproductie en –consumptie en Marc van Rijsselberghe, teler van zilte groenten op Texel over zoutwaterlandbouw. Koop jouw entreekaart met NAJK-leden-korting voor € 7,- onder de noemer ‘studenten’ via deze link.

Jonge boeren en tuinders nemen stelling in discussie omtrent kostprijs

Tijdens de discussies die naar aanleiding van het discussiestuk ‘Kostprijs’ zijn gevoerd, gaven jonge boeren en tuinders van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) aan dat zij niet geloven dat de bodem van de kostprijs in Nederland al bereikt is. Jongeren willen kritischer kijken naar de mogelijkheden die uitbesteding hen kan bieden en kosten drukken door onderling meer samen te werken.

Afgelopen maanden behandelde NAJK het discussiestuk ‘Kostprijs’. Door het hele land voerden jonge boeren en tuinders discussies omtrent stellingen gericht op dit onderwerp. Uit deze discussies kwam onder andere naar voren dat jonge boeren en tuinders, ondanks het negatieve effect op de huidige kostprijs, voor de lange termijn durven te investeren als dit de kwaliteit van hun product ten goede zou komen. Ze beseffen dat investeringen in kwaliteit echter niet altijd een meteen een positief effect op hun eigen rendement hebben. De blik van de jonge boeren en tuinders is echter gericht op de lange termijn.

De jongeren willen daarnaast dat de consument meer inzicht wordt gegeven in wat de effecten zijn van maatschappelijke eisen op de kostprijs van een product. Met een kleine meerderheid onderschreven de agrarische jongeren dat de markt nog meer leidend moet zijn in de bedrijfsstrategie op een agrarisch bedrijf en niet de kostprijs. In kleine meerderheid gaven zij tegelijkertijd aan het niet eens te zijn met de bewering dat jonge boeren en tuinders op dit moment gedwongen door de markt ongewenste keuzes moeten maken.

In de maanden december en januari behandelen de tien provinciale en 124 lokale AJK’s van NAJK het discussiestuk ‘Arbeid en automatisering’. De stellingname omtrent dit discussiestuk wordt begin februari bekend gemaakt.

NAJK biedt op ludieke wijze alternatief voor partnerschap met Bol.com

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft via social media aangekondigd een partnerschap met Bol.com aan te gaan. NAJK reageert op de berichtgeving dat Bol.com via een partnerschap Partij voor de Dieren steunt. De samenwerking tussen dit bedrijf en een politieke partij is opmerkelijk te noemen. NAJK biedt een alternatief en wijst op het echte partnerschap dat er met consumenten zou moeten bestaan.

“Wij willen op deze manier aandacht vragen voor de samenwerking”, zegt Eric Pelleboer, voorzitter van NAJK. “Veel agrarische ondernemers hebben onthutst gereageerd via social media op het partnerschap van Bol.com met Partij voor de Dieren. De samenwerking met een politieke partij roept vraagtekens op. NAJK kiest voor een échte toekomst voor onze boeren en tuinders. Met onze actie via social media willen we aandacht vragen voor de producten van onze leden die dag in dag uit bij het moederbedrijf van Bol.com, Ahold, in de schappen liggen. Consumenten die echt willen bijdragen aan een duurzamere wereld kunnen dit bij de aankoop van de dagelijkse boodschappen doen en zo hun steun geven aan jonge boeren en tuinders. Dat is het echte partnerschap dat beloond zou moeten worden. Met deze ludieke actie wijzen wij graag op dat alternatief met een knipoog”, aldus Pelleboer.

“De noodzaak is groot: goede voedselproductie is in gevaar doordat er nog weinig jonge boeren of tuinders zijn”, zegt Pelleboer. “In Nederland is slechts 4% van de agrarisch ondernemers jonger dan 35 jaar, 28% is zelfs ouder dan 65 jaar. Ondertussen moeten we bovendien regelmatig strijden voor een fatsoenlijke prijs voor onze producten.”

“Boeren en tuinders zijn echter verantwoordelijk voor ons voedsel”, vervolgt Pelleboer. “Hoge kwaliteit en een betaalbare prijs worden door de Nederlandse boeren en tuinders gecombineerd met voedselveiligheid en hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Boeren en tuinders zijn bovendien de belangrijkste beheerders van ons platteland. Deze agrarische ondernemers hebben de consument dus veel te bieden. Consumenten kunnen daar al elke dag voor kiezen.”

NAJK-voorzitter spreekt tijdens landbouwborrel in Brussel

Afgelopen dinsdagavond sprak Eric Pelleboer, voorzitter bij NAJK, tijdens de landbouwborrel in Brussel. De landbouwborrel wordt elke maand in Brussel georganiseerd door Nederlandse Europarlementariërs Bas Belder (SGP), Jan Huitema (VVD), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Annie Schreijer-Pierik (CDA). Bij elke landbouwborrel wordt een gastspreker uitgenodigd. Deze maand heeft Bas Belder (SGP) Pelleboer uitgenodigd om het verhaal van de Nederlandse jonge boeren en tuinders te vertellen.

Het alarmerende feit dat 4% van de boeren en tuinders in Nederland en Europa onder de 35 jaar is, heeft Pelleboer nadrukkelijk benoemd tegenover de aanwezige Europarlementariërs en genodigden uit de (Europese) politiek en het bedrijfsleven. “Er is onderzoek geweest door Alterra waaruit blijkt dat in de aankomende 15 jaar nog eens 20.000 boeren en tuinders zullen stoppen. Deze zorgwekkende lijn heeft grote gevolgen voor de Nederlandse agrarische sector”, meldde Pelleboer tijdens de bijeenkomst.

Veel regelgeving op agrarische bedrijven is afkomstig uit Brussel. Pelleboer heeft daarom de Europarlementariërs opgeroepen om in hun dagelijkse werkzaamheden altijd rekening te houden met jonge boeren en tuinders, de agrarische ondernemers van de toekomst.

Tijdens de landbouwborrel gaven de Europarlementariërs aan onder de indruk te zijn van de gepresenteerde cijfers van Pelleboer en dat ze zich hard willen maken om dit percentage positief te zien veranderen.

2014: Het jaaroverzicht van NAJK

2014 was voor NAJK een jaar vol hoogtepunten: van geslaagde lobbyactiviteiten tot indrukwekkende studiereizen, van nieuwe initiatieven, cursussen en wedstrijden tot kersverse bestuurders, van een vruchtbaar beursseizoen tot een zeer succesvol symposium. Bekijk al deze mooie momenten terug in het NAJK-jaaroverzicht van 2014.

NAJK in gesprek met Carla Dik-Faber van ChristenUnie

Op maandag 19 januari ging dagelijks bestuurder Jan Enthoven (portefeuillehouder tuinbouw) namens NAJK in gesprek met Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over onderwerpen als het pachtbeleid, de toegang van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en het belang van groen onderwijs. Het gesprek tussen NAJK en de ChristenUnie is onderdeel van de ‘Ronde Politiek’ van NAJK. 

Pachtbeleid

In 2015 wordt in de Tweede Kamer gesproken over de herziening van het pachtbeleid. Namens NAJK heeft Enthoven de waarde van pacht voor bedrijfsopvolgers toegelicht: om bedrijfsovername mogelijk te houden en voldoende grondmobiliteit te waarborgen is een goed pachtbeleid voor jonge boeren van groot belang. Carla Dik-Faber heeft de zorgen van NAJK omtrent de herziening van het pachtbeleid genoteerd.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Ook wordt er in 2015 in de Tweede Kamer gepraat over de toegang van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Het toelatingsdossier van gewasbeschermingsmiddelen krijgt ook de aandacht van Carla Dik-Faber, die binnen haar partij verantwoordelijk is voor de agrarische sector en zorg en welzijn. NAJK heeft tijdens het gesprek aangegeven dat een uniforme regelgeving wenselijk is binnen de Europese Unie. Toelatingen van omringende landen moeten worden overgenomen. Dik-Faber beaamt aan dat het proces om een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen te krijgen een duur en tijdrovend proces is.

Ronde Politiek

Het gesprek met de ChristenUnie is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site onder het kopje ‘nieuws’.

Win een promopakket van boerenrockband Kiek Now Us

Sinds heden krijgen NAJK-leden korting als ze een boeking doen bij de boerenrock- en rollband Kiek Now Us. Om dat te vieren geeft Kiek Now Us promopakketten weg aan NAJK-leden. Wil jij kans maken op zo’n vet promopakket van Kiek Now Us like dan het bericht op de Facebookpagina van NAJK. Wil jij gebruik maken van de ledenkorting op een boeking van de band Kiek Now Us klik dan hier.

De winnaars van de promopakketten zijn op maandag 19 januari bekend gemaakt. De winnaars zijn:
– Ellen Hartemink
– Derk Dunnik
– Maikel Geurts
– Bram Maarsingh
– Guus Lammers

De promopakketten komen zo snel mogelijk naar jullie toe! De pakketten worden verstuurd naar de adressen zoals die bekend zijn in ons ledenadministratiesysteem.

Let op: de promopakketten zijn alleen verstrekt aan leden van NAJK. Lid worden van NAJK kan hier

NAJK-voorzitter met Nederlandse delegatie bij Grune Woche

Afgelopen week was NAJK-voorzitter Eric Pelleboer met de Nederlandse delegatie aanwezig op de tachtigste editie van de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en levensmiddelen ter wereld, maar ook een belangrijk trefpunt voor agrarische politiek en het bedrijfsleven. De huidige editie trekt naar verwachting zo’n half miljoen bezoekers naar deze internationale beurs waar 69 landen  zijn kwaliteiten op het gebied van levensmiddelen, land- en tuinbouw presenteren. In het Nederlandse paviljoen waren alle productgroepen van de agrarische en voedingssector te vinden, van groente, zuivel, vlees en vis tot bloemen en dranken.

De delegatie onder leiding van staatssecretaris Dijksma bestond dit jaar uit afgevaardigden van haar ministerie, de Tweede Kamer, (oud)-politici, vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers. Naast het bezoeken van de Grüne Woche presenteerde staatssecretaris Dijksma tijdens dit evenement de exportcijfers van de Nederlandse land- en tuinbouw van 2014 aan de delegatie. Dijksma complimenteerde de sector over de vitaliteit en de veerkracht van de Nederlandse agrarische sector. Ondanks dat 2014 een turbulent jaar was, zijn de exportcijfers ten opzichte van 2013 licht gestegen.

NAJK-voorzitter Eric Pelleboer was blij met de uitnodiging van staatssecretaris Dijksma om onderdeel te zijn van de Nederlandse delegatie. “Namens de boeren en tuinders van de toekomst is het belangrijk om de Nederlandse agrarische sector zo goed en sterk mogelijk te vertegenwoordigen”, aldus Pelleboer. Tijdens de Grüne Woche heeft Pelleboer veel bestaande en nieuwe contacten gesproken over het belang van jonge boeren en tuinders in Nederland en de aankomende lobby-activiteiten van NAJK.