Jonge boeren zien toekomst verdwijnen

PERSBERICHT 22 april 2020

De landbouw komt in de uitverkoop. Zelfs in deze bijzondere periode probeert de overheid om een onwerkbare oplossing voor het stikstofprobleem er door te drukken, waarbij praktisch iedereen boeren kan opkopen. Jonge boeren willen een toekomst in de provincie Groningen. 

In de tijden van de Corona-crisis zie je veel mensen buiten fietsen, wandelen of sporten. Als jonge boeren weten wij dat er niets mooier is dan even een rondje lopen over de boerderij of het land. Liggen de koeien rustig op stal of in de wei? Hoe staat het gewas erbij? En nu, in tijden van onzekerheid, genieten steeds meer mensen van het prachtige ommeland.

Maar hoe ziet ons Groningse platteland er straks uit? De kans dreigt dat de landbouw in de uitverkoop komt. Boeren zijn een speelbal geworden in het politieke spel op nationaal en provinciaal niveau. Boeren moeten, naast het zorgen voor hun dieren en gewassen, opboksen tegen gespecialiseerde juristen.

Het probleem van de boeren draait momenteel vooral om het bekende stikstof. Het is al bijna een jaar geleden dat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 ongeldig verklaarde. Sinds 1 oktober 2019 zijn de boeren massaal in het nieuws geweest omdat we vechten onze toekomst. Dit komt allemaal door de verplichte en onwerkbare maatregelen voor de landbouw vanuit het ministerie. Hierop volgend heeft het Landbouw Collectief afgelopen november op eigen initiatief een stikstofreductie-plan aangediend wat goed was voor drie keer zoveel reductie van stikstof in vergelijking met het plan van het ministerie. Hier wordt vooralsnog niets mee gedaan. Waarop het Landbouw Collectief op dit moment de gesprekken met het ministerie heeft gestaakt.

Niets is zeker in de landbouw. Dat maakte de provincie Brabant ons maar al te goed duidelijk, deze provincie heeft besloten om agrarische bedrijven in heel Nederland te kopen om de uitstoot van NOX te compenseren voor een logistiek centrum in Moerdijk. Vruchtbare grond en boerenbedrijven worden opgekocht om de industrie te laten groeien. Dit fenomeen heet extern salderen. Je pakt stikstof uit de ene sector en plaats het in een andere sector. De NOX stikstof komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen en vloeit als een deken over heel Nederland. Er wordt emissieruimte, maar ook economische activiteit weggekocht uit alle hoeken van het land om op een plaats verder te kunnen ontwikkelen. Hierdoor zal niet alleen de landbouw en de verwerking van de producten, maar ook toeleverende bedrijven, werkgelegenheid en economie wegvloeien uit de provincie.

Een heel makkelijk systeem als je een groot internationaal, kapitaalkrachtig bedrijf of een provincie bent. Maar, als jonge boeren maken wij ons hier nadrukkelijk zorgen om. Hoe moeten wij op dit vlak concurreren als we werken in een sector met lage marges? Hoe gaat een jonge boer die net het bedrijf heeft overgenomen concurreren met een kapitaalkrachtig bedrijf? Hoe neem je het als veehouder op tegen de provincie? Het is een oneerlijk speelveld.

Het oneerlijke speelveld laat zich ook tijdens de Corona-crisis zien. De overheid wil graag in tijden van crisis een snelle oplossing voor het stikstofprobleem fabriceren en gooit daarbij de landbouw in de uitverkoop. Ondertussen werken de boeren, als primaire sector, aan de voedselvoorziening van Nederland.

Terug naar Groningen. Hoe ziet ons platteland er straks uit wanneer agrarische bedrijven opgekocht worden om industrieën elders in het land te kunnen laten groeien? Economische activiteit en bedrijvigheid vloeit weg, de karakteristieke Groningse boerderijen raken in verval, lopen er nog koeien in de wei op gronden waar alleen gras wil groeien? Hebben weidevogels, wild, insecten en allerlei planten nog een kans als het enige verdienmodel wat overblijft het plaatsen van zonnepanelen is? Wat is Groningen als échte groene landbouwprovincie zonder boeren? Met het Landbouw Collectief hebben we maatregelen aangedragen om de uitstoot van stikstof te doen laten dalen, we nemen onze verantwoordelijkheid, zijn welwillend en het is voor iedereen, inclusief de belastingbetaler een financieel veel interessantere maatregel dan maar bedrijven op te kopen.  Helaas worden wegens het alleen willen denken in juridische obstakels deze oplossingen van tafel geschoven.

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) hoopt van harte dat Minister Schouten, het ministerie van LNV, de Gedeputeerde Staten van onze provincie Groningen en onze gedeputeerde Henk Staghouwer kiezen voor een toekomst voor de Groninger landbouw met haar aanverwante industrie en bedrijvigheid. Kiezen voor het typerend Gronings karakter vol met boeren. Kiezen voor schotten om de sector. Kiezen voor boerenverstand in plaats van juridische beperkingen. Kiezen om de jonge boer en boerin een toekomst te geven.

Namens het provinciaal bestuur GRAJK

Willem Dinkla, Robert Winter, Koos Meeuwes, Paulien van Beesten, Jarno Rietema, Luuk Volker en Thea Buseman


Toukomst

20 april 2020

GrAJK denkt graag aan de toekomst!
Daarom heeft GrAJK voor het Nationaal Programma Groningen twee plannen aangeleverd, je helpt ons enorm met een like!

GrAJK verlengt samenwerking met Abiant Agro

21 april 2020

Sponsornieuws - Volleybalvereniging Alterno Apeldoorn

Abiant Agro heeft het hoofdpartnerschap met het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) met twee jaar verlengd. De uitzender met o.a. vestigingen in Bedum, Groningen stad, Leek, Scheemda, Spijk en Stadskanaal, blijft hierdoor tot 2022 aan de agrarische belangenvereniging verbonden.

Abiant is al vele jaren hoofdpartner van het GrAJK. Harry Kuipers, teamleider agrarisch van Abiant Agro, twijfelde ook dit keer niet om de overeenkomst in deze onwerkelijke tijd ‘gewoon’ te verlengen. “We waren al van plan om achter het GrAJK te blijven staan, maar juist in deze plots zo onzekere tijd, wil Abiant Agro blijven optrekken met de voedselvoorzieners en dus met de agrarische jongeren.
De agrarische sector verdient nu alle support en positieve aandacht.”

Het promoten van de verschillende agro- en personeelsdiensten van Abiant Agro bij de ruim vijfhonderd leden van het GrAJK is niet de belangrijkste reden van het partnership. “Wij willen onze kennis, ervaring en inzichten graag delen met het GrAJK, maar wij kunnen zelf ook veel leren van de GrAJK-leden. Deze jonge agrariërs hebben verfrissende ideeën over bijvoorbeeld bedrijfsvoering, smart farming en nieuwe samenwerkingsvormen. Daar haken wij graag bij aan. Daardoor kunnen wij waar nodig onze dienstverlening aanpassen en blijven we op de hoogte van de actualiteit en de diverse ontwikkelingen.”

Samenwerking

Ook Willem Dinkla, voorzitter van het GrAJK, is blij met de nieuwe overeenkomst. “We kijken, ondanks de gekke tijd waarin we nu leven, uit naar een mooie en sterke samenwerking. Bedrijfshulpverlening en uitzendkrachten zijn onmisbaar voor de agrarische sector; nu en in de toekomst. Wij zien het als een uitdaging om ook in de toekomst kundig personeel te kunnen vinden. Zeker in onze sectoren waarin de technologie snel gaat en bedrijven uitbreiden en specialistischer worden, zal de vraag naar goed personeel groot blijven.”

 “Door onze samenwerking met Abiant Agro te verlengen, kunnen we bijbehorende vraagstukken samen onder de loep nemen en ervaringen uitwisselen. De kennis die Abiant Agro heeft willen we delen met onze leden. Zo maken we ons sterker voor de toekomst.”


Voorstellen verkiezing bestuurders

30 maart 2020

Ondanks alle zorgen rondom de coronacrisis blijven wij naar de toekomst kijken. Het huidige bestuur gaat formeel nog even door maar inmiddels zijn er 2 nieuwe bestuursleden die zich verkiesbaar hebben gesteld. Beide draaien momenteel mee met het Provinciaal Bestuur.

⬇️Tijd voor de eerste introductie! ⬇️

Als jonge akkerbouwer sluit Jarno Rietema zich graag aan bij het Provinciaal Bestuur van GrAJK.
Jarno is 27 jaar oud en komt van Oudeschip, onder de rook van de Eemshaven.
Binnen het AJK was hij bestuurder bij afdeling het AJK ‘t Hogeland. Binnen de komende bestuursperiode zet hij zich graag in voor de belangen van jonge boeren in de Provincie Groningen.
Kop d’r veur! 

 

 

⬇️Tijd voor de tweede introductie!⬇️

De 29-jarige melkveehouder Luuk Volker uit de grensplaats Bad Nieuweschans,
lid van AJK oldambt stelt zich verkiesbaar als penningmeester van het Provinciaal Bestuur GrAJK.
Luuk was tot voor kort bestuurder van de GrAJK melkvee commissie en met deze nieuwe uitdaging wil hij zich graag inzetten op provinciaal niveau.


Jonge boer verdiept zich in bodem

26 maart 2020

Deelname aan project Spaarbodem leidt tot nieuwe inzichten

Cor-Peter Feitsma, lid van GrAJK, doet mee aan het project Spaarbodem. In dit project krijgen akkerbouwers de mogelijkheid om zich te verdiepen in de bodem, op de thema’s organische stof, bodemverdichting, jaarrond groen beteelde percelen/opstellen bouwplan en bodemstructuur. 

Cor-Peter Feitsma heeft in de maatschap met zijn moeder een gangbaar akkerbouwbedrijf in Houwerzijl, West-Groningen. Hier telen zij pootaardappelen, bieten, graan, spinaziezaad en graszaad. In 2016 ging het bedrijf over van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. Omdat de grond rond Houwerzijl vrij zwaar is, was de bodem nog niet overal geschikt voor de teelt van aardappelen. Daarom besloot Cor-Peter een gedeelte van zijn areaal te laten diepspitten op een diepte van 1,5 tot 2 meter, om zo de structuur van de grond te verlichten naar 25% afslibbaar.

Cor-Peter vertelt dat hij de afgelopen jaren veel heeft bijgeleerd, vooral door de overgang van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. Ook het besluit om een flink areaal te diepspitten om de grond te verlichten bracht de nodige uitdagingen met zich mee, want wat komt daar allemaal bij kijken? Na de bewerking was de grond tot twee meter diep los gespit, structuur was niet aanwezig en het gespitte grasland ging van een organische stofpercentage van 8% naar een percentage van 1%. Al met al leverde dat een flinke puzzel op.

Na veel informatie te hebben ingewonnen bij collega-akkerbouwers en adviseurs besloot Cor-Peter de grond de eerste jaren jaarlijks te voorzien van 25 ton compost en 25 ton organische mest, om zo de kwaliteit te verbeteren. Ook zorgde hij ervoor dat de percelen groen bleven met behulp van gemengde groenbemesters. De ondernemer is enthousiast over het resultaat: “Dit bevalt goed, de bodem komt meer in vorm, het gevoel hierbij klopt”.

De afgelopen jaren had Cor-Peter last van een probleemperceel, waar veel water op bleef staan. De eerste gedachte was om het perceel opnieuw te laten draineren. Maar hij besloot om het perceel ook te bespreken met de Spaarbodem-adviseur die in het kader van het project bij hem langskwam. Samen met de adviseur ging de akkerbouwer met een schep het veld in. Cor-Peter: “Door een kuil te graven kwamen we erachter dat het perceel verdicht is. Het plan is nu om een diep-wortelende groenbemester te zaaien. Als deze eenmaal groeit gaan we woelen, zodat de grond zijn eigen structuur hervindt en de wortels de mogelijkheid krijgen zich door de verdichting te wortelen.”

Door deel te nemen aan het project Spaarbodem wil Cor-Peter te weten komen hoe hij zijn bodemkwaliteit verder kan verbeteren. “Ook de mogelijkheid om bij collega-akkerbouwers op het bedrijf te kijken spreekt me aan,” aldus de ondernemer. “Het delen van ervaringen is belangrijk, want geen enkel perceel is gelijk.”

Het GrAJK is betrokken bij het project Spaarbodem om kennis te delen en de leden de mogelijkheid te bieden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Hierin werkt het GrAJK samen met het waterschap Noorderzijlvest, SPNA, het Kadaster en LTO Noord. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in het project. Geïnteresseerd? Meld je dan aan op agrarischwaterbeheer.nl/content/spaarbodem.

 


Projectnieuws GrAJK

GrAJK werkt de komende jaren aan 4 projecten mee; Spaarbodem, Weide en Water, Schoon erf, Schoon water in het gebied Noorderzijlvest en in het gebied Veenkoloniën/ Westerwolde.

Schoon erf, Schoon water Noorderzijlvest

Is een project voor zowel akkerbouwers, veehouders en loonbedrijven die te maken hebben met erfafspoeling. Het project volg je als ondernemer individueel. Wanneer je als deelnemer aan de slag gaat met dit project worden de volgende punten je aangeboden;

Gratis advies ten aanzien van het voorkomen van erfafspoeling, tijdens een bedrijfsadviesbezoek van een duo bestaande uit een landbouwadviseur en een adviseur van het waterschap

Begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen om erfafspoeling te voorkomen

Zeker weten dat ze de juiste maatregelen nemen; bestuurders van het waterschap en de landbouw staan achter de te treffen maatregelen en ook de gemeenten zijn over dit project geïnformeerd

Er is een subsidie bijdrage, 40 % van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van € 1000,= voor de melkveehouderij en € 2.400,= voor de akkerbouw.

Gedurende looptijd van het project ben je als bedrijf gevrijwaard van de reguliere handhavingsbezoeken van het waterschap.

Meer informatie? Kijk op www.schoonerfschoonwater.nl/groningen  of neem contact op met Tjeerd Hoekstra via thoekstra@projectenltonoord.nl

Spaarbodem

Het doel van het project Spaarbodem is je grond te verbeteren en daarmee ook je opbrengst. Het project spaarbodem is bedoeld voor akkerbouwers in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen). Door processen zoals bodemdaling, klimaatsveranderingen, verzilting en andere ontwikkelingen in de landbouw gaat de waterkwaliteit achteruit. Het verbeteren van je bodemstructuur en bodembeheer kan hier verandering in brengen. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast. Dit voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt de tot verzilting leidende zoute kwel.

Met dit project wordt gewerkt in themagroepen, de thema groep bestaat uit 15 deelnemers. De thema’s die aanbod komen zijn;

Organische stof

Verbetering capillaire werking

Jaarrond groen beteelde percelen

Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan

In een themagroep werk je met een aantal collega-ondernemers samen aan bodem-verbeterende maatregelen. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar één of meerdere maatregelen worden uitgevoerd onder begeleiding van externe deskundigen.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem of mail naar jakoba.stephanus-oosterhuis@kadaster.nl (projectleider)

Weide en Water

Het project weide en water speelt zich af in het gebied Noorderzijlvest. Melkveehouders gaan aan de slag met het optimaliseren van graslandbeheer. Dit kan gedaan worden in studiegroepen en samen ga je aan de slag met een onderwerp dat je als groep aanspreekt, dat kan zijn; compost en bokashi, nieuwe teelten zoals veldbonen, machines kleiner en slimmer of toepassen van pure graze systeem.

Het is ook mogelijk om als AJK een studiegroep te vormen (minimaal 10 deelnemers per studiegroep). Dan ga als afdeling aan de slag met een onderwerp die jullie interessant vinden. Maar het is ook mogelijk om je individueel aan te sluiten voor dit project. Er worden zowel kennisbijeenkomsten als praktijkproeven georganiseerd.

Kies je er als AJK voor om hier aan mee te doen, dan bestaat de mogelijkheid om een informatieavond af te spreken. Zodat de projectgroep tijdens deze avond het volledige aanbod en de mogelijkheden kan bespreken. En de bijbehorende subsidie mogelijkheden voor bedrijfsinvesteringen over praktijkproeven. Heb je vragen, wil jij je aanmelden of wil je dat de projectmedewerkers een avond op je afdeling langs komen. Mail dan naar jwolters@grajk.nl

Schoon erf, Schoon water, Veenkoloniën/ Westerwolde

Ook speelt er in de Veenkoloniën en Westerwolde een project dit jaar i.s.m. waterschap Hunze en Aa’s. Dit project is voor iedere agrariër bedoeld die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Er wordt groepsgewijs geadviseerd over welke maatregelen je zou kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor de bovenwettelijke maatregelen kun je 40% subsidie krijgen, tot een maximum van € 14.000, – per onderneming.

Welke maatregelen voor subsidie in aanmerking komen en wat het project jou te bieden heeft kun je terug vinden op: www.schoonerfschoonwater.nl

Heb je interesse voor dit project, meld je dan spoedig aan! Vol = Vol. Voor opgave kan jij je aanmelden op: www.schoonerfschoonwater.nl.

 


GrAJK-voorzitter Willem Dinkla enthousiast over project Schoon Erf, Schoon Water

Willem Dinkla over Schoon Erf Schoon Water Februari 2020.docx


JOLA Openstelling vanaf 2 december

Vanaf maandag 2 december 2019 tot en met vrijdag 7 februari 2020 wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld.
Een aantal jaren geleden heeft de overheid de JOLA in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen jonge agrariërs een aanvraag indienen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Kijk snel wat de JOLA binnen Groningen inhoudt!


Project Spaarbodem

Verzilting is een probleem voor de landbouw. Maar de bodem zelf kan er een bijdrage aan leveren. De bodem is onze spaarpot voor zoet water. Vandaar de naam Spaarbodem.

Spaarbodem is een project van het Gouden Gronden programma en maakt ook deel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het kader van DAW, werken waterschappen, LTO Noord, GrAJK en andere partners nauw samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de waterhuishouding in Nederland. Het project Spaarbodem richt zich op akkerbouwers in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest, in de provincie Groningen. Spaarbodem wordt gefinancierd door Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en DAW.

Inzicht in belang goed bodembeheer

Veel akkerbouwers in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen) zijn zich bewust van de algemene problematiek. Het belang van goed bodembeheer voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in de omgeving én voor de eigen perceelopbrengst is echter nog vaak onderbelicht. Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur en het bodembeheer is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast. Dit voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt de tot verzilting leidende zoute kwel.

Win-winsituatie

Bij Spaarbodem staat voorlichting, kennisoverdracht en advisering centraal, zowel groepsgewijs als individueel. De voorlichting en advisering zijn erop gericht om de gewenste situatie te bereiken: een betere bodemstructuur, een betere infiltratie en het tegengaan van verzilting. Op die manier ontstaat een win-winsituatie. Als akkerbouwer krijg je inzicht in bodembeheer en daaraan gekoppelde maatregelen. Worden die maatregelen op de juiste wijze uitgevoerd, dan is waterbeheerder Noorderzijlvest daar ook mee geholpen!

Hoe werkt het project Spaarbodem?

Aan het project Spaarbodem kunnen 60 agrariërs meedoen, verdeeld over vier themagroepen. De thema’s vormen ‘kapstokken’ waarbinnen concrete acties op het perceel worden uitgediept:

Organische stof (structuurverbetering, bodemleven voeden, weerbaarheid, vastleggen koolstof)

Verbetering capillaire werking (waterafvoer, watervasthoudend vermogen, sponswerking bodem).

Jaarrond groen beteelde percelen (bescherming tegen uitdroging, verstuiving, afspoeling).

Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan (natuurlijke processen in bodem, structuurverbetering).

In een themagroep werk je met 15 collega-ondernemers samen aan het uitvoeren van de aan het thema gekoppelde bodem-verbeterende maatregelen. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar één of meerdere maatregelen worden uitgevoerd, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast gaan de overige deelnemende bedrijven uit de groep ook zélf aan de slag met geselecteerde maatregelen. Met de kennis en ervaring die je in het project opdoet, vervul je een ambassadeursrol waarmee je andere ondernemers kunt inspireren. Het project Spaarbodem loopt tot eind 2022.

Aanmelden – deelname aan het project Spaarbodem

Meer weten over het verbeteren van je grond en daarmee de opbrengst van je perceel? Dan is dit je kans. Meld je aan voor het project Spaarbodem en leer samen met collega-akkerbouwers welke maatregelen je kunt treffen om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Of kom naar de informatieavond op 7 november, in De Butler in Uithuizen. Inloop vanaf 19.30 uur.

uitnodiging startbijeenkomst Spaarbodem 

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) behartigt de belangen van jonge agrarische ondernemers in Groningen.
Kernactiviteiten zijn projectactiviteiten, belangenbehartiging, advies, voorlichting en training gericht op jonge ondernemers van 16 tot 35 jaar.
Stichting Plattelands Jongeren Services (PJS) is de uitvoerende werkorganisatie van GrAJK.

Stichting PJS zoekt voor GrAJK een enthousiaste en ondernemende:

Bestuursondersteuner m/v (11 uur)

Standplaats Drachten.

De bestuursondersteuner geeft inhoud en sturing aan lobby, werkt mee aan ontwikkeling en uitvoering van projecten en onderhoudt contacten met overheden, financiers en de achterban. Daarnaast is de bestuursondersteuner verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het dagelijks bestuur.

Taken:

inhoudelijk advies over innovatie en functioneren van bestuur en afdelingen;

lobby en advies bij de (gemeentelijke en provinciale) politiek ten dienste van jonge agrarische ondernemers;

aanspreekpunt met betrekking tot financiën en verenigingsactiviteiten;

projectuitvoering en relatiebeheer;

PR & communicatie voor de verenigingen.

Wij zoeken:

een doortastende en initiatiefrijke bestuursondersteuner die:

minimaal HBO werk- en denkniveau heeft;

kennis heeft over de land- en tuinbouw;

beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

professioneel en klantgericht is;

bereid is om ’s avonds te werken;

zelfstandig kan werken en in bezit is van rijbewijs en auto.

Wij bieden:

een functie voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging;

startdatum in overleg, bij voorkeur per 1 oktober;

een jonge en enthousiaste organisatie die alle ruimte biedt voor initiatief en zelfstandig werken;

arbeidsvoorwaarden volgens cao Sociaal Werk (schaal 8).

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alice Leijten via aleijten@stichting-pjs of 030-2769840.
Sollicitaties inclusief CV kunnen per mail verstuurd worden aan Stichting PJS via aleijten@stichting-pjs.nl

Meer informatie over het agrarisch jongerenwerk kunt u vinden op de site www.najk.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


GrAJK in gesprek met gedeputeerde Staghouwer

Dinsdagavond 10 september had het GrAJK bestuur een bedrijfsbezoek met dhr. Staghouwer.

Staghouwer werd uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij GrAJK bestuurder Robert Winter. Op het bedrijf van Robert Winter wordt kringlooplandbouw  toegepast, zo wordt er samengewerkt met een collega akkerbouwer. Tijdens de rondleiding werden de knelpunten die zich in de praktijk voordoen besproken met Staghouwer.

Na de rondleiding werd er aan de keukentafel verder gediscussieerd, punten zoals intensieve veehouderij, biologische landbouw, JOLA, energie, mijnbouwschade, ganzenschade en PAS kwamen aanbod. Er werden diverse vragen gesteld van beide kanten. Dhr. Staghouwer wil graag met jonge boeren in gesprek, dat bleek wel tijdens deze avond. Er werden diverse onderwerpen aangedragen waar de jonge boeren over mee mogen praten.

Zo is de invulling voor het extra € 10 miljoen nog niet bekend, dit geld heeft de Provincie Groningen gereserveerd voor jonge boeren die te maken hebben met een bedrijfsovername. Het is de bedoeling dat het geld in een vorm van garantiestelling komt. Maar in welke vorm dit wordt gegoten is nog niet bekend bij provincie. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor beide partijen.

 

 GrAJK BONO bedrijfsovernamecursus

De bedrijfsovernamecursus gaat weer van start!

Wil jij meer weten van bedrijfsovername? Deze winter organiseert het GrAJK weer de leerzame BONO cursus.

Hoe werk je stapsgewijs naar een bedrijfsovername toe? Naast jezelf en je partner heb je te maken met je ouders en wellicht ook broers en zussen. Wat willen zij, en wat wil jij? Wanneer wil je het bedrijf overnemen, wat is de overnameprijs en welke regelingen moet je treffen? Welke bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten spelen een rol? Aan het einde van dit leertraject weet je hoe je het bedrijfsovernameproces moet inrichten. Ook wissel je ervaringen uit met andere jongeren.

Doelen van deze cursus;

Inzicht in processen rondom bedrijfsovername

Zicht op financiële, fiscale en juridische aspecten

Meer inzicht in eigen kwaliteiten en rol

Eigen overnameplan maken

Van andere collega’s leren: ervaringen en tips uitwisselen

Deelnemers zijn bij voorkeur opvolgers die al enkele jaren ervaring hebben thuis op het bedrijf en zich verder willen verdiepen in de bedrijfsovername. Het is niet noodzakelijk dat de definitieve bedrijfsovername al binnen een paar jaar aan de orde is.

De cursus bestaat uit een aantal interactieve avonden maar ook een aantal avonden met externe sprekers.

GrAJK leden betalen € 425,00 p.p. en niet-leden € 500,00 voor de bedrijfsovernamecursus. De cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Ben je geïnteresseerd en wil je goed voorbereid het overnameproces in? Of wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met GrAJK via info@grajk.nl
Twijfel je of deze cursus geschikt voor je is of heb je andere vragen bel dan bestuursondersteuner Lianne van Rulo : 06-82163431

 

 


 

Minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer om tafel
met jonge agrarische ondernemers.

 

Maandagavond vond er een werkbezoek plaats van minister Carola Schouten en gedeputeerde Henk Staghouwer op het bedrijf van Koos Meeuwes.
Koos Meeuwes is provinciaal bestuurder bij het Gronings Agrarische Jongeren Kontakt (GrAJK) en heeft samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Uithuizermeeden.

Schouten heeft tijdens dit bezoek de belofte gedaan dat er één agroloket komt, waar agrarische ondernemers straks mijnbouwschade kunnen melden.

Volgens de toezeggingen van Schouten gaat het agroloket na de zomer al open.

Hier kunnen agrarische ondernemers terecht  met aardbevingsschade, en krijgen de agrarische ondernemers één contactpersoon toegewezen. Zo hoeven zij straks niet meer langs allemaal verschillende instanties.  De schades en de afhandelingen daarvan blijven nu veel te lang liggen en de problematiek speelt inmiddels al jaren met als gevolg dat agrarische bedrijven stil blijven staan met investeringen. Mede door deze onzekerheid blijven grote investeringen uit.

De jonge agrarische ondernemers die gisteravond met minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer aan de keukentafel zaten zijn positief over dit werkbezoek en hebben goede hoop dat de toezeggingen van minister Schouten spoedig uitgevoerd zullen worden.

 

 

10 juli 2019


 

Verkiezingsdebat ism LTO Noord & GrAJK op 7 maart as.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Met jouw stem bepaal jij, samen met andere kiezers, welke partijen en personen in de Provinciale Staten en in het algemeen bestuur van het Waterschap komen.

Voor jou, als agrarisch ondernemer, is dit belangrijk. In Groningen speelt van alles op het gebied van land- en tuinbouw. Denk aan de mijnbouwschade, natuurinclusieve landbouw, de stop op de intensieve veehouderij en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector.

Bent u benieuwd naar welke plannen de politieke partijen hebben voor de agrarische sector?
Kom dan naar het verkiezingsdebat van LTO Noord regio Noord en het GrAJK op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in het Van der Valk Hotel,  Burgemeester Omtaweg 2-4 in Zuidbroek.
De inloop is vanaf 19.30 uur.

De partijen gaan in debat over scherpe stellingen. Het debat wordt geleid door Jaap Jepma.

Klik hier om je aan te melden.

Wij zien u graag op 7 maart in Zuidbroek en helpen u uw mening vormen.

Alma den Hertog, LTO Noord, regiobestuur Noord
Willem Dinkla, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt


GrAJK EXCURSIE POLEN = AFGELAST

Vrijdag 8 en Zaterdag 9 maart 2019

Met vriendelijke groet,

Bestuur AJK Oldambt


Gezocht: Dagelijks Bestuurder GrAJK

Mail voor meer info: info@grajk.nl


Droogte nog niet voorbij; jonge agrariërs maken zich zorgen

 

Inmiddels is er wel neerslag gevallen maar de problemen rondom de droogte zijn nog niet voorbij. Nieuwe vragen komen om de hoek kijken. Hoe krijg je de aardappels zonder beschadigingen uit de grond? Daarnaast ontstaat er op diverse percelen doorwas. Veehouders hebben minder gras in de kuil met als gevolg dat er soms al moet worden begonnen aan het winterrantsoen. Het rantsoen dat vervolgens te koop is, stijgt enorm in prijs.

Dat de opbrengst op sommige bedrijven wel de helft minder is dan voorgaande jaren brengt zorgen met zich mee. De regels die minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voorgesteld zijn slechts een tijdelijke overbrugging. Voor jonge ondernemers  die net het (familie)bedrijf hebben overgenomen of op het punt staan tot overname zijn financieel minder weerbaar. Een bedrijfsovername neemt extra financiële lasten met zich mee. Dan valt het niet mee als de inkomsten ook zwaar tegenvallen. Vaak is er binnen het bedrijf nog geen financiële buffer opgebouwd om dit soort schadeposten op te vangen.

Een positief puntje is dat de waterschappen in deze tijden wel goed meedenken  met de agrarische ondernemers. In sloten waar anders net genoeg water staat, stond nu genoeg  om te kunnen beregenen. Daarnaast kwamen de Waterschappen regelmatig langs om de sloten extra te schonen, zodat de watertoevoer soepel verliep.

 

 


Nieuwe bestuursondersteuner Lianne van Rulo – Vermue

Vanaf 23 augustus is Lianne van Rulo – Vermue de nieuwe bestuursondersteuner van GrAJK. Ze volgt Wolter Neutel op, die vanaf 1 augustus aan de slag gaat bij FrieslandCampina. Lianne heeft samen met haar man een akkerbouwbedrijf in Midwolda en is onder meer bestuurslid geweest bij AJK Oldambt.

Samen met Sieta van der Kamp, secretaresse voor GrAJK, DAJK en AJF zal Lianne zich gaan inzetten voor het provinciaal bestuur en de afdelingen van GrAJK.

Lianne is te bereiken via lvanrulo-vermue@grajk.nl.

 

 


Verlenging sponsorcontract COUNTUS

Woensdag 18 juli jl. hebben Countus accountants en adviseurs (Countus) en het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) de sponsorovereenkomst verlengd.

Countus en GrAJK hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend voor de komende twee jaar. Net als Countus zetten we als GrAJK de goede samenwerking graag verder voort. Vanuit Countus waren Bernhard Aalbers, Martin Houwing en Henk Blauw aanwezig bij de ondertekening en Martina Spriensma en Rick Vermue namens GrAJK. Countus en GrAJK werken al jarenlang samen aan een versterking en kennisdeling van de agrarische jongeren. Dit zal ook de komende jaren centraal staan.