NAJK om tafel met Jaco Geurts van het CDA

Op woensdag 26 november 2014 gingen Koen Bolscher (portefeuille melkveehouderij) en Sander Thus (portefeuille bedrijfsovername) namens het dagelijks bestuur van NAJK in gesprek met het CDA. Zij spraken met Tweede Kamerlid Jaco Geurts en Barend van Wonderen, inhoudelijk medewerker op het dossier landbouw. Tijdens het gesprek heeft NAJK met het CDA van gedachten gewisseld over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij, de Jonge Landbouwersregeling en fiscale maatregelen voor jonge boeren en tuinders.

Wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Namens NAJK heeft Koen Bolscher zijn dank uitgesproken aan Jaco Geurts en het CDA voor de inzet op het amendement die een bredere overdraagbaarheid van de fosfaatproductiereferenties mogelijk maakt. De amendementen rondom grondgebondenheid hebben het niet gehaald bij de stemming in de Tweede Kamer afgelopen week. De komende tijd zal uitwijzen hoe de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ingevuld gaat worden.

Jonge Landbouwersregeling

CDA en NAJK hebben hun zorgen gedeeld rondom de invulling van de Jonge Landbouwersregeling. “Duidelijkheid over de invulling hiervan duurt langer dan gepland en het lijkt erop dat de invulling ingewikkelder wordt gemaakt dan nodig is”, aldus Sander Thus. “NAJK blijft met de provincies in gesprek om tot een goede invulling te komen waarbij het doel, het ondersteunen van jonge landbouwers na bedrijfsovername, gewaarborgd blijft.” CDA heeft aangegeven dat zij als Tweede Kamer een achteraf controlerende rol heeft.

Fiscale maatregelen voor jonge boeren en tuinders

Dit voorjaar staat in het teken van de herziening van het belastingstelsel. Overnames in de agrarische sector vallen of staan met goede faciliteiten rondom bedrijfsoverdrachten. Daarnaast is het van groot belang jonge agrarisch ondernemers vooral in het begin van hun agrarische leven zoveel mogelijk ruimte te bieden om te ondernemen en te investeren. CDA wil NAJK graag ondersteunen in het tot stand laten komen van een goed ondernemersklimaat voor jonge boeren en tuinders.

Ronde Politiek

Het gesprek met het CDA is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site.

PERSBERICHT: Meer ruimte voor bedrijfsoverdracht in melkveewet

Gisteren heeft de Tweede Kamer gestemd over moties en amendementen die tijdens het debat over het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij zijn ingediend. NAJK is tevreden over de verbreding van de mogelijkheden die zijn gerealiseerd met betrekking tot bedrijfsoverdracht.

Dankzij een amendement van Jaco Geurts van het CDA, mede ingediend door de ChristenUnie, PVV en SGP, is bedrijfsoverdracht in het kader van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij nu mogelijk tot in de derde graad.

Staatssecretaris Dijksma zegde eerder tijdens het debat over het wetsvoorstel toe dat zij praktische oplossingen zal bieden voor buitenfamiliaire bedrijfsovername, op vragen van Helma Lodders van de VVD. NAJK heeft in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer de politici nadrukkelijk verzocht om meer oog te hebben voor de beperkte mogelijkheden rondom bedrijfsoverdracht.

“In het wetsvoorstel werd bedrijfsoverdracht te sterk beperkt”, aldus Koen Bolscher, portefeuillehouder melkveehouderij binnen het dagelijks bestuur van NAJK. “De melkveefosfaatreferentie kon alleen worden overgedragen aan een persoon met een bloed- of aanverwantschap in de eerste graad of ingebracht worden in een maatschap met een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat. Bedrijfsoverdracht van de melkveefosfaatreferentie tussen partners, of door een aanverwantschap na de eerste graad, werd hierdoor onmogelijk.”

NAJK heeft bij de politiek aandacht gevraagd voor het gegeven dat bedrijfsovername veelal plaatsvindt op een grotere schaal: overname van het bedrijf van een verder familielid, zoals ooms en tantes (derde graad). Daarnaast stimuleert NAJK actief, mede ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, buitenfamiliaire bedrijfsovername. Bolscher stelt: “Voor behoud van voldoende jonge agrarische ondernemers zal deze vorm van bedrijfsovername in de toekomst bovendien steeds belangrijker worden.“

Verruiming van de mogelijkheden rondom bedrijfsovername was een belangrijk punt voor de leden van NAJK. Daarnaast heeft NAJK, in nauwe samenwerking met LTO Nederland, NMV en NZO gepleit voor een beperking van het wetsvoorstel om intensieve groei te remmen. De sector kan instemmen met het voornemen om grondgebondenheid te versterken via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) maar blijft pleiten voor een beperking van extremen om daardoor verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij te behouden.

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer werd duidelijk dat er vooralsnog niet meer ruimte zal worden geboden voor het vergroten van grondgebondenheid via samenwerking tussen boeren. NAJK is groot voorstander van het verruimen van de mogelijkheden om grond op deze wijze aan het bedrijf te binden, waarbij het niet noodzakelijk is dat grond in eigendom of pacht is. “Juist voor jonge agrarische ondernemers is het belangrijk dat zij hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen, ook in het kader van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Door de hoge kosten die met grondaankoop gemoeid zijn en de beperkte regionale grondmobiliteit, is het aankopen van grond meestal juist voor jonge boeren geen optie. Als zij hun grondgebondenheid kunnen vergroten door het aangaan van een samenwerking met een andere boer op het vlak van voer en mest, biedt dit een oplossing”, aldus Bolscher.

NAJK bij Next Generation Farmer

Op woensdag 5 november gingen in Houten 75 deelnemers aan het Seminar Next Generation Farmers (and the future community which supports them) met elkaar in gesprek over de onvermijdelijke generatiewissel die de komende jaren in agrarische familiebedrijven zal plaatsvinden. Jonge ondernemers staan voor complexe uitdagingen en nieuwe kansen. Een cruciale rol om dit proces te laten slagen is weggelegd voor het sociale krachtenveld waarin de jonge boer moet opereren. Juist over dit krachtenveld ging het gesprek. Namens NAJK gingen voorzitter Eric Pelleboer en dagelijks bestuurder bedrijfsovername Sander Thus met de deelnemers het gesprek aan.

De agrarische sector is in verandering. Jonge boeren hebben meer verantwoordelijkheden en meer rollen dan voorheen. Als jonge boer ben je ondernemer op een mondiale markt, maar ook landschapsbeheerder, netwerker, voorlichter en representant van het voedsel in ons winkelschap. Succes wordt niet langer gedefinieerd door alleen de winst van het bedrijf. Sociale acceptatie, zichtbaarheid voor de consument, aanspreekbaarheid en het creëren van draagvlak zijn nieuwe, belangrijke elementen van succes geworden. Zelfkennis, visievorming, reflectie en persoonlijke competenties spelen daarin een belangrijke rol. Agrarisch ondernemerschap vraagt meer dan kennis van de bedrijfsvoering alleen. Na een gezamenlijke aftrap gingen de deelnemers in groepjes uiteen om tafelgesprekken te voeren. In het tafelgesprek ging NAJK dieper in op de verschuiving en daagde deelnemers uit te onderzoeken wat de agrarisch ondernemer van de toekomst nodig heeft om succesvol te zijn. Met de deelnemers werd daarom het interactieve kwaliteitenspel gespeeld: welke kwaliteiten zorgen voor een toekomstbestendige ondernemer en wie en wat heeft hij of zij nodig om dit verder te ontwikkelen?

Een paar concrete punten die naar voren kwamen gedurende het gesprek:

–  Veel boeren zijn teveel op het eigen bedrijf gericht, er moet meer naar buiten gekeken worden!;
–  Om een transitie teweeg te brengen, moet je als boer zelfbewust zijn. Ken je eigen sterkten en zwakten;
–  Wat bijvoorbeeld goed werkt is het Rabobank Opvolgers Perspectief. Hiermee wordt gekeken waar de talenten zitten;
–  Vakkennis is daarbij belangrijk, maar nog veel belangrijker is ambitie, de motivatie, het willen samenwerken. Met je karakter onderscheidt je jezelf.
–   Het onderwijs kan helpen in het stimuleren van creativiteit en flexibiliteit, door deze aspecten bij een persoon op originele manieren en met nieuwe ‘tools’ aan te zwengelen.