Update Melkveehouderij – Informatie over de invulling van de Melkveewet

Staatssecretaris Dijksma heeft gisteravond de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de precieze invulling van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (‘de Melkveewet’). De invulling is omschreven in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Op basis van de AMvB worden beperkingen gesteld aan melkveebedrijven die grondloos willen groeien. Uitbreiding in de melkveehouderij zal minimaal gedeeltelijk grondgebonden moeten plaatsvinden. Staatssecretaris Dijksma geeft hiermee gehoor aan de wens van de regering en de zuivelketen. Dijksma maakt een onderscheid tussen bedrijven in de mate waarin fosfaat gekoppeld moet zijn aan grond bij het bedrijf. De meest intensieve bedrijven zullen bij uitbreiding over de meeste extra grond moeten beschikken. 

In de AMvB wordt onderscheid gemaakt tussen de mate van groei door melkveebedrijven:

– Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo per hectare: hoeven niet over extra grond te beschikken als zij meer fosfaat produceren (mits de extra fosfaatproductie onder de 20 kilo blijft). Deze bedrijven kunnen gebruik maken van de 100% verwerkingsoptie. Bedrijven die meer grond hebben dan zij nodig hebben om alle geproduceerde fosfaat te plaatsen vallen ook in deze categorie.
– Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot en met 50 kilogram per hectare: 25% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 75% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.
– Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot groter dan 50 kilo per hectare: 50% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 50% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.

Referentiedatum
De referentiedatum om te bepalen in welke categorie het melkveebedrijf valt is niet 2013, zoals eerder werd voorgesteld, maar 2014. Melkveehouders die echter kunnen aantonen dat zij voor die datum financiële verplichtingen zijn aangegaan voor het verwerken van hun gehele mestoverschot, mogen dat overschot voor de duur van de overeenkomst laten verwerken.

NAJK over de AMvB

NAJK heeft in samenwerking met LTO Nederland, NZO en NMV bijgedragen aan de discussie omtrent de invulling van de Melkveewet en de AMvB. Voor de melkveehouderij is het belangrijk dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de voorwaarden voor groei en ontwikkeling. De politieke discussie over dit onderwerp heeft lang geduurd en heeft daardoor een grote groep agrarische ondernemers in te veel onzekerheid gelaten.

Grondgebonden
De melkveehouderij is een sector die grondgebonden is en dat moet blijven. Ook NAJK onderschrijft dat. De mate waarin de sector grondgebonden moet blijven is voor de politiek een lastige keuze gebleken. De staatssecretaris stelt nu, na overleg met politieke partijen en de sectorpartijen een andere systematiek voor dan waar de sector voor heeft gepleit. Doordat deze nieuwe systematiek in hoofdlijn grotendeels dezelfde uitwerking als het eigen sectorvoorstel kan ook NAJK als één van de sectorpartijen zich vinden in het breed gedragen voorstel.

Grondgebonden zonder grond in eigendom
NAJK en de sectorpartners hebben er daarbij echter altijd sterk op aangedrongen dat grond ook aan een bedrijf gebonden kan worden zonder dat de boer deze grond zelf in eigendom of pacht heeft. Door het sluiten van kringlopen op regionaal niveau blijft groei mogelijk en wordt duurzame ontwikkeling bevorderd. In het huidige voorstel van Dijksma voor de AMvB worden te weinig mogelijkheden geboden. NAJK blijft zich inzetten, samen met de andere ketenpartners, om hier een oplossing voor te vinden. Staatssecretaris Dijksma verwijst in haar brief aan de Eerste en Tweede Kamer naar de mogelijkheden die de Meststoffenwet en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zouden bieden voor het aangaan van samenwerkingen tussen bijvoorbeeld akkerbouwers en melkveehouders. NAJK stelt dat deze mogelijkheden niet voldoende zijn en dat er aanvullende perspectieven geboden moeten worden. NAJK zal hierover met staatssecretaris Dijksma op korte termijn afspraken willen maken.

Zuivelsector positief over keuze voor verantwoorde groei

De samenwerkende partijen LTO Nederland, NZO, NMV en NAJK hebben een gezamenlijke reactie opgesteld in een persbericht. Lees deze hier.

Weidegang

Staatssecretaris Dijksma gaat in haar brief over de AMvB ook in op weidegang. Zij stelt dat het ambitieniveau voor weidegang moet worden verhoogd (van 70% in 2013 naar 80% in 2020). Over de wijze waarop dit moet plaatsvinden wil staatssecretaris Dijksma in gesprek met de partners van het Convenant Weidegang. NAJK is ook ondertekenaar van het Convenant Weidegang en is kritisch over het voornemen om het Convenant eenzijdig open te breken. NAJK hecht waarde aan de gezamenlijke en gedragen inspanning van alle ondertekenaars van het Convenant. In het gesprek met staatssecretaris Dijksma over het verhogen van het ambitieniveau zal dit uitgangspunt zijn voor NAJK.

De brief van staatssecretaris Dijksma aan de Eerste en Tweede Kamer over de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij lees je hier.

Pacht, hoe nu verder?!

Vorige week sprak de Tweede Kamer met partijen en organisaties die belang hebben bij het pachtbeleid. Onderwerp van gesprek was de herziening van het pachtsysteem. Namens NAJK was Eric Pelleboer, voorzitter, bij dit rondetafelgesprek aanwezig.

Hoe gaat het nu verder met pacht? De Tweede Kamer heeft besloten om eerst een schriftelijk overleg te houden. Hierbij kan de Tweede Kamer schriftelijke vragen over dit onderwerp indienen bij staatssecretaris Dijksma. Dit schriftelijk overleg staat gepland op 31 maart. Na de beantwoording van de staatssecretaris zal de Tweede Kamer het debat aangaan met Dijksma over dit onderwerp. De datum voor dit debat staat is op dit moment nog niet bekend.

Eric Pelleboer zal in deze periode het gesprek aangaan met Tweede Kamerleden, medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en betrokkenen bij het deelakkoord van Spelderholt. Doel van deze gesprekken is om gemeenschappelijke punten te vinden die bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw pachtsysteem. Voor NAJK is hierbij het visiedocument Pacht het uitgangspunt.

UITNODIGING – Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Weet jij waar je op moet letten bij bedrijfsopvolging?

Bij de overdracht van een agrarisch bedrijf komt veel kijken. Je hebt niet alleen te maken met de formele punten zoals de levering van de onroerende zaken (de grond en de gebouwen e.d.), maar ook met de verhoudingen binnen de familie, omdat de meeste agrarische bedrijven familiebedrijven zijn. Bedrijfsopvolging in de agrarische sector heeft dan ook zijn eigen kenmerken.

Het FAJK en het Brancheteam Landelijk Gebied van Bosselaar & Strengers Advocaten organiseren samen een interactieve bijeenkomst waarin alle do’s en dont’s op het gebied van bedrijfsopvolging en -overname op een rijtje worden gezet.

Tijdens deze bijeenkomst zullen een advocaat en een fiscalist van Countus je aan de hand van diverse voorbeelden bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsopvolging. Daarbij zullen in ieder geval de diverse samenwerkingsvormen (VOF, maatschap etc.) en de overgang zelf behandeld worden. Wat is het (fiscale) voordeel van de verschillende rechtsvormen? Waar moet je verder aan denken bij de bedrijfsovername?

Graag nodigen wij je uit voor deze bijeenkomst die plaats zal vinden op woensdag 8 april bij Kverneland in Dronten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met aansluitend een borrel.

Het programma voor de avond zal er als volgt uit zien:

19.45 – 20.00: ontvangst
20.00 – 20.05: welkom door Kverneland
20.05 – 21.20: interactieve presentatie door Bosselaar & Strengers Advocaten en Countus
21.20 – 21.25: afsluiting door FAJK
21.30 – 22.00: borrel

Om de bijeenkomst zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de aanwezigen, stellen wij iedereen in de gelegenheid vooraf aan te geven welke onderwerpen of vraagstukken jij in ieder geval behandeld zou willen zien. Stuur dan een e-mail aan a.vangroningen@bs-advocaten.nl.

Jonge melkveehouders ontvangen € 2.500,- voor uitvinding Fertiseed

De teelt van ruwvoer speelt een belangrijke rol in de toekomst. Om op efficiënte wijze een zo hoog mogelijke opbrengst van grasland te halen, bedachten de Friese melkveehouders Arjan Stokman (21) en Rutger van de Streek (22) de ‘Fertiseed’, een machine die kan bemesten en bijzaaien in één werkgang. Dit functionele idee werd beloond door het Innovatiefonds voor Telers. De jonge ondernemers kregen de aanmoedigingsprijs ter waarde van € 2.500,-.

Tekst: Ellen van den Manacker

Constante graslandopbrengst

De studie Agrarisch Ondernemerschap in Dronten zette de twee melkveehouders aan het denken. “Via een externe schoolopdracht over de kringloopwijzer zagen we dat er veel verschil zit in de gemiddelde graslandopbrengst bij melkveehouders”, vertelt Arjan. De mannen vonden dat er een oplossing moest komen om een constante opbrengst van het grasland te realiseren.

Bijzaaien in het voorjaar

In Friesland hebben de melkveehouders veel schade in het grasland door muizen en ganzen. “Om die schade te repareren zaaien wij, vlak na het bemesten, bij in het voorjaar in plaats van in het najaar. Toen dachten Arjan en ik: één en één is twee”, aldus Rutger. Het idee voor een machine om te bemesten en bij te zaaien werd geboren. “Dat zijn twee bewerkingen in één machine. Dit scheelt een rit, wat brandstof bespaart. Ook wordt de bodemdruk hierdoor verlaagd en is er, omdat de mineralen bij de kiemplantjes beschikbaar zijn, een betere opkomst van het gewas”, legt Rutger uit.

‘Nooit geschoten is altijd mis’

Het idee werd ingediend bij het Innovatiefonds voor Telers. “We meldden ons aan onder het motto ‘nooit geschoten is altijd mis’. Als we de prijs zouden winnen, dan konden we ons plan uitwerken”, geeft Rutger aan. De studenten waren blij verrast toen ze hoorden dat ze de aanmoedigingsprijs ter waarde van € 2.500,- hadden gewonnen. Rutger: “We zijn gelijk aan de slag gegaan met de uitwerking van ons idee.”

Simpele oplossing

Een simpele handeling voor de innovatie van Stokman en Van de Streek bleek echter niet de oplossing te zijn. “We mengden het zaad door de mesttank en bemestte het land”, legt Arjan uit. “Het zaad mengde niet goed door de mest, waardoor het niet evenredig werd verspreid over het perceel.”

Venturi-systeem

Inmiddels hebben de ondernemers hun idee verder uitgedacht. “Als we het zaad gaan doseren bij de uitgang van de bemester, dan wordt het zaad gelijkmatig over het grasland verdeeld”, vertelt Arjan. Tussen de slang van de mesttank naar de bemester willen de jongens een venturi-systeem monteren. Arjan: “Dit systeem zorgt ervoor dat het zaad vanuit een aangekoppeld doseerbakje in de slang wordt gezogen en via de bemester gelijkmatig in de zode wordt gebracht.”

Proefjes

Aankomend seizoen gaan de Friese jongens hun idee uitwerken. Het prijzengeld kunnen ze daarbij goed gebruiken. “We willen verschillende proefjes met het venturi-systeem, bemestingstechnieken en watertoevoer doen om het optimale resultaat uit het graszaad te halen”, aldus de mannen.

Meld jouw idee ook aan bij het Innovatiefonds voor Telers!

Heb jij een goed idee waardoor het gebruiksgemak van een machine of de functionaliteit daarvan toeneemt? Een idee dat nog niet eerder op de markt is verschenen? Dan komt jouw innovatie wellicht in aanmerking voor een leuke bijdrage (van € 2.000,- tot € 10.000,-) uit het Innovatiefonds voor Telers. Aanmelden kan tot 15 april 2015 via de website: www.innovatiefondsvoortelers.nl.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • NAJK ledenvoordeel: NAJK-leden krijgen € 5,- korting op een entreekaart van de debatreeks ‘It’s the food, my friend!’ Dat kan door een ticket te kopen via de website van NAJK.
  • NAJK roept jonge boeren en tuinders op om met jouw idee in de prijzen te vallen. De meeste boeren hebben wel een trucje om looplijnen zo kort mogelijk te maken en gebruiksgemak te optimaliseren. Verras de onafhankelijke vakjury van het Innovatiefonds voor Telers hiermee  en maak kans op 10.000 euro om jouw innovatieve concept, product of dienst verder uit te voeren. Meld jouw innovatie voor 15 april 2015 aan op de website en maak kans op € 10.000,- om jouw innovatie werkelijkheid te maken.
  • NAJK is een nieuw initiatief gestart met JMA (Jongeren Milieu Actief). Samen zullen we gastlessen verzorgen op agrarische mbo-scholen over verduurzaming van de zuivel- en eierketen, zoals regionaal geteeld veevoer. Lees meer over dit nieuwe initiatief via deze link.
  • NAJK heeft suggesties aangedragen voor vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bij het ministerie van Economische Zaken. Deze suggesties zijn door het ministerie overgenomen en ingebracht bij de Eurocommissaris van Landbouw Phil Hogan.
  • NAJK organiseerde in samenwerking met UNIFORM-Agri het afgelopen jaar RendementRanking. Doel van deze competitie was het verborgen rendement van melkveehouders te verlagen. Tijdens de finale in februari kregen de deelnemers inzicht in het bedrag dat zij afgelopen maand wisten te verdienen.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand verschenen berichten van NAJK in onder andere Boerderij Vandaag en Nieuwe Oogst.

Wat zal NAJK voor jou doen in maart?

Natuurlijk zal er in maart ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • NAJK is nauw betrokken bij de discussies over het nieuwe pachtbeleid. Via de website van NAJK kan je onze inzet op dit dossier volgen. NAJK-voorzitter Eric Pelleboer sprak bijvoorbeeld onlangs in de Tweede Kamer over de visie van jonge boeren op dit dossier. Lees alles via deze link.
  • De stellingen van het discussiestuk ‘Gewasbescherming’ worden nu bij lokale en provinciale AJK’s bediscussieerd. Jonge boeren en tuinders, vertegenwoordigd in de 124 lokale en 10 provinciale afdelingen van NAJK, gaan tot en met eind maart de discussie aan met maatschappelijke organisaties en met elkaar over de ontwikkelingen in plantgezondheid. Jullie standpunten worden door NAJK uitgedragen. Jouw stem telt dus!

NAJK ondersteunt onderzoek naar behoeftes van agrariërs op gebied van prijsrisicomanagement

Universiteit Maastricht voert in samenwerking met agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy een online onderzoek uit onder land- en tuinbouwers over prijsrisicomanagement. Het onderzoek wordt ondersteund door Flynth adviseurs en accountants, MKB Adviseurs Food & Agri en NAJK.

De aanleiding voor dit onderzoek vormt de geluiden vanuit de hele agrarische sector. De prijsvorming van de producten wordt steeds minder stabiel, terwijl de bedrijven steeds groter worden en daarmee ook de risico’s. De kredietbehoefte van een onderneming is groter naarmate de liquiditeit meer fluctueert, en daarmee nemen ook de kosten toe.

Medio maart ontvangen duizenden agrarische ondernemers een e-mail met een link naar de online vragenlijst. In eerste instantie wordt onderzocht wat de kennis van de land- en tuinbouwers is op het gebied van prijsrisicomanagement en hoe men hierover denkt. Daarnaast wordt gepeild of er interesse is in de opzet van praktische (studie)groepen met als doel om prijsrisico’s beter te beheersen, zowel bij de in- en verkoop van producten. De (studie)groepen worden, indien mogelijk, samengesteld uit deelnemers uit dezelfde sector en regio.

Een soortgelijk onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd onder Limburgse boeren en tuinders in samenwerking met de LLTB. Binnenkort wordt gestart met een Limburgse groep ondernemers die interesse hebben getoond in het managen van prijsrisico’s.

‘En de bodem, hij produceert voort?’

Een goede bodem is essentieel voor het behoud van het toekomstperspectief van de landbouw. Dit was uitgangspunt voor het symposium ‘De dubbele bodem van de Nederlandse landbouwgrond’, gehouden op 11 maart 2015 op Kasteel Groeneveld in Baarn. Het symposium werd georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en had 75 deelnemers.

“Wat moeten we en kunnen we doen voor het behoud en versterking van een goede bodemconditie?”. Deze vraag heeft extra betekenis nu de FAO 2015 heeft uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. Voor het symposium waren vertegenwoordigers van belangenorganisaties en financiële instellingen, projectontwikkelaars, (jonge) boeren, ministeries en provincies uitgenodigd. Kees Oomen, voorheen directeur Landbouw bij het ministerie van EZ, leidde de bijeenkomst.

Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen, benadrukte de relatie tussen een goede bodem en goed waterbeheer. Een goede, vruchtbare (landbouw)bodem kan water vasthouden (droogte, bergingsfunctie) en leidt tot minder uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater. Waterschappen doen hier gezamenlijk onderzoek naar. Het Deltaprogramma Zoet Water en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bieden concrete uitvoeringsmogelijkheden.

Peter Sloot, directeur Aequator Groen & Ruimte, bepleitte verdere bewustwording door middel van een bodemconditiescore. De bodem staat onder toenemende druk door veranderingen in klimaat, teeltsystemen en veranderende pacht. Er is groeiend bewustzijn bij agrariërs dat er iets gedaan moet worden. Goede bodems zijn belangrijk voor een duurzame voedselproductie en kunnen opbrengstverbeteringen tot 30% mogelijk maken. Overheden zouden een grotere rol kunnen spelen in het belang van een blijvend goede bodem.

Arjan Ausma van Rabobank Nederland en Bert Hoeve van het Kadaster hebben tijdens het symposium het actieprogramma ‘Grondmobiliteit’ aangeboden aan Koen Bolscher van NAJK. Dit actieprogramma is ontstaan uit een brede consultatie van belanghebbenden op 2 juli 2014. De aanbevelingen uit het actieprogramma zijn voortgekomen uit de constatering dat op veel gronden, met name op de kort verpachte gronden, de bodemvruchtbaarheid drastisch daalt. Ook neemt het aantal gronden waarbij de bodemvruchtbaarheid te wensen over laat toe.

Bert Hoeve, directeur Ruimte & Advies van het Kadaster, liet zien dat een derde van de landbouwgrond in Nederland in eigendom is bij 65-plussers. Voor bedrijfsovername en bedrijfsontwikkeling door jonge boeren is het noodzakelijk om deze groep te stimuleren om sneller de grond over te dragen. De grondprijs gaat ondanks de crises omhoog. De omvang van verhandelde grond is de afgelopen jaren sterk gedaald, maar klimt inmiddels weer.

Arjan Ausma, sectormanager akkerbouw bij Rabobank Nederland, ging in op de internationale aspecten van voedselproductiviteit, landbouwarealen en veranderingen in de vraag naar voedsel. Hij benadrukte dat juist de stijging van de grondprijzen in Nederland niet meer in verhouding staat tot de opbrengsten van grond. Dit brengt risico’s met zich mee voor de bodemkwaliteit. Ook hij bepleit langere termijnen van gebruik.

De breed gedragen conclusies van het symposium zijn:
– Er is nader onderzoek gewenst naar het hele complex van grondeigendom, pacht, grondgebruik en bodemvruchtbaarheid.
– Een toekomstgericht bodembeleid biedt voldoende kwalitatieve goede gronden die toegankelijk zijn voor jonge boeren.
– Goede bodemverzorging leidt in principe tot hogere opbrengsten maar niet de opbrengst moet centraal staan, maar het behoud van de bodem zelf.
– Met een zorgvuldige landbewerking, gewaswisseling, bemesting en waterbeheer valt nog veel te bereiken in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.
– Goed bodembeheer leidt aantoonbaar tot minder piekafvoeren en tot een betere vochthuishouding ten behoeve van met name drogere perioden.
– Bodembeheer moet inhouden dat ook onze kleinkinderen gezond voedsel kunnen verbouwen.

Maak kennis met de NAJK-vertegenwoordigers van de intensieve sector!

Vanaf heden zijn kalverhouder Piet Wisse en pluimveehouder Edward Satkowski afgevaardigden van het dagelijks bestuur van NAJK. Zij zullen in samenspraak met Annet van den Akker, dagelijks bestuurder bij NAJK met portefeuille intensief, de belangen van jonge kalverhouders en pluimveehouders behartigen. Maak door middel van dit interview kennis met de NAJK-vertegenwoordigers van de intensieve sector. 

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij het dagelijks bestuur van NAJK?

Annet: “Ik zit sinds juni 2013 in het dagelijks bestuur van NAJK. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille intensief. In de afgelopen jaren heb ik mij hard gemaakt om jonge ondernemers in de intensieve sector op de kaart te zetten. Nu de stem van NAJK gehoord wordt, leg ik het belang bij een brede vertegenwoordiging van de intensieve sector. Mijn achtergrond ligt in de varkenshouderij, Piet Wisse en Edward Satkowski ondersteunen mij in de belangenbehartiging voor jonge kalver- en pluimveehouders.”
Edward: “Ik zit tweeënhalf jaar in het bestuur van GAJK. Binnen het bestuur draag ik zorg voor de portefeuilles intensief en maatschappelijk draagvlak. Hiervoor heb ik veel contact met Annet. Zij vroeg mij onlangs of ik namens NAJK afgevaardigde wilde zijn voor de pluimveesector. Die kans wil ik graag aanpakken. Ik woon in een pluimveegebied en zie hoe belangrijk het is dat de belangen van jonge pluimveehouders behartigd worden. Daarnaast leer ik er persoonlijk veel van.”
Piet: “Vanuit de LTO-vakgroep ‘Vleeskalverhouderij’ werd gevraagd of ik afgevaardigde van NAJK wilde zijn. Ik vind het belangrijk dat jonge kalverhouders beter vertegenwoordigd zijn, dus heb ik contact gelegd met Annet.”

Wat is jullie rol als afgevaardigde van het dagelijks bestuur?

Annet: “Namens NAJK schuiven Piet en Edward aan bij de LTO-vakgroepen ‘Pluimveehouderij’ en ‘Vleeskalverhouderij’. In de vakgroep hebben ze een adviserende rol. Daarnaast zullen zij ook gesprekspartner zijn van andere partijen die belangen van pluimveehouders en kalverhouders behartigen.”
Edward: “Het is belangrijk dat de mening van NAJK-leden goed verkondigd wordt. Daarom willen Piet en ik naast contact met Annet en organisaties uit onze branche ook van NAJK-leden horen wat er speelt in de sector. Dit doen we door nauw contact te houden met provinciale en lokale afdelingen.”
Annet: “Samen met Edward en Piet kijk ik welke items in de intensieve sector belangrijk zijn voor jonge ondernemers. Deze punten bespreek ik met het dagelijks bestuur van NAJK, met provinciale bestuurders en met mijn klankbordgroep. Als er een standpunt vanuit NAJK is gevormd, wordt dit ingebracht bij belangenbehartigingsorganisaties uit de betreffende sector door Piet of Edward.”
Piet: “De belangenbehartigingsorganisaties van kalverhouderij en pluimveehouderij zijn erg blij met de input van NAJK. Zij vinden het belangrijk om de stem van jonge boeren mee te nemen in de lobby en belangenbehartiging.”

Wat is een belangrijk onderwerp dat op dit moment speelt in jouw sector?

Edward: “De vogelgriep heeft de afgelopen periode veel aandacht gevraagd van de pluimveehouderij. Er lopen op dit moment onderzoeken om zulke ingrijpende ziektes in de sector te voorkomen.”
Piet: “De kalverhouderij krijgt met de hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), waar de hectarepremie zijn intrede doet, veel minder subsidie. Om daarin tegemoet te komen wordt geld beschikbaar gesteld. Dat geld moet verdeeld worden in de sector.”
Annet: “Binnen de varkenshouderij gaat de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) een belangrijke rol spelen. Met het wegvallen van de productschappen is de POV het nieuwe uitvoerende orgaan voor de Nederlandse varkenshouderij. Er liggen veel kansen, maar er zijn ook uitdagingen om de POV optimaal in te gaan zetten.”

Wat willen jullie bereiken voor jonge boeren in de intensieve sector?

Piet: “We willen kansen creëren voor jonge intensieve veehouders om het bedrijf over te nemen en te kunnen ondernemen met gezonde wet- en regelgeving.”
Edward: “Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer eenheid wordt gevormd in de pluimveesector. Een ziekte als de vogelgriep gaat de hele sector aan. Elke pluimveehouder moet zijn verantwoordelijkheid nemen om zo’n ziekte te voorkomen. Bewustwording van wat er speelt in de gehele sector is daarbij belangrijk.”

Wat zijn uitdagingen voor jullie binnen de intensieve sector?

Piet: “Door het wegvallen van subsidies uit het GLB is het lastiger voor jonge kalverhouders om te investeren in groei en innovatie. Het is voor mij een uitdaging om andere opties te vinden die ontwikkelingen op het kalverbedrijf mogelijk blijven maken. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat jonge kalverhouders extra gecompenseerd worden voor het wegvallen van de GLB-gelden.”
Edward: “Een bedreiging in de pluimveesector is de lage prijs voor eieren. Er is een structureel overschot aan eieren. Het houden van minder dieren biedt geen directe oplossing. Ik vind het een uitdaging om te zoeken naar nieuwe invalswegen om de prijs van eieren weer op peil te krijgen.”
Annet: “In de varkenshouderij zijn lage prijzen een structureel probleem. Jonge ondernemers moeten nadenken over hoe ze een meerwaarde voor hun product kunnen creëren op een manier die bij ze past.”

Wat is jullie gouden tip voor jonge intensieve ondernemers?

Piet: “Zorg dat je het beter doet dan een ander.”
Edward: “De kracht van ondernemen is het zien en durven pakken van kansen.”
Annet: “Stel jezelf open voor alles wat er om je heen gebeurt. Kijk verder dan je eigen bedrijf en leer van anderen.”

Piet Wisse

In het Friese Wâlterswâld runt Piet Wisse (27) samen met zijn vrouw een bedrijf met 700 witvleeskalveren. De kalveren worden door Wisse zelf ingekocht en verkocht. De passie van Wisse ligt bij het ondernemen en de kalveren: “Ik vind het een uitdaging om de kalveren zo goed mogelijk te laten groeien zonder de kostprijs uit het oog te verliezen.” Wil jij contact met NAJK-afgevaardigde Wisse over de kalverhouderijsector? Dat kan via zijn mobiele nummer: 06-274731841.

Edward Satkowski

Sinds twee jaar zit Edward Satkowski (23) in maatschap met een biologische pluimveehouder uit Gelderland. Samen houden ze op twee locaties in Eefden en Almen 15.000 leghennen. “Ik ben niet opgegroeid op een agrarisch bedrijf, maar heb wel altijd de ambitie gehad om boer te worden. Inmiddels werk ik meer dan zes jaar bij deze pluimveehouder en de kans om het bedrijf over te nemen deed zich voor. Die kans heb ik met beide handen gegrepen”, aldus Satkowski. Wil jij sparren met Satkowski over de pluimveesector? Je kan hem bereiken op zijn mobiele nummer: 06-53935054.

Annet van den Akker

Annet van den Akker (27) is door familie, vrienden en kennissen geïnteresseerd geraakt in de agrarische sector, met name de varkenshouderij. Na ruim zes jaar bij een gesloten varkenstopfokbedrijf gewerkt te hebben, is Van den Akker sinds juni 2013 werkzaam als accountmanager en backofficemedewerker voor een varkensfokkerijorganisatie. “De varkenshouderij is een dynamische sector. De ontwikkelingen gaan hard en er liggen veel uitdagingen en kansen voor de sector”, aldus Van den Akker. Wil jij in contact komen met Van den Akker over zaken in de varkenshouderij of de intensieve sector? Dat kan via haar mobiele nummer: 06-18060795 en haar mailadres: avandenakker@najk.nl.

Bekijk hier het opgemaakte interview. 

CDA’er Jaco Geurts over jonge boeren en tuinders

De Tweede Kamer richt zijn pijlen steeds meer op de voedselproducenten van morgen. In debatten strijden politici voor beleid waar jonge boeren en tuinders het land- of tuinbouwbedrijf mee kunnen voortzetten. CDA’er Jaco Geurts, Tweede Kamerlid en woordvoerder Landbouw, is één van de strijders. Hij vertelt in dit interview over het belang van agrarische bedrijfsopvolgers.

Wat is het belang van jonge boeren en tuinders in Nederland?

“Voor de toekomst van de agrarische sector in Nederland zijn jonge ondernemers van essentieel belang. Zonder boeren en tuinders verliest Nederland invloed op zijn voedselvoorziening en op de veiligheid van zijn voedsel.”

Is CDA de partij voor jonge boeren en tuinders?

“Jazeker. Het CDA heeft veel betrokken leden die de land- en tuinbouw een warm hart toedragen. Wij blijven met voorstellen komen, in de gemeenteraad, de provincie of landelijk, om boeren en tuinders te ondersteunen en hun bestaansrecht met hand en tand te verdedigen.”

Kunt u een voorbeeld van zo’n voorstel noemen?

“Het CDA heeft bij het debat over het mestbeleid aangedrongen op een POR-regeling en deze ook toegezegd gekregen. Deze regeling maakt het mogelijk voor pluimveehouders en varkenshouders om te groeien zonder productierechten. Productierechten zijn een belemmering voor jonge ondernemers.”

Op aanraden van NAJK heeft u het amendement ‘verbreding bedrijfsoverdracht’ ingediend in het wetsvoorstel ‘Verantwoorde Groei Melkveehouderij’…

“Dat klopt. Bij het lezen van de wet vond ik gelijk dat het een gemis zou zijn als de fosfaatreferentie bij bedrijfsoverdracht niet goed geregeld zou worden. Jonge agrariërs zouden ineens strengere mestverwerkingsregels krijgen dan diegene die zij opvolgen. Een jonge boer heeft al genoeg drempels om te overwinnen bij een bedrijfsovername. Een extra drempel die door invoering van de wet ‘Verantwoorde Groei Melkveehouderij’ zou ontstaan, wilde ik voorkomen.”

Hoe is de samenwerking tussen NAJK en CDA verder?

“De samenwerking tussen NAJK en CDA levert regelmatig concreet resultaat op. Zo wilde NAJK graag de vergroeningsverplichting in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verruimen. Door een motie van het CDA krijgt nu iedere boer de mogelijkheid om ieder jaar een andere keuze te maken voor de invulling van het ecologische aandachtsgebied.”

Wat staat er komend seizoen op het gezamenlijke programma van NAJK en CDA?

“Om de huidige mogelijkheden van bedrijfsovername te behouden en te versterken denkt het CDA samen met NAJK na over het huidige en toekomstige fiscale bestel voor de land- en tuinbouw. De beschikbaarheid van kredieten is daarbij ook van groot belang.”

Wat kunnen jonge agrariërs verbeteren?

“Het imago van de landbouw kan nog steeds beter. Jonge boeren en tuinders hebben daar ook een rol in. Zij doen er goed aan om omwonenden en stadsmensen te laten zien dat zij met oog voor hun omgeving en zorg voor hun dieren een bedrijf runnen. Laten zien wat je doet maakt het makkelijker om goodwill te krijgen voor bijvoorbeeld een nieuwe vergunning.”

Wat doet de politiek om ervoor te zorgen dat de wensen van de maatschappij terugkomen in de prijs van agrarische ondernemers?

“Vorig jaar heb ik namens het CDA de initiatiefnota ‘Een eerlijke boterham’ naar buiten gebracht. We waarschuwen daarin dat lage consumentenprijzen op korte termijn voordelig lijken, maar op lange termijn duur en risicovol is. De voedselproductie wordt Nederland uitgedreven en onze afhankelijkheid van instabiele landen neemt toe.”

NAJK spreekt in Tweede Kamer over herziening van pachtsysteem

NAJK was gister aanwezig bij het rondetafelgesprek Pacht in de Tweede Kamer. Tijdens dit rondetafelgesprek spraken Tweede Kamerleden met partijen en organisaties die belang hebben bij het pachtbeleid. Onderwerp van gesprek was de herziening van het pachtsysteem.

Staatssecretaris Dijksma heeft opdracht gegeven om het huidige pachtbeleid te evalueren. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie hebben pachters en verpachters afgelopen zomer het deelakkoord van Spelderholt gesloten. In dit deelakkoord zijn door de sector afspraken gemaakt over hoe zij het pachtsysteem zouden willen veranderen. De Tweede Kamer heeft echter de uiteindelijke en beslissende stem. De discussie over hoe het nieuwe pachtsysteem eruit zou moeten zien wordt daarom nu in die Tweede Kamer gevoerd. In het rondetafelgesprek lieten de Tweede Kamerleden zich informeren over de visies van de belangrijkste belanghebbenden. Namens NAJK was voorzitter Eric Pelleboer hierbij aanwezig.

De organisaties in het rondetafelgesprek gaven aan de afspraken uit het deelakkoord van Spelderholt nog steeds te steunen. In dit deelakkoord worden verschillende nieuwe pachtvormen geïntroduceerd. “Dit geeft meer mogelijkheden, dus meer maatwerk, voor pachter en verpachter”, legt Pelleboer uit. “Ik heb namens NAJK in het gesprek met de Tweede Kamer benadrukt dat een vorm van pachtprijsbeheersing noodzakelijk zal zijn om te voorkomen dat de prijzen buitensporig stijgen. Buitenproportioneel zoals bij de pilots van RVOB. Een pachtprijsbeheersing op basis van de agrarische verdiencapaciteit van de grond werd door verschillende partijen voorgesteld, zo ook door NAJK.”

“Een ander belangrijk punt dat naar voren kwam tijdens het rondetafelgesprek was het belang van pacht voor jonge boeren”, vervolgt Pelleboer. “Juist voor jonge boeren is een gedegen pachtsysteem van groot belang. Ik verwacht dat pacht in de toekomst steeds belangrijker zal worden om voldoende beschikbare gronden te behouden, waardoor bedrijfsovername en bedrijfsontwikkeling mogelijk blijven. Pacht kan een alternatieve vorm van financiering gaan vormen, mits we dat nieuwe systeem goed vormgeven. Ik heb gister bepleit dat de het nieuwe systeem toekomstgericht moet zijn: toegankelijk voor jonge boeren, waarbij bodemgezondheid, voor langdurig duurzaam gebruik, voorop staat.”

De Tweede Kamer heeft besloten dat zij binnenkort een schriftelijk overleg zullen houden, waarbij de Tweede Kamer schriftelijke vragen over dit onderwerp kan indienen bij staatssecretaris Dijksma. Daarna zal de Tweede Kamer een debat voeren met de staatssecretaris. Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent pacht? Alle informatie vind je op deze pagina.